چكيده

مهم‌ترین ویژگی و وجه ممیزه تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، استمرار تاریخی آن در ادوار مختلف است. تمدن‌های باستانی مختلفی از آغاز تاریخ تا به امروز وجود داشته‌اند؛ اما کم‌تر تمدنی را می‌توان سراغ داشت که به زندگی و پویایی خود از هزاران سال پیش تاکنون ادامه داده باشد. تمدن یونان با تمام عظمت و اهمیت، تنها محدود به یک دوره باستانی شد و سپس از بین رفت و درنهایت به بخشی از امپراتوری‌های دیگر تبدیل شد؛ اما تمدن ایرانی با ماهیت آریایی خود در هر دوره به نحوی زندگی خود را ادامه داده است و به‌رغم این‌که دستخوش تغییراتی شده اما همچنان هسته سخت خود را حفظ کرده است.

یکی از دلایل این استمرار تاریخی، سنت دیوانی و دولت‌مداری در ایران بود که همواره از نسلی به نسل دیگر منتقل‌شده و بخش مهمی از ایده ایرانشهری را تشکیل می‌داد. در این نوشتار به چگونگی استمرار ایده ایرانشهر در دوره نادری و با تمرکز بر تاریخ‌نگاری درباری خواهیم پرداخت. بررسی تاریخ درباری با این فرض مورد تأکید است که به نظر می‌رسد این دست از نوشته‌ها، به اراده و سلیقه پادشاه و جریان اصلی قدرت نزدیک‌تر بوده‌اند.

پژوهش حاضر با ماهیت بنیادی و روش توصیفی ـ تحلیلی سعی دارد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ دهد که چه تصوری از ایده ایرانشهری در عصر نادرشاه وجود داشت. نتایج نشان می‌دهد که اندیشه ایرانشهری در ساحت نظر پررنگ بود اما در عمل و حوزه دولتداری و اداره رگه‌های کمرنگی از آن دیده می‌شد.

  مقدمه و طرح مسأله

جست‌وجو درباره یافتن کلیات سنت دولت‌مداری ایرانی احتمالاً یکی از حوزه‌های مهم مطالعات ملی در کشور است. بررسی عناصر معنوی و مادی مستمر و منتقل‌شونده سیاست ایرانی از دورانی که دولت مستحکم ساسانی پس از یک فترت ملوک‌الطوایفی احیاء شد، اهمیت بسزایی دارد. اگر این گفته هگل را که ایرانیان نخستین «دولت/ کشور» تاریخی را تأسیس کردند و نظام سیاسی آن‌ها بیش از امپراتوری با مفهوم دولت امروزی مطابقت دارد مدنظر قرار دهیم، این پرسش مطرح می‌شود که عناصر اصلی این حکومت‌داری چه بود؟ دیرزمانی است که پژوهشگران ایرانی دچار فاصله معناداری با متون تاریخی و کلاسیک خود شده و بیشتر سعی دارند، تاریخ گذشته را از منابع تاریخی دست ‌دوم و احتمالاً پژوهش‌هایی که در غرب انجام‌ شده، مطالعه کنند. هرچند تحقیقات غربی‌ها درخصوص تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران به‌ویژه به لحاظ روش‌شناسی از اهمیت بسیار برخوردار است، اما مطالعه این آثار بدون تحقیق در متون اصلی کم‌فایده است. به نظر می‌رسد با توجه به رشته مطالعاتی این حوزه یک بازخوانی اساسی در متون کلاسیک تاریخی با هدف شناسایی رگه‌های «هویتی» ضرورت دارد. مطالعه این آثار با عنایت به این‌که «اندیشه کشور» چه جایگاهی در قرون گذشته و در سنت تاریخ‌نویسی داشته به ما نشان می‌دهد که دولتمردان سنتی در باب بنیان‌های «اداره و دولت» چه تصوری داشتند. مهم‌ترین نظریه ارائه‌ شده در این خصوص، اندیشه ایرانشهری است که جهان‌بینی حاکم بر ایران باستان و دوره اسلامی را بر پایه یک سلسله عناصر کلان تشریح می‌کند. ضرورت جست‌وجو در تعلقات هویتی این دوره‌ها از منظر حفظ میراث تاریخی نیز حائز اهمیت است؛ زیرا در دورانی هستیم که برخی از یادمان‌های کهن ایران از سوی برخی همسایگان جدید که پیشینه زیادی در امر دولت‌مداری ندارند در حال تحریف و حتی سرقت است. امروز در جمهوری آذربایجان شاهد سیر جدیدی از تحریفات تاریخی هستیم، به‌طوری‌که گویا عصر «شاعر دزدی» به پایان رسیده و «دوران دولت دزدی» آغازشده و سلسله‌های حکومت‌گر ایرانی یکایک در حال تحریف و وارونه نمایی است. از همین‌رو بازخوانی این متون این دوره بر شناخت مبانی هویت نهفته در تاریخ‌نگاری آن برای ما حائز اهمیت است.

 سؤال تحقیق

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که تصور نادرشاه از هویت ایرانی با توجه به تاریخ‌های درباری آن دوره چگونه بود و فرضیه استمرار تاریخی ایران در این دوره تا چه اندازه مشهود است؟!

 روش تحقیق

روش مورداستفاده در این تحقیق روش پژوهش تاریخی است و از شیوه تحلیلی استفاده می‌کند. در این روش جست‌وجو در اجزای یک کل و توضیح روابط متقابل میان آن‌ها مورد توجه است. شیوه گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای است.

 چارچوب نظری

نظام‌های سیاسی پس از استقرار سعی می‌کنند به الزامات محیطی تن دردهند یا به‌صورت ناخواسته و به ‌مرور تحت تأثیر محیط سرزمینی به پذیرش سلسله‌ای از ارزش‌های بومی روی ‌آورند. افشارها را ازجمله حکومت‌های ترک پایه‌ای به‌ حساب آورده‌اند که ریشه قومی خارج از فلات ایران داشت. این سلسله به لحاظ پیشینه نژادی به گروهی از ترکمان‌ها منتسب است که در تاریخ میانه از آن‌ها با عنوان «غزها» یادشده است. پس از اسکان این قبایل در داخل فلات ایران و به‌ویژه ورودشان به بازی قدرت، شاهد تطبیق هنجاری مهاجران با جامعه جدید و به‌عبارت ‌دیگر جامعه‌پذیری آن‌ها از طریق دین، سنت و پذیرش تاریخ یا هویت ایرانی هستیم.

به نظر می‌رسد زمینه و لزوم ارتباط بین «ایده و عینت» در عالم سیاست به‌عنوان یک عامل کارکردی از یک‌سو و سلطه اندیشه ایرانشهری بر روح، بستر و اندیشه جامعه ایرانی از سوی دیگر باعث می‌شد که اغلب قبایل غیرآریایی که در ایران اسکان می‌یافتند پس از مدتی با هویت جمعی آن عجین شده و روح ایرانی را بپذیرند. در این چارچوب، این‌که چه کسی در ایران‌زمین حکومت (ایده) می‌کند همواره در سایه این عینیت که حاکم در «کجا ایستاده» (سرزمین/ ایران) قرار گرفته و در نهایت الزامات عینیت به «ایده» تحمل شده است.

سیدجواد طباطبایی برای توضیح تداوم تاریخی ایران‌زمین به مفهوم‌پردازی جدیدی به نام «اندیشه ایرانشهری» پرداخته است. وی در توضیح سیر ماهیت این اندیشه می‌گوید مفردات اصلی اندیشه فلسفی دوره باستان در دوره اسلامی تداوم پیدا کرده است.

از نظر طباطبایی استمرار تاریخی در کنار زبان و اندیشه فلسفی و اندیشه ایرانشهری یکی از عمده‌ترین عوامل تداوم ایران‌زمین به شمار می‌آید و تأمل درباره هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان جز از مجرای تحلیل اندیشه سیاسی ایرانشهری امکان‌پذیر نیست (طباطبایی، 1385: 70 و 71). از نظر این متفکر عنصر «تداوم تاریخی» مهم‌ترین عامل زندگی تمدن ایرانی است.

بی‌توجهی حاکم (چه ایرانی و چه غیر ایرانی) به مفردات اندیشه ایرانشهری، زمینه‌ساز سقوط و انحطاط حکومت‌ها شده است. برای نمونه طباطبایی معتقد است صفویه تا زمانی که براساس مفردات اندیشه ایرانشهری مانند عدالت، مدارا و تعادل حکومت می‌کردند دولتی مقتدر بودند اما پس‌ از آن‌که در عصر سلطان حسین از این مدار خارج شدند دچار سقوط و انحطاط شدند. از نظر وی نهاد وزارت، دیوان‌سالاری، عدالت، دیانت و فره ایزدی از مفردات مهم اندیشه ایرانشهری در حوزه دولت‌مداری است که به ایران اسلامی نیز منتقل ‌شده است.

 خاستگاه عشیره‌ای

نادرشاه از ایل ترکمانی افشار بود. مینورسکی طایفه نادر را یکی از طوایف صحرانشین و جزء میمنه سپاه اغوزخان دانسته است. وی می‌نویسد، طایفه افشار از بیم مغول ترکستان را ترک کرده و به آذربایجان کوچیدند (مینورسکی، 1383: 7).

جهانگشای نادری و عالم‌آرای نادری در خصوص تبار و نژاد نادرشاه عموماً سکوت و به‌صورت ضمنی نیز به تبار قومی/عشیره‌ای نادرشاه اشاره می‌کنند. جهانگشای نادری در مقدمه، نادرشاه را «قهرمان سلسله جلیله ترکمانیه» معرفی می‌کند و در ذکر سلسله نسب نادری نیز به تبار ترکمانی وی اشاره دارد. استرآبادی در ابتدای این باب اشاره می‌کند که جناب نادر «نه مفاخرتش به نسب است و نه مباهاتش به سلطنت مکتسب زیرا که به مدلول نص و کتاب این دو در پیشگاه نظر بلندهمتان پست‌ترین پایه سلم اعتبار است و نازل‌ترین مرتبه‌ای از مدارج افتخار» و سپس ادامه می‌دهد:

«اما چون غرض این کتاب ضبط کلیات احوال این خدیو بیمهال است و ذکر انساب نیز لوازم این مقال، لهذا بر سر اجمال نگاشه لوح بیان می‌گردد که آن حضرت از ایل قرقلو و قرقلو اویماقی از نوع افشار و افشار از جنس ترکمان می‌باشد. مسکن قدیم ایل مزبور ترکستان بوده در ایامی که مغولیه بر ترکستان استیلا یافتند، از ترکستان کوچ کرده در آذربایجان توطن اختیار و بعد از ظهور خاقان گیتی ستان، شاه اسماعیل صفوی انارالله برهانه به تقریبات کوچ کرده و در سرچشمه میاب کوپکان من محال ابیرود خراسان» (استرآبادی، 1377: 26).

روایت تاریخ عالم‌آرای نادری هم از تبار نادر مؤید و مقوم مآخذ نخست است. نادرشاه پس از فتح هندوستان با سلطان گورکانی هند ملاقات می‌کند و سعی دارد به‌نوعی از وی دلجویی و شأن این فرمانروای شکست‌خورده را حفظ کند. از این‌رو هدف خود را از سفر به هندوستان ملاقات فرمانروای گورکانی اعلام می‌کند؛ زیرا افشارها و گورکانی از یک ریشه و تبار هستند:

«حضرت صاحبقران از راه ملاطفت و احسان درآمده، کمال عزت و احترام به عمل‌آورده، فرمود که: چون بندگان همایون ما به جماعت افشار اشتهار داریم، افشار نیز از طایفه ترکمان است و جدوآبای ما به سلسله ترکمانی متصل... غرض از آمدن ما به این نواحی محض ملاقات بندگان عظیم‌الشأن شما است» (مروی، 1374: 733).

درخصوص توجه ویژه نادر به ایل افشار و به‌ویژه طایفه قرقلو منابع وحدت نظر دارند. منزلت بالای افشارها در آن دوره مؤید این نکته است. پس از افشارها، ایل قاجار و سپس کُردهای قوچان در بلوک قدرت ایلی قرار می‌گرفتند (درستی، 1391: 213).

 درآمدی بر دولت و دیوان در عصر نادری

درخصوص ماهیت دولت نادری، باید پیشینه تاریخی آن را مدنظر داشت. نادر از ابتدا به‌عنوان یکی از سرداران صفویه پا به میدان گذاشت و خود را خادم آنان معرفی می‌کرد. پس از تاج‌گذاری و اعلام تأسیس سلسله جدید نیز همان‌طور که خواهد آمد، در استمرار صفویان و اهداف کلی آن‌ها گام برداشت.

در بررسی ساختار دولت در عصر نادری و تطبیق آن با اندیشه ایرانشهری موارد متناقضی قابل‌مشاهده است. نادر عملاً در زمینه‌ی دولت‌مداری یعنی آرایش نهادها و ساختارهایی مانند دیوان‌سالاری، نهاد وزارت و مذهب نسبت کمی با سنت‌های ایرانشهری دارد. حکومت نادر بر ایران 12 سال بود و پژوهش در زمینه‌ی ساخت نهادی دولت عصر نادری نشان می‌دهد که نادر در زمین بایر حرکت نمی‌کرد و سنت صفوی را پیش‌رو داشت؛ اما استبداد نادری و نظامی‌گری مانعی بزرگ در برابر فهم اداری و سیاسی ایرانشهری از حکومت بود. ساختار نهادی دولت صفوی از سه لایه نظامی، دیوانی و مذهبی تشکیل می‌شد؛ اما در دوره نادری تنها شاهد حضور لایه نظامی در ساختار دولت هستیم و سایر لایه‌ها اهمیت خود را از دست می‌دهند. مینورسکی و جیمز فریز در تحقیقات خود، به تلاش نادر برای از رسمیت انداختن تشیع و استخفاف روحانیت پرداخته‌اند که شامل قتل «رئیس العلماء صدرالصدور» و رسمیت ضمنی به مذهب جماعت نیز می‌شد (فریز در مینورسکی، 1383: 93 و 94).

طرد روحانیت شیعی در بلندمدت ضربه مهمی بر اعتبار نادر وارد کرد. روحانیون از دوران ساسانی نقش مهمی در ارکان دولت داشتند و این نقش در دوره صفوی به شکل دیگری تجدید شد؛ اما در عصر نادر، به‌صورت تعمدی کمرنگ شد. نهاد دین در اندیشه سیاسی ایران از دوره باستان اهمیت وافری داشت. در وصیت‌نامه به‌جامانده از اردشیر بابکان به نام «عهد اردشیر» که مسکویه رازی در تجارب الامم متن آن را آورده گفته می‌شود: «بدانید که پادشاهی و دین دو برادر همزادند که پایداری هر یک جز به آن دیگری نباشد زیرا دین شالوده پادشاهی است و تاکنون پادشاهی پاسدار دین بوده است... دین پایه کشور است» (مسکویه رازی، 1369: 116) و در ادامه می‌گوید: «شاه نباید بپذیرد که مغان و هیربدان به کار دین از وی سزاوارتر باشند».

سایر سیاست‌نامه‌نویسان مانند امام محمد غزالی و خواجه نظام‌الملک نیز عین همین عبارت عهد اردشیر را تکرار کرده و به‌کاربرده‌اند (طباطبایی، 1385: 157 و 158) که دلیل روشن بر تداوم و انتقال اندیشه سیاسی باستان به دوره اسلامی است.

نادر از دوران تاج‌گذاری در دشت مغان نسبت به موضوع روحانیت و دین کم‌اعتنایی کرد؛ اما این بدان معنا نیست که نادر به‌طورکلی نسبت به ارزش‌های دینی بی‌اعتناء بود، طلاکوبی مرقد امیرالمومنین(ع) در نجف نشانگر اهمیت ارزش‌های دینی برای نادر بود؛ اما همان‌طور که گفته شد، نهاد دیانت در دولت و دربار نادری منزلت مشخصی نداشت.

«نهاد وزارت» از دیگر ارکان مهم اندیشه سیاسی ایرانشهری و به گفته طباطبایی نهاد اصلی تأمین مصالح عالیه ملی بود. از نظر وی نهاد وزارت در اندیشه سیاسی ایرانشهری حائز اهمیت است. با چیرگی ترکان بر ایران‌زمین وزارت به نهادی پراهمیت تبدیل شد؛ زیرا شاهان ترک در بهترین حالت جز جهانگشایی چیز دیگری نمی‌دانستند (طباطبایی، 1384: 29) از این دوره قاعده بر آن بود که «دولت بی وزیر نمی‌پاید»؛ بنابراین در دوران حکومت حاکمان غیر ایرانی به‌ویژه غزنوی و سلجوقی دستگاه وزارت و وزیران ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار و حراست از مصالح ملی از نهاد سلطنت به نهاد وزارت منتقل شد.

اما نهاد وزارت در عصر نادری اگر نگوییم حذف شد تقلیل داده شد و این مسأله دولت را به یک‌نهاد خودکامه و تک‌پایه (نظامی) تبدیل و تمام ارکان حکومت را به شخص شاه وابسته کرد. این فقدان، باعث می‌شد که در غیاب شاه کارایی دولت (امنیت و بقای کشور) به‌کلی مختل شود، امری که با وزرای کاردان، قابل‌کنترل بود. به همین دلیل با مرگ نادر بنیان دولتش نیز فروپاشید.

با این ‌حال نادر از مشاورت برخی از بزرگان ایرانی که به‌طور سنتی در امر دولت‌مداری مهارت داشته و به خانواده‌های دهقان و دیوان‌سالار ایرانی نژاد تعلق داشتند، استفاده می‌کرد. میرزاعلی اکبر ملاباشی از خراسان، میرزا ابوالقاسم شیخ‌الاسلام از کاشان، میرزا زکی از کرمانشاه، عبدالباقی خان از ایل زنگنه، حسنعلی خان معیرالممالک از نسل گرجی، احمدخان مروی و میرزا مهدی استرآبادی از مهم‌ترین مشاوران سیاسی نادر بودند (درستی، 1391: 223).

«دیوان‌سالاری» نیز در عصر نادر به اغماء رفت. به‌طوری‌که به‌جز دفترداران مالیاتی سایر دیوانیان مرخص شدند. منزلت نهاد دیوان که در عصر صفویه به ‌خوبی تقویت ‌شده بود در عصر نادری فروریخت و همان دفترداران مالیاتی نیز از گزند خشم نادر در امان نبودند. نکته مهم این‌که، پیش از عصر نادری دربار و دیوان از یکدیگر متمایز بودند. تصمیمات سیاسی با «دربار» و امور اداری با «دیوان» بود؛ اما در این دوره «سپاه، دربار و دیوان» یکی شدند و دفترداران نیز همراه با سپاه نادر از دیاری به دیاری دیگر در حرکت بودند به‌طوری‌که در زمان حرکت سپاه، روحانیون، دفترداران و کارگزاران کشوری مانند فرماندهان سپاه، ملازم شاه بودند.

علاوه برنهاد وزارت و دیوان‌سالاری یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم اندیشه سیاسی ایرانشهری در عصر نادر نادیده گرفته شد که عبارت از «عدالت و دادگری» بود. نادر در اوج محبوبیت و به نام امنیت و بیرون راندن افغانان از ایران به قدرت رسید؛ اما حکومت مطلقه و سیاست جهانگشایی، شهرها را از رونق انداخت و هزینه‌های بسیاری را به مردم تحمیل کرد. نادر به کشورگشایی اهمیت می‌داد اما از کشورداری غافل بود. طول مرزهای ایران در زمان نادر به 18 هزار و 250 کیلومتر می‌رسید که هند و خوارزم تا فرات و قفقاز و بحرین را درمی‌گرفت(حافظ‌نیا، 1392: 315) اما بازرگانان و دهقان‌هایی در آغاز از قدرت‌گیری وی خوشحال بودند، به‌تدریج از وی متنفر شدند. ویلیام فلور به نقل از بازرگان‌های هلندی ساکن ایران گزارش می‌دهد که برخی مردم برای رهایی از ستم‌های مالیاتی حکومت نادر دست به خودکشی می‌زدند (درستی، 1391: 230).

احمد درستی در پژوهش مهم خود تحت عنوان ساخت دولت در ایران پیش مدرن، می‌گوید که نخبگان اصلی دولت افشاری نظامیان بودند یعنی فرماندهان و رؤسای ایلاتی که به‌صرف وفاداری به شخص پادشاه به حلقه قدرت راه پیدا کرده بودند و اعلام وفاداری به «شخص» و نه «نهاد» جهت ورود بلوک قدرت کافی بود. در نتیجه سردارانی از مناطق مختلف اعم از ایرانی و غیرایرانی (ازبک، افغانی، ترکمن و هندی، ترک) گرد هم آمده بودند. جمع شدن نخبگانی از قومیت‌های مختلف بدون آن‌که اقدامی جدی برای ادغام آن‌ها در راستای حفظ همبستگی‌شان صورت بگیرد خطرناک بود و هر لحظه امکان داشت این جمعیت چندپاره با کوچک‌ترین ضربه‌ای فروبپاشد. به‌ویژه آن‌که ایلات افشار و کُرد که پیشینه طولانی‌تری در همکاری با نادر داشتند، نسبت به ورود تازه‌واردهای ترکمن، هندی، افغانی و ازبک شدیداً احساس نارضایتی می‌کردند (درستی، 1391: 232). پس از مرگ نادر این اتفاق رخ داد و سرداران نادر برای کنترل نواحی تحت امر خود شورش کردند. بی‌شک نهادینه نشدن یک منبع وفاداری بالاتر از شخص حاکم، در این فروپاشی دخیل بود.

 ایده ایران در تاریخ‌نگاری افشار

همان‌طور که گفته‌ شده ساختار استبدادی و نظامی‌گری نادر به‌صورت مانعی بزرگ برای تبدیل‌شدن دستگاه حکومتی وی به یک دولت ماندگار تلقی می‌شود، اما اندیشه حاکم بر همان دستگاه حکومتی نیز ملهم از اندیشه‌های ایرانشهری بود که از گذشته و به‌ویژه صفویه به ارث رسیده بود.

پس از یک دوره فطرت هویتی که موجب از رونق افتادن ایده ایران در دوره سلجوقی است، در دوران ایلخانی و تیموری یک‌بار دیگر ایده ایران به‌مثابه یک کشور و سرزمین رونق یافته و در دوره صفوی به اوج می‌رسد (اشرف، در احمدی، 1395: 174). خواند میر از نخستین مورخان مشهور صفوی است و فراوانی کاربرد نام ایران در تاریخ وی، در مضمون‌های سرزمینی و هویت جمعی از کثرت بالایی برخوردار است. همین رویه در سایر تواریخ صفوی دیده می‌شود. فراوانی نام ایران در تاریخ عالم‌آرای عباسی 300 بار (گودرزی، 1387: 194) و در تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل 50 بار است. دوران افشار نیز به‌عنوان تداوم دوره صفوی واجد همین ویژگی مهم است.

برای بررسی موضوع هویت ایرانی در دوره افشاریه دو منبع عمده ملاک این پژوهش قرار گرفته‌اند. نخست اثر یک‌ جلدی جهانگشای نادری که توسط میرزامهدی‌خان استرآبادی، مشاور ارشد نادر تألیف شده و دومی اثر سه‌جلدی عالم‌آرای نادری تألیف محمدکاظم مروی.

مرور دقیق این آثار نشان می‌دهد به اعتبار فراوانی نام ایران و نمادهای ایرانشهری در این آثار می‌توان نشانه‌هایی نیرومند از تداوم تاریخی و سیطره اندیشه ایرانشهری بر روح حاکم بر زمانه مشاهده کرد.

«ایران» در ادبیات رسمی دربار و دیوان نادری به‌عنوان یک دولت مدنظر است که بقاء و اساس آن برای دیوانیان و دولتمردان اهمیت دارد. فراوانی نام «ایران و ایران‌زمین» در سه جلد عالم‌آرای نادری بیش از 180 بار است و در جهانگشای نادری 25 بار است.

مضامین اراده شده از مفهوم ایران، عمدتاً به چهار دسته سرزمینی، دولت‌مداری (پادشاهی)، نژادی و موصوفی قابل ‌تقسیم‌اند. آن‌گونه که از متون برمی‌آید هدف نادر از قیام «نجات ایران» از آشفتگی و خرابی بود بنابراین می‌توان گفت ایران در متون تاریخی این دوره موضوعیتی تام دارد. در بخش «وقایع سال هزار وسیصد و چهل و چهار قمری» میرزا مهدی استرآبادی می‌نویسد:

«چون دوست و دشمن استوانه ذات نادری را باعث قوام بنیان و موجب قرار و اساس دولت ایران می‌دانستند...» (استرآبادی، 1377: 182). همان‌طور که در سطور دیگر همین معنی مستفاد می‌شود: «اعیان و اکابر همگی عرض کردند که سررشته نظم دولت ایران که به کشاکش دشمنان قوی‌پنجه از کف به در بود، به‌زور بازوی آن حضرت [نادر] به دست آمد». (استرآبادی، 1377: 187).

در سراسر تاریخ جهانگشای نادری، مضامین موصوفی مانند مردم ایران، علمای ایران، اهل ایران، اهالی ایران، خاک ایران، جواهر ایرانی، هنرمند ایرانی، پادشاهی ایران و غیره به‌وفور به‌کار رفته. برای نمونه: «و چون از مردم ایران حوصله غیرتش این معنا را برنتافت از راه غرور آماده جنگ گشت».

جهانگشای نادری خطابه سفیر عثمانی به نادر(پیش از پادشاهی) را چنین روایت‌می‌کند:

«در جواب به حضرت شاه سابق‌الذکر مرقوم شد که قبل بر این پادشاهی ایران به سلاطین ترکمان اختصاص داشت بعضی از ممالک روم و هندوستان و ترکستان داخل حوزه آن طبقه بودند. بعد از آن به اقتضای تقدیر الهی سلطنت به سلسله علیه صفویه انتقال یافت» (استرآبادی، 1377: 371).

 از سیاق جمله بالا چنین برمی‌آید که سفیر عثمانی، صفویه را از قبایل ترکمان نمی‌داند؛ زیرا از عبارت «سابق بر این» استفاده ‌شده است و حتی آنگاه‌ که ترکمان‌های آق‌ قویونلو، قره قویونلو و غیره نیز بر بخشی از این سرزمین حکومت داشتند، بر مسند حکمرانی «کشور ایران» بودند. عبارت «پادشاهی ایران به سلاطین ترکمان اختصاص داشت» مؤید این واقعیت است.

در تاریخ جهانگشا غالباً ایران به‌عنوان «کشور» محور بحث‌ها است. شرط نادر هنگام پذیرش پادشاهی در شورای دشت مغان این بود که سب‌ و رفض خلفا به‌کلی متروک شود تا باب اختلاف با عثمانی بسته شود. نادر در یادآوری این شرط می‌گوید:

«در شورای کبرای صحرای مغان در حینی که جمهور انام و کافه خواص و عوام ایران از نواب همایون ما استدعای امر پادشاهی می‌کردند به ایشان تکلیف فرمودیم در صورتی مسؤول ایشان مقرون به قبول خواهد شد که ایشان نیز دست از سب و رفض که از بدو ظهور شاه اسماعیل در میان اهل ایران شیوع یافته بود نکول نمایند» (استرآبادی، 1377: 373).

هنگامی‌که نادر تصمیم داشت سلطنت را به یکی از شاهزادگان واگذارد، نام این سلطنت نیز به نام سلطنت ایران گره‌خورده بود همان‌طور که میرزا مهدی استرآبادی در ذکر وقایع سال 1154 می‌نویسد:

«روز چهارشنبه جشن نوروزی و فیروزی در کمال بهروزی و عشرت‌اندوزی به تقدیم رسید. در نفس قدسی سرشت همایون مخمر و معهود بود که بعد از فراغ امور مملکت روم [عثمانی] اتساق و اوضاع آن مرز و بوم سلطنت ایران را به یکی از شاهزادگان کرام تفویض نماید» (استرآبادی، 1377: 376).

علاوه بر ذکر «سلطنت ایران» که مدلول تعلق کشوری نادرشاه افشار است، برگزاری جشن نوروز در آغاز سال خورشیدی که از آیین‌های دیرین ایرانی است نشانگر تعلق تمدنی افشاریه هست.

در بخش دیگری از جهانگشای نادری ترکمانان به‌عنوان یک تهدید و «دیگری» علیه «ایرانیان» یاد می‌شوند که نادر وظیفه حراست از آنان را برعهده‌ دارند.

«تا این‌که رفته‌رفته ترکمانیه دشت، افغانیه قندهار و رومیه از اطراف رخنه در بنیان ممالک ایران انداخته و اساس سلطنت و ملک را ویران کرده و قلع و استیصال ایرانیان را بر خود لازم دانستند» (استرآبادی، 1377: 389).

تاریخ‌نویس رسمی دربار نادر حتی تغییر فصل‌ها را نیز در بستری از فهم ایرانی توصیف می‌کند:

«چون از دربار سلطان قضاء و سپهبد اسفند و جنود شتا عزم ایران‌زمین کرده، اظهار صولت بهمنی و سرلشگر رومی نژاد برف اعلان دائیه روئین تنی می‌نمود» (استرآبادی، 1377: 406).

به ‌این ‌ترتیب به‌عنوان اولین یافته می‌توان گفت که بستر ایران در روایتگری تاریخی عصر افشاریه عنصری مهم به شمار رفته و آیینه از ماهیت سیاست دوران خود است.

 تبلور فهم ایرانی در انجمن دشت مغان

نادر پس از سامان امور یعنی بیرون راندن عثمانی، روس و افغان از ایران، انجمنی در دشت مغان در نزدیکی رود ارس تشکیل داد، وی در این شورا ظاهراً نسبت به پذیرش پادشاهی بی‌میلی می‌کند و سران کشور نیز اصرار بر پادشاهی وی دارد تا جایی که «تا یک ماه گریبان این مطلب در کشاکش سرپنجه گفت‌وگو بود». سرانجام نادر پیمان صلحی با عثمانی منعقد و به ‌شرط ترک سیاست‌های مذهبی دوران صفوی پادشاهی را می‌پذیرد. سخنرانی نادر در مغان از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردار است زیرا پایان یک دوره گذار است که از سقوط اصفهان آغاز و به هرج‌ومرج داخلی چندین ساله و اشغال بخشی‌هایی از ایران توسط روس و عثمانی انجامیده بود و اینک نادر پس از سال‌ها تلاش و جنگ و بیرون راندن دشمنان انحلال صفویه را اعلام می‌کرد.

به روایت میرزا مهدی استرآبادی نادرشاه در سخنرانی خود در انجمن دشت مغان 13 بار از عبارت «ایران یا ایرانی» به‌عنوان کشور و تابعان نام می‌برد.

در این گردهمایی نادر دست‌کم در ظاهر به اراده «اهالی ایران» نسبت به پادشاهی خود اهمیت قائل است و در شورای مغان در نهایت چنین می‌گوید: «هرگاه اهل ایران به سلطنت ما راغب و آسایش خود را طالب باشند ...»؛ و میرزا مهدی درجایی دیگر از کتاب می‌نویسد:

«تا در این سال 1148 در شورای کبری که عموم وضیع و شریف ایران را احضار و مجلس مشورت را انعقاد دادند که آن جماعت هر کس را بخواهند به سلطنت اختیار نموده و بنایی برکار خود بگذارند. اهالی ایران دست در دامن ابرام و الحاح زده عرض کردند...» (استرآبادی، 1377: 390).

 عبارت «اهالی ایران» در اینجا برای اشاره به ‌نوعی «هویت جمعی» به‌کار برده شده که می‌توان آن را معادلی قدیمی برای مفهوم «ملت ایران» در عصر قدیم تلقی کرد. پررنگ بودن چنین تعبیری مانند «اهالی ایران» و «عموم وضیع و شریف ایران» در انجمن دشت مغان نشان می‌دهد که در اواخر صفویه بنیادهای محکمی برای شکل‌گیری هویت ملی مهیا شده بود و این تعابیر را می‌توان صورتی سنتی از اطلاق «ملت» در ایران به‌حساب آورد که ربطی به فهم مدرن و وستفالیایی از دولت ـ ملت ندارد و برخلاف نظر عده‌ای مانند ماشاالله آجودانی که مفهوم هویت جمعی ایران را محصول دولت مدرن یا انقلاب مشروطه دانسته‌اند (آجودانی، 1387: 132) می‌توان مشاهده کرد که در عصر سنت انگاره‌ای بسیار قوی از ملت ایران منتها در قالب عبارت‌های آن دوره مانند «اهالی ایران، اهل ایران، جمهور مردم، مردم ایران و عموم وضیع و شریف ایران» به‌کار رفته است.

مضامین اراده شده از «ایران» در این سخنرانی عبارت‌اند از: یک‌بار در معنای سرزمین، چهار با در معنای کشور (مُلک)، سه بار در معنای ملت (ایرانیان، اهل ایران، اهالی ایران)، دو بار در معنای ارضی (خاک ایران) و دو بار در معنای منسوب به ایران.

با مطالعه رئوس مهم وقایع دشت مغان، در همین منبع متوجه می‌شویم که نادر خود را ناجی «دولت‌مداری ایران» از آشفتگی می‌دانست. چنانچه میرزامهدی استرآبادی در اولین سطر از توصیف شورای دشت مغان می‌نویسد:

«در هنگامی‌که سرا بوستان نزهت نشان ایران، به استیلای خزان حوادث، رو به افسردگی گذاشته، از هر طرف سرکشی قوی شاخ، مانند شجر سر برافراخت و هجوم سبز بیگانه ریاحین رنگ و بوی این گلستان را در میان گرفت... درین وقت که به قوت سرپنجه تائید الهی و نیروی بازوی سعی و غیرت این خدیو عالم آگاهی، کلید فتح تمامی ممالک از دست ‌رفته به دست آمد و به‌زور بازوی اقبال همایون فال، ایرانیان از زیر بار گران این ننگ درآمدند»(استرآبادی، 1377: 366).

وی هم‌چنین در مقدمه خود بر جهانگشای نادری چندین بار نادرشاه را ناجی ایران از فتنه افغان و رسم «ملوک‌الطوایفی» معرفی می‌کند. ازجمله در وصف قیام نادر می‌نویسد:

«از جور و ظلم کار اهل ایران بس که درهم شد، برای انتقام افغان [ناله] مظلومان مجسم شد؛ و تخت سروری ایران ایمال دشمن و آتش جور و بیدار مخالف از هر طرف به خرمن هستی خشک و تر شعله افکن گردید و رسم ملوک‌الطوایف شیوع و فتنه و آشوب از عالی و سافل وقوع یافت» (استرآبادی، 1377: 2).

استرآبادی در مقدمه کتاب، هدف خود از تحریر تاریخ نادری را چنین می‌نویسد:

«که تا بر عالمیان منکشف‌شود که ایران چگونه ایران و ممالک چه قسم ویران بود که آن حضرت به معماری عزم متین آن ویرانی را درست کرد و گل‌های این گلشن افسر را که از هجوم سبزه بیگانه پنهان و لگدکوب ِحوادث زمان بود به چه آب و رنگ از تازگی به عرصه ظهور آورد» (استرآبادی، 1377: 4).

رایزنی‌های نادری با بزرگان و نزدیکانش درخصوص خلع طهماسب از پادشاهی و تأسیس سلسله افشار در دشت مغان نیز خالی رسوم و آیین ‌دولت‌داری ایران نیست. برای نمونه کاظم مروی در عالم‌آرای نادری به مذاکرات نادر با برادرش اشاره می‌کند. در اینجا برادر نادر بر موروثی بودن پادشاهی و رسم وفاداری سرداران با استناد به شاهنامه و تاریخ کیانیان اشاره دارد:

«چون چند یومی بر آن منقضی شد نواب صاحبقران وارد خیمه برادر شده بعد از ملاقات تقریر مدقمه پادشاهی را در میان نهاد که: که چون ریاضت بسیار و تعب و مشقت بیشمار برده‌ام، چه مانعی دارد که سکه و خطبه را به نام نامی و اسم سامی خود موصوف نمایم و این دولت شاید تا انقراض عالم باقی بماند».

ابراهیم‌خان در جواب برادر عرض نمود که:

«در این ممالک حال مدت مدید است که اولاد و احفاد شیخ صفی‌الدین سلطنت می‌کنند و مردم ایران حلقه متابعت آن خاندان را در گوش کشیده‌اند. شایسته نیست به جهت دو روز دنیای غدار قصد حیات اولاد آن سلسله والا تبار نمایند... و اگر مدعی حکمرانی و دارایی باشد، الحمدالله که امروز چون رستم دستان و سام نریمان به ضرب شمشیر عرضه ممالک را به حوزه تسخیر خود درآورده، جمیع فرمانروایان سر برخط فرمانت نهاده‌اند و اسم بلند صاحبقرانی در میان جهان افکنده‌ای. چه شود که مجدداً طهماسب شاه را به سریر خلافت نشانیده خود را تهمتن تا بخش ثانی خطاب نمایی. مگر نشنیده‌ای که کیکاووس با هزاروهفتصد تن از امرا و بزرگان لشکر در دارلمرز مازندران به علم سحر، گرفتار دیو سفید شده، رستم دستان به نیروی عنایت یکه و تنها قدم در آن ممالک گذاشته... اولاد و سرداران و سرخیلان را با کاوس‌کی نجات داده و مازندران را از لوس وجود آن طایفه پاک ساخته، کیکاووس را به اسطخر برده و بر اورنگ پادشاهی نشانیده مراجعت به سیستان نموده؛ و اگر پادشاهی می‌خواست می‌توانست به عمل آورد و آن حسن خدمت برای پاس ادب آن سلسله بود» (مروی، 1374: 449).

اشاره ظهیرالدوله ابراهیم به نجات کیکاوس‌کیانی توسط رستم در مازندران، پس از عبور از هفت‌خوان و شکست دیو سپید است. وی تلویحاً اشاره دارد که نادر نیز همچون رستم گرفتار خیره‌سری پادشاه زمان خود است؛ زیرا طهماسب دوم نیز در غیاب نادر و بدون اطلاع او به جنگ با عثمانی در ایروان رفت و شکست سختی متحمل شد که به ‌موجب عهدنامه آن تمام آذربایجان و قفقاز به عثمانی سپرده می‌شد. این شکست به ‌شدت نادر را خشمگین کرد اما سرانجام توانست به جبران آن مناطق از دست‌ رفته را از عثمانی باز پس بگیرد.

ابراهیم‌خان ضمن مقایسه این دو حادثه تاریخی طهماسب دوم را با کیکاووس و نادر را با رستم مقایسه می‌کند و از او می‌خواهد به سپهسالاری سپاه صفوی قانع باشد.

نادر نیز در مقابل به ادوار تاریخ ایران از پیشدادیان تا صفویه،اشاره و استدلال می‌کند که اگر قرار بود پادشاهی موروثی باقی بماند «می‌بایست پیشدادیان که اول مرتب امور سلطنت بودند هنوز پادشاهی می‌کردند» (مروی، 1374: 449).

 ایده ایران در فرهنگ عصر نادری

دربار و دولت نادر به‌جز در عرصه نام‌گذاری قشون و برخی اصطلاحات کشوری که از عهد صفویه تحت تأثیر فرهنگ زبانی قزلباشان آناتولی بود، در بقیه شئون متأثر از ایرانیت و تاریخ ایران بود.

1- القاب نادر

القاب نادر آن‌گونه که از آثار و منابع تاریخی دست ‌اول مانند جهانگشای نادری و عالم‌آرای نادری برمی‌آید بیرون از دایره فرهنگ ایران و سنت دولت‌مداری ایرانی نیست. برای نمونه القابی که برای نادرشاه در این دو اثر عنوان می‌شوند بیشتر یادآور پادشاهان ایران باستان است. احتمالاً نادر بیش از هر چیز علاقه داشت با داریوش هخامنشی یا «دارا» مقایسه شود.

سایر القاب عمده مانند: «خدیو جهان خسرو»، «خسرو نامدار»، «خسرو فریدون اقبال»، «سلطان فریدون حشمت»، «خسرو فریدون فر» نیز در این منابع به‌وفور ذکر شده‌اند.

با توجه به دو منبع اخیر، عمده‌ترین لقب نادر، «دارای زمان» بود، عنوانی که ده‌ها بار در این آثار قید شده و نشان ‌دهنده آن است که نادر علاقه دارد عموماً با داریوش هخامنشی مقایسه شود. برای مثال در جلد دوم عالم‌آرای نادری در روایت مقدمات تاج‌گذاری نادر آمده است: «این سخن دارای زمان را بسیار خوش‌آمد» (مروی، 1374: 447). در جلد سوم نیز یک‌بار دیگر نادرشاه را «دارای دوران» می‌نامد: «چون دارای دوران دانست که دست اجل بر قفای سر عسکر زده است...» (مروی، 1374: 1057). در بخشی دیگر از همین جلد آمده است: «و دارای دوران و خدیو جهان از شدت و قوت بازوی قضا استفسار آن معنی را هرگاه می‌کرد» (مروی، 1374: 1196). در باب فتح هندوستان نیز این صفت یک‌بار دیگر در عنوان فصل به‌کار رفته است: «امان یافتن پادشاه هندوستان از دارای زمان و مشرف شدن به آستان مروت نشان»(مروی، 1374: 729).

2- آگاهی تاریخی، بینش ایرانی

نادر خود با تاریخ دولت در ایران آشنایی کامل داشت. در بخشی از کتاب عالم‌آرای نادری، خلاصه تاریخ ایران از زبان نادر نقل می‌شود. این یادآوری در ذیل پاسخ نادر به برادرش است که از او می‌خواست هم‌چون رستم تاج‌بخش باشد نه تاجدار:

«مزاج با ابتهاج آن حضرت از سخنان برادر که خلاف اراده او بود، به هم برآمد. در جواب گفت: اگر پادشاهی و فرمانروایی به ‌حسب ارث می‌بود، می‌بایست پیشدادیان که اول مرتب امور سلطنت بود [هنوز پادشاهی می‌کردند] زیرا که یازده تن بودند و مدت دو هزار و چهارصد و پنجاه سال و بعد از آن کیان ده تن بودند. هفتصدوسی و چهار سال پادشاهی کردند؛ و بعد ملوک طوایف به دو شعبه شدند و عده ایشان بیست تن بود و سیصدوهفده سال پادشاهی نمودند. چون دولت ایشان به سر رسید، ساسانیان که ایشان را اکاسره خوانند سی‌ویک تن بودند، ملک ایشان را انتزاع نمودند و پانصدوبیست سال پادشاهی کردند و...» (مروی، 1374: 449).

به همین روال نادر خلاصه‌ای از تاریخ ایران را به‌دقت و «به سال و عدد پادشاهان هر سلسله» تا سقوط صفویان بیان می‌دارد و نشان می‌دهد که به‌عنوان نامزد پادشاهی با تاریخ دولت و پستی‌وبلندی‌های آن ناآشنا نیست.

تاج‌گذاری نادر نیز توأم با رعایت سنت‌های دیرینه ایران در جلوس پادشاهان است. آن‌طور که عالم‌آرا روایت می‌کند در دشت مغان: «تاج شاهی و مغفر فیروز کلاهی مکلل به جواهر الوان در سر گذاشته و در بالای تخت صاحبقرانی مشهور به نادری قرار و آرام گرفت» (مروی، 1374: 456).

در این هنگام رسم دیرین ماده ‌تاریخ نیز فراموش نشد:

و در تاریخ جلوس که درروی سکه عباسی نیز زده بودند و آقاحسین ولدعالیحضرت مجتهدالزمانی آقا فرج خبوشانی به نظم آورد: به تاریخ الخیر فی‌ماوقع که «الخیرفی‌ماوقع» ماده‌تاریخ جلوس همایونی است و درروی دیگر آن این است:

سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان ... نادر ایران‌زمین، خسرو گیتی ستان

آشنایی و اشارت‌های نادر به تاریخ ایران در موقعیت‌های گوناگون دیده می‌شود. برای مثال در بحبوحه جنگ باعثمانی می‌گوید:

«زبان گوهرافشان به تحسین و آفرین آن گشود و فرمودند که من می‌شنیدم که کاووس و کیخسرو را رستمی بود. الحمدالله که ما را چون محمدبیگ رستمی است» (مروی، 1374: 144).

روایت پرسش و پاسخ نادر به هنگام ورود به مرو در خصوص بهترین شهرهای عالم مثال‌زدنی است:

در هنگام ورود به حوض‌خان به میر زازکی ندیم خاص و حسنعلی ‌معیرباشی می‌فرمود که: در مملکت ایران کدام مملکت بهتر و خوش‌تر است؟

به عرض همایون رسانیدند که مملکت خراسان نیکوترین سایر بلاد ایران است و ایران بهترین ممالک عالم است. در جواب فرمود که بهترین و نیکوترین ولایت و قلاع خراسان کدام شهر است؟

به عرض آن حضرت رسانیدند که الکای مرو، شاه جهان. چراکه بعد از خلقت و آفرینش آدم صفی(ع) کیومرث و سیامک و هوشنگ و طهمورث بنای مرو را نهادند... (مروی، 1374: 825).

3- الگوبرداری از شاهنامه فردوسی

تقلید از شاهنامه همچون دوره صفویه در دوره افشاریه نیز رواج دارد. شاید یکی از دلایل آن کوشش صفویان برای همه‌گیری و گسترش شاهنامه چه در حوزه هنری خطاطی، چه در حوزه هنر نگارگری و چه در بطن اجتماعی یعنی قهوه‌خانه‌ها بود.

مؤلف عالم‌آرای در وصف پیروزی نادر بر ترکان عثمانی در تبریز، یک مثنوی حماسی در توصیف این پیروزی می‌سراید و چنین می‌گوید:

ز بس خـون که از تیغ شــد آشکـار                                       زمیـن گشت چــون لالـه کوهســار

روان شد در آن دشت و صحرا و کوه                                      ز خـــون یلان مـوج‌هـا کـوه کـوه

از آن رستـخیــز و از آن گیـــرودار                                           در آن روز محشــر شــده آشکــار

هـر آنکس که این چــرخ را سـاخته                                       بسـی شعـبــــده دور او بـاخـتــه

ز ایــران‌زمیــن نـادر آرد پــدیــد                                              کند صد هـزاران چـون آن نـاپـدیـد

دلیــران ایــران همـه جنـگجـــوی                                          پـی قتــل رومی نـهــادنـــد روی

جهــان‌آفــریـن تا جهــان آفـریـد                                             چـو نـادر ز مــادر نیـامــد پـدیـد

(مروی، 1374: 146)

عالم‌آرای «در ذکر انعطاف موکب جهانگشا به عزم تسخیر قلعه موصل» لشکر نادر را ضمن درآمدی حماسی در نظم آورده:

چـو نادرشه آن خسـرو سـرفــراز                                                      ز کوکوت و ارول چو پرداخت کار

برافـروخت کیخســروی بارگــاه                                                         بـه روی دلیــران ایـــران سپــاه

تاریخ عالم‌آرای نیز قطعات متعددی منظوم به‌صورت مثنوی و اغلب حماسی دارد که بیشتر اوقات در شرح جنگ‌های نادر به نظم درآمده است. تقلید از شاهنامه و اسلوب شعری فردوسی در این مثنوی‌ها که بر وزن عروضی آن نیز هست موج می‌زند. برای نمونه محمدکاظم‌ مروی در وصف شکست نادر از توپال پاشای عثمانی در جنگ کرکوک، مثنوی حماسی می‌سراید که به نظر می‌رسد با الگو گیری از شاهنامه فردوسی سروده شده است:

به روی سپــه مــرکـب انگیختنــد                                         دلیـــران به یکـدیگـــر آویختنــد

زخون، دشت و صحرا درآمد به موج                                           سه انــدر آن کشتی فــوج فـــوج

از آن قیــرگـون شــد رخ آفتــاب                                             ستاره به مـوج اندرون شـد حبــاب

سپهــدار ایــران شــده مضطــرب                                          چـو دیـد بخـت فیــروز را منقلـب

تو گویی قضـا دست وی بسته بـود                                            و یا اختــر از وی بـرآشفتـه بــود

سپـه جملگـی بــود از قحــط آب                                                      چو ماهی به دریـای خون پر ز تاب

به یکبــاره آن لشکــر پـر شکــوه                                            زجـا آنـدر آمــد، مانـنــد کـــوه

جلو ریـز یکســر به ایــران سپــاه                                                      نهـادنـــد رو، با دل کینـه خـــواه

وزیـن سـو، دلیــران ایــران‌زمیــن                                          که هــر یک بـه مانند شیـر عریــن

ز هــر ســو به دشمـن درآویختنـد                                         همـان خـاک با خــون درآمیختنـد

چـون شـد بخت فیـروز اسکنـدری                                                     نگـونســـاز شــد رایت نـــادری

عنان پیچ شـد، شــاه ایــران سپــاه                                      قضـا را جـز این نیست آییـن و راه

(مروی، 1374: 291)

نادر در نبرد دوم با توپال‌پاشا چیره شده و انتقام شکست قبلی را می‌ستاند. در اینجا نیز محمدکاظم مروی صحنه نبرد را با توصیفات شاعرانه و حماسی روایت می‌کند:

ز غـریـدن تـوپ اژدر تفنگ                                                   صـدا رفت بر گنبد نیل رنگ

ز آواز تـوپ قیـامت شکـوه                                                   بدرید دشت و بلـرزید کـوه

ز تیـر دلیــران آهـن کمـان                                                   مشبک شـده صفحـه آسمـان

ز تیغ دلیـران سنـدان شکاف                                                           بلرزیـد دل در بر کـوه قـاف

سکندر صفت، شاه جمشیدفر                                                        بجنبید از قلب چـون شیـر نر

به‌پیش انـدرون رایت نـادری                                                            به دست یلان طبل اسکندری

دلیـران ایـران به‌ماننـد کــوه                                                 به همپشتی هم همه همگـروه

به قلب صف رومیان تاختنـد                                                            از ایشـان فراوان بینداختنــد

(مروی، 1374: 330)

مناجات نادر با خداوند پیش از آغاز نبرد با عبدالله‌پاشای کوپورلو عثمانی نیز هم یادآور سنت پهلوانان شاهنامه است که پیش از نبرد به مناجات می‌پرداختند و هم اهمیت پیروزی درنبرد با ترکان عثمانی می‌رساند. روایت این مناجات چنین است:

الهـی تویـی رهبـر و رهنمــا                                                تویی جـرم بخشـای هر بینـوا

تویی پادشـاه زمیـن و زمـان                                                تویی دادرس، هر کس بیکسان

تو کردی مرا در جهان برقـرار                                                تو کـردی مـرا نـادر روزگـار

به ایران‌زمینم چو کردی بلند                                   به فضلت به دو پای من رونق ببند

(مروی، 1374: 397)

نبرد بخارا و دوگانه ایران ـ توران

نادرشاه و دستگاه حکومتی‌اش هر چند دارای خاستگاه ایلی ترکمانی و قزلباشی هم بودند، اما در مقام حکومت‌داری و مسند دولت چیزی جز ایران در تصورشان نمی‌گنجید، چنان‌که خواهیم آورد این جادوی فرهنگ ایران بود که در کنار یک هسته سخت نژادی، زبانی و تمدنی، تازه‌واردان را مانند معجونی در «دیگ جوشان» ادغام کرده و فرهنگی جدید و نوین به نام ایرانیت به آن‌ها می‌داد. تصویرگری که مورخ عالم آراء از نبرد نادرشاه با ازبکان بخارا به سرکردگی ابوالفیض خان دارد، نشان می‌دهد که چگونه سپاه نادر خود را در خدمت ایران می‌دیدند و در مواجهه با ازبکان خاطره دوگانه تاریخی ایران ـ توران در ذهن لشکر نادر زنده می‌شد، درحالی‌که بخشی از همین سپاه به لحاظ تاریخی و زبان و احتمالاً نژادی به همان تورانیان نزدیک‌تر بودند اما به لحاظ «سرزمینی» ایرانی شده بودند خود را در خدمت ایران می‌دیدند.

بخش منظوم روایت نبرد بخارا در عالم آراء چنین روایتی به دست می‌دهد که سپاه نادر در مصاف با ازبکان، خاطره تاریخی جنگ‌های ایران و توران را مجسم می‌کند و در مقام سردارانی چون «رستم» درصدد دفاع از ایران هستند:

دگــربـــاره آن خســرو تاجــدار                                              چو خورشید به چـرخ برین شد سوار

بـه آهنـگ تسخـیـــر تـورانیـــان                                            چو رعدی که شور افکند در جهـان

همـه نامـــداران ایـــران‌زمـیـــن                                            همـه پــردلان و همـه خشمگیــن

بـه آییــن رستـم همه جنگ‌جــوی                                        همـه نامــدار و همـه تنـدخـــوی

نهـادنــد رو انـــدر آن کـــارزار                                              که آرنــد از جـان تـرکـان دمــار

(مروی، 1374: 795)

و در توصیف جنگ دیگر با ازبکان یک‌بار دیگر همین تعبیرات با الهام از حافظه تاریخی و دوگانه ایران ـ توران به کار می‌رود:

دلیـران ایـــران و تـورانیــان                                                   به هم‌ریختند همچو بـاد خـزان

تـن و تـارک تـرک‌ها بی‌دریـغ                                              شده چاک‌چاک از چکاچاک تیغ

(مروی، 1374: 793)

نتیجه‌گیری

هدف نهایی این نوشتار، بررسی چگونگی استمرار تاریخی اندیشه سیاسی و تمدن ایران‌زمین از دوره‌ای به دوره دیگر بود. این استمرار و تداوم در هر دوره‌ای به شکل خاص انجام‌ یافته و در نهایت موفق شده است بقای سرزمینی ایران را تضمین کند.

بررسی ایده ایرانشهر در عصر نادری با تفکیک دو مقوله و خط سیر اصلی مقرون به نتیجه است. از نظر عناصر بر سازنده اندیشه سیاسی ایرانشهری در حکومت‌داری افشاریه، باید گفت که استبداد نادری مانع تبلور کامل اندیشه سیاسی ایرانشهری بود که در آن وزارت، دیانت، عدالت و فر ایزدی جایگاه مهمی داشتند اما ذهنیت حاکم بر تاریخ‌نگاری زمانه و بقایای دیوان و منشیان در استمرار نظام معنایی ایرانشهری مؤثر بوده است. جنگ‌سالاری و ناآگاهی نادر و «ایلات» غیرآریایی حاضر در طبقه قدرت، احتمالاً از دلایل دیگر این ضعف بودند. این ایلات به لحاظ سرزمینی ایرانی شده بودند اما به لحاظ «آگاهی تمدنی» نسبت به سنت «دیوان و دولت» در درجه ضعیفی قرار داشتند. ولی این پیوند سرزمینی بود که باعث علاقه افشارها به تاریخ باستانی ایران و دولت‌های کیانی و ساسانی می‌شد. یکی از مشخصه‌های بارز تمدن ایرانی نقش حیاتی عنصر جغرافیایی «سرزمین» در شکل‌دهی به هویت ملی بود. به این معنا که سازندگان اولیه تمدن و سرزمین ایران (آریایی‌ها) چنان غنائی از راه فرهنگ به سرزمین تزریق کردند که هم تازه‌واردان را می‌پذیرفت و هم به‌واسطه زیست بلندمدت در این جغرافیا آن‌ها را به سمت «ایرانی شدن» سوق می‌داد.

مردمان شهرنشین برخلاف مردمان کوچ گرد به خاک اهمیتی بیشتر داده‌اند. احمد اشرف نیز بر این باور است که ایرانیان غالباً هویت خود را بر مبنای خاک معین می‌کردند. به‌ این ‌ترتیب هر چند که نیاکان نادر از خاستگاه دیگری وارد ایران شدند اما به ‌واسطه زندگی در سرزمین مشترک از سوی جامعه پذیرفته ‌شده و نسل آینده آن‌ها زیست خود را به‌عنوان ایرانی آغاز کردند. با این همه نمی‌توان انتظار داشت که آگاهی تمدنی این ایلات با دهقان‌زاده و نجبای ایرانی یکسان بوده باشد. ولی از نظر جاری بودن ایده ایران در تاریخ‌نگاری دوره افشار علائم زیادی از بار هویتی ایران‌خواهانه قابل ‌مشاهده است که فرضیه «استمرار تاریخی ایران» را اثبات می‌کند. دوره نادری از ازنظر وجوه کلان به‌ویژه وجوه نظامی و ژئوپلیتیک استمرار دوره صفوی بود. ترکان ازبک و عثمانی، همچون دوره صفوی، یک تهدید دائمی برای بقای دولت محسوب می‌شدند و نادر بخش بزرگی از زندگی جنگی خود را صرف مقابله با این تهدیدات کرد. در این دوره تهدیدی جدی به نام روس، به مرزهای ایران رسید و نادرشاه توانست موقتاً فشار آن‌ها را دفع کند که با فروپاشی دولت مستعجلش، این تلاش‌ها ناکام ماند.

 

منابع

          آجودانی، ماشاالله (1387)؛ مشروطه ایرانی، تهران: نشر اختران.

          احمدی، حمید (1395)؛ هویت ایرانی از دوران باستان تا پایان پهلوی، تهران: نی.

          استرآبادی، میرزامهدی‌خان (1377)؛ جهانگشای نادری، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

          حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)؛ جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت.

          درستی، احمد (1391)؛ دگرگونی ساخت دولت در ایران پیش مدرن، تهران: میزان.

          طباطبایی، جواد (1385)؛ خواجه نظام‌الملک، تبریز، نشر ستوده.

          گودرزی، حسین (1387)؛ تکوین جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران با تأکید بر دوره صفویه، تهران: تمدن ایرانی.

          مروی، محمدکاظم (1374)؛ عالم‌آرای نادری، به تصحیح محمدامین ریاحی، تهران: نشر علم.

          مسکویه رازی، ابوعلی (1369)؛ تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی، تهران: سروش.

          میرزا مهدی خان، استرآبادی (1377)؛ جهانگشای نادری، به تصحیح عبدالله انوار، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.

          مینورسکی (1387)؛ ایران در زمان نادرشاه، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب.

          هگل، گ.و (1385)؛ عقل در تاریخ، ترجمه حمید عنایت، تهران: نشر یاران.

فصلنامة مطالعات ملي؛ 69، سال هجدهم، شماره‌ی 1، 1396

 

شرق: درهم‏‏تنیدگی پدیده‌هایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارآمدی مدیریت منابع، رویکرد کمّی‏محور به توسعه، کاهش بارندگی و افت سطح آب‏های زیرزمینی و کندن بی‏رویه چاه‌های غیرمجاز در چند دهه اخیر، به بحرانی‏شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است؛ به‌گونه‏ای‌که بر پایه برخی پیش‏‏بینی‏ها، منابع آب موجود تنها برای کمتر از ١٠ سال پاسخ‏گوی نیازهای فزاینده کنونی است. در سال ‌جاری دست‌کم چندین اعتراض خیابانی در استان‌های محدوده زاگرس و حوضه آبریز مرکزی با محوریت آب رخ داد که واپسین مورد آن تخریب دوباره خط لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد توسط کشاورزان شهر اژه اصفهان در آبان جاری بود. واکاوی رخدادهای یاد‌شده نشان می‌دهند بحران آب و چالش‌های هیدروپلیتیک بنیاد هرگونه سیاست توسعه‏ای و حتی همکاری و تعامل در سیاست خارجی کشورمان خواهد بود و بحران محیط‌زیست به‌ویژه مسئله آب، از این پس به سمت مدیریت امنیتی پیش خواهد رفت. نوشتار پیش‌ِرو به واکاوی زمینه‌های مؤثر در فزایندگی چالش‌های هیدروپلیتیک و امنیتی‏شدن آب در ایران می‏پردازد.

مقدمه

مؤلفه‌های «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهت‏دهی به آنها نقش بنیادی دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهند در چند دهه گذشته به دلیل پدیده‌هایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقه‏ای، کشورهایی که پیش از این، آب‌و‌هوای خشک و کم‎بارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوان‏ها و فرونشست زمین روبه‌رو شده‏اند. بر بنیاد همین داده‌ها جهان رو به خشکیدن می‌رود. این پدیده از یک سو در مقیاس فروملی به گسترش تنش‌های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و مشترک انجامیده است. دراین‌میان، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگران‏کننده‏تری دارند؛ برای نمونه ایران از کشورهای دیگر این محدوده آسیب‏پذیری بیشتری دارد؛ به گونه‏ای که بیش از ٨٥  درصد منابع آب زیرزمینی آن به پایان رسیده و مصرف آب با توجه به ناکارآمدی الگوی مصرف و افزایش جمعیت، رو به فزونی نهاده است. وضعیتی که نگرانی زيادي درباره مدیریت و امنیت آبی کشور در میان کارگزاران و کارشناسان برانگیخته است؛ به گونه‏ای که جستارهای آب و محیط ‌زیست در قالب برنامه ششم توسعه، اولویت راهبردی خاصی یافته‏اند. دراین‌میان ماده‌های ١٢ و ١٣ به گونه گشوده‏تر به تبیین مسائل و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور پرداخته‏اند. دیده‌ها و یافته‌ها گویای آن هستند که نبود آب در میان مردم هنوز جدی گرفته نشده یا فرهنگ‏سازی لازم انجام نشده است؛ به گونه‏ای که نزد افکار عمومی مسائل زیست‌محیطی و گفت‌وگو درباره بحران آب نمودی لوکس و تجملی دارند. این وضعیت چه بسا به این خاطر است که گزندهای زیست‏محیطی، چون یکباره سر بر نمی‏آورند و در زمان، خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند، بیشتر شهروندان ایرانی هنوز ژرفای این رویداد ناگوار را درنیافته‏اند. هرگاه نیز چالشی درباره نبود آب آشامیدنی رخ داده، نهادهای دولتی کوشیده‏اند با هر ابزاری نیاز آبی را برآورده کنند که گاه همراه با کف‏شکنی چاه‌های عمیق بوده است، اما چالش بنیادی آنجاست که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا در چند سال آینده به پایان خواهد رسید. واقعیت آن است که بحران محیط ‌زیست، هنوز در دستورکارِ درخواست‌ها و مطالبات همگانی قرار نگرفته است. آبان امسال دو مسئله ویرانی‏سازی لوله‌های انتقال آب به یزد از سوی کشاورزان اژه اصفهان و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آب، نمودهایی از بحران پیش‏گفته بودند که در آینده نیز بَسامد بیشتری خواهند یافت.

پایان آب‏های زیرزمینی

٩٥ درصد منابع آب کشورمان با توجه به خشک و نیمه‏خشک‏بودن اقلیم آن زیرزمینی است و کمتر از پنج درصد منابع آب بر روی زمین روان است. به دیگر سخن، در صورت برداشت آب رودها امکان تأمین آب آن در بارندگی بعدی وجود دارد، اما درباره ٩٥ درصد آب زیرزمینی، مسئله چنین نیست. به این معنا که در صورت برداشت آب، بارش بعدی نمی‌تواند مقادیر برداشت‏شده را جبران کند. ‌هزاران سال به درازا کشیده که این منابع تشکیل شوند و باید ‌هزار سال هم شکیبایی داشت تا منابعی که از آن برداشته شده، بازگردد. در چند دهه اخیر، به علت مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی، توسعه کمّی‏محور و رشد جمعیت، برداشت از منابع آب افزایش یافته است. بر بنیاد داده‌های موجود، در سال ٥٧، ٥٠ ‌هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت که امروزه این عدد به ٨٠٠‌ هزار رسیده است. به باور کارشناسان، ایران در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان برداشت منابع آب‏های زیرزمینی تجدیدپذیر را داشته، به گونه‏ای که در پنج دهه اخیر با کاهش هنگفت اندوخته‌های آب شیرین روبه‌رو بوده است. بر بنیاد برآوردهای موجود، بیش از ٨٥ درصد منابع آب شیرین زیرزمینی کشور پایان یافته است و وضعیت منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارد؛ به گونه‏ای که منابع آبی کشور پاسخ‏گوی جمعیت ٨٠‌میلیونی کنونی نیست. به باور کارشناسان وضعیت بارش و منابع آب کنونی برای ٥٠ ‌میلیون نفر کافی است. جای درنگ اینجاست که دست‏درازی و چنگ‏اندازی به منابع آب زیرزمینی در قالب کندن چاه‌های غیرمجاز در کشور در یک و نیم دهه اخیر با شتاب رو به فزونی نهاده است؛ به گونه‏ای که بر پایه برآوردهای انجام‏شده، هم‌اکنون نیمی از ٨٠٠‌ هزار حلقه چاه کشور غیرمجاز هستند، هر چند که مجوز چاه‌های مجاز، خود به واسطه رویکردهای سیاسی چند سال پیش، جای درنگ و بازنگری دارند. بر بنیاد داده‌های موجود، میزان برداشت از منابع زیرزمینی به ٨٥ درصد رسیده که نزدیک به ٩٣ درصد آن در بخش کشاورزی است که در این میان، به واسطه ضعف مدیریت و استفاده از روش‌های سنتی آبیاری، نزدیک به ٦٠ درصد آن هدر می‌رود؛ هر چند در برخی استان‌ها، به ٧٠ درصد نیز می‌رسد. در نتیجه چندین دهه ناکارآمدی مدیریت در بخش منابع آب و کشاورزی، وضعیت به گونه‏ای است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان برداشت را از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر داشته ‌است. از این رو، کشاورزی در بیشتر نواحی کشور نادرست و ناکارآمد است؛ اما با وجود این، باز هم ادامه دارد و همین امر سبب شده است تا سالانه چهار‌میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ و ٩٠ درصد آن با بهره‌وری ناچیز ٣٠ درصدی، به مصرف کشاورزی برسد؛ بهره‌وری‌ای که قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به ٤٠ درصد برسد. از سوی دیگر، به واسطه هم‏پوشانی وظایف متولیان و کارگزاران پُرشمار بخش آب، سازمان یا وزارتخانه‏ای وجود ندارد که به طور ویژه به مسئله آب بپردازد.

وضعیت منابع آب در ایران

براساس داده‌های موجود، وسعت ایران ١/١درصد پهنه خشکی‏های کره زمین و ٣/٣٥ درصد گستره قاره آسیاست. میانگین بارش در جهان، ٨٦٥ میلی‏متر و در ایران ٢٥٠ میلی‏متر است. به سخن دیگر، میانگین بارندگی‏های ایران، کمتر از یک‌سوم متوسط بارش جهانی است. این در حالی است که میانگین بارندگی ناچیز در کشور نیز پراکنش مناسبی ندارد؛ به‌گونه‏ای که بارندگی فقط در چهار درصد از خاک کشور بیش از این میانگین است و ٩٦ درصد باقی‌مانده میزان بارندگی، حتی به ٢٠٠ میلی‏متر هم نمی‌رسد. با این حال، بنیادی‏‏ترین سنجه تعیین درجه خشکی در یک منطقه، رابطه میزان بارش سالانه و توانش تبخیر محیط است. هر اندازه مقدار بارش نسبت به توان تبخیر کمتر باشد، درجه خشکی آن منطقه بیشتر است. در ایران، به جز مناطق کرانه‏ای محدود دریای خزر، در دیگر مناطق توانش تبخیر بسیار فراتر از میزان بارش است؛ برای نمونه، در یزد میانگین بارش سالانه ۶۰ میلی‏‏متر است، حال آنکه توانش تبخیری محیط منطقه یادشده، نزدیک به ۴ متر برآورد شده است. این در حالی است که دست‌کم در یک‌ونیم دهه اخیر میانگین بارش کشور در بیشتر موارد کمتر از ٢٥٠ میلی‏متر بوده است. برای نمونه در سال آبی ۹٤–۹٥ که در هم‌سنجی با چند سال گذشته وضعیت بارش به نسبت مناسب بود، ۲۳۱ میلی‌متر گزارش شد. دیگر آنکه فزایندگی گرمایش جهانی به تفدیدگی و تبخیر آب بیشتر در کشور انجامیده است. بر بنیاد پیش‏بینی‏های موجود، در سال‌های آینده دمای کشور دو درجه افزایش خواهد داشت که به معنی تبخیر بیش از ۲۷ ‌میلیارد مترمکعب از آب‌های کشور است. این میزان، در چند سال اخیر نزدیک به ۱/۱ درجه افزایش داشته است که به معنای فرابحران منابع آب شیرین در کشور است؛ وضعیتی که با گذشت هر سال و افزایش روند گرمایش جهانی، بر ژرفا و گستره فرابحران آب کشور می‌افزاید. این در حالی است که در همین مدت، به واسطه افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی، رویکرد کمّی‏محور به توسعه و ناکارآمدی الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اندوخته‌های آبی کشور در عمل پایان یافته است. برای نمونه، میانگین جهانی سرانه مصرف آب ١٧٠ مترمکعب است که این میزان در ایران، به ٥٩٠ مترمکعب می‌رسد. وضعیتی که فرونشینی زمین را در نیمی از دشت‏های کشور در پی داشته است. در همین بازه زمانی، بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها مانند هورالعظیم، ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، جازموریان، طشک و مهارلو خشکیده و بزرگ‏ترین رودخانه‌های کشور مانند کارون و زاینده‏رود خاموش شده‏اند. در جهان ٣٠ درصد از جریان آب‌های سطحی حقابه محیط زیست است؛ اما این رقم در ایران ١٠ درصد است و همین اندازه نیز در یک دهه گذشته روند کاهنده‏ای یافته است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند خشکیدن تالاب‌ها، سالانه ١٦‌میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. نگرانی آنجاست که براساس برآوردها، در سال آبی جاری ٩٥-٩٦، کاهشی نزدیک به ٤٧ درصد رخ خواهد داد. در این میان، استان‌های واقع در حوضه آبریز مرکزی، به‌ویژه استان فارس، کرمان، خراسان جنوبی و اصفهان، در وضعیت حاد و فرابحرانی قرار می‌گیرند. برای نمونه در استان کم‌بارشی مانند اصفهان میزان بارش در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ۳۰درصدی داشت، وضعیتی که حتی مدیریت آب آشامیدنی را با چالش‌های بنیادی همراه کرده است؛ در این میان تأمین آب کشاورزی برای کشت پاییزه در اصفهان که در آبان به تخریب لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد از سوی کشاورزان انجامید، وضعیت را وخیم‏تر می‌کند. ابعاد بحران زمانی دریافت می‌شود که بدانیم این استان‌ها در سال‏های گذشته، کاهش بارش و تنش آبی داشتند و میزان تنش‌ها و کشمکش‏ها به خاطر نبود آب، رو به ‏فزونی نهاده است. دیگر آنکه همین استان‌ها در نتیجه برداشت بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی، با بحران فرونشست رو‌به‌رو هستند. هشدارهای داخلی زمانی جدی‎تر تلقی می‌شوند که در کنار بررسی‌های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد. این سازمان هشدار داده است در سه دهه آینده، بحران آب در کشورهای خاورمیانه به بزرگ‌ترین چالش تبدیل خواهد شد. بااین‌حال، شماری از کارشناسان، فرهنگ‏سازی را در میان کارگزاران کشوری، لازمه برون‏رفت از بحران کنونی و فزاینده آب دانسته‏اند. به‌این‌معنا که اگر در کشور سالانه ١٠ درصد برای جلوگیری از تبخیر سرمایه‌گذاری شود، میزان سوددهی آن ١١ برابر سد کرج خواهد بود.

تخریب لوله آب انتقالی به یزد

در نیمه آبان گذشته، در اژیه اصفهان، لوله خط انتقال آب از کوهرنگ به استان یزد برای دومین بار در چهار سال اخیر، شب‌هنگام از سوی کشاورزان شکسته و در نتیجه این اقدام، آب آشامیدنی مردم یزد و فولاد مبارکه اصفهان قطع شد. این رویداد نخستین بار نبود، بلکه در سال ۹۱ نیز به دلیل شکستن خط لوله انتقال آب کوهرنگ به‌دست گروهی از کشاورزان، برای چندین روز آب انتقالی به یزد قطع شد. این بار نیز داستان از آنجا آغاز می‌شود که در استان کم‌بارش اصفهان، میزان بارش سال آبی٩٤-٩٥در هم‌سنجی با بلندمدت، کاهشی ٣٠درصدی داشت. به‌همین‌دلیل مدیریت آب آشامیدنی مردم با دشواری همراه شد. این وضعیت سبب شد دست‏اندرکاران اعلام کنند امسال کشت پاییزه در اصفهان به علت کم‌آبی نخواهیم داشت. این درحالی است که بخشی از آب کوهرنگ که تأمین‏کننده آب زاینده‏رود و شهر اصفهان است، از طریق لوله به استان یزد برده می‌شود. به طور سنتی، بخشی از آب زاینده‏رود در پاییز برای کشت پاییزه نواحی شرق اصفهان استفاده می‌شود. بر پایه گزارش‏های موجود، قرار بوده در قالب گشایش تونل سوم کوهرنگ آب به یزد منتقل شود، اما بدون اینکه تونلی ساخته شود نزدیک به ١٧ سال است آب کوهرنگ به یزد انتقال داده شده است. نماینده کشاورزان شهر اژیه (اصفهان) بر این باور است «... که مسئولان ۴۰۰‌ میلیون مترمکعب آب در بهار تا بهار ۹۵ ذخیره کرده بودند تا در پاییز، کشاورزان شرق اصفهان از آن استفاده و کشت پاییزه را آغاز کنند، اما با بی‏مدیریتی مسئولان، این آب که در سد زاینده‏رود ذخیره شده بود، نابود شد و سپس به کشاورزان اعلام کردند آب نیست و کشت پاییزه نکنید. مردم شرق گرفتار هستند و اگر کشاورزی نکنند درآمدی ندارند، ۳۵۰‌ هزار نفر در شرق اصفهان کشاورز هستند. حتی خود شهر اصفهان آب صاف کوهرنگ را ندارد و آب آن مخلوط با چاه‌ها است و آب کوهرنگ برای یزد می‌رود. اگر آبی که به یزد می‌رود برای شرب بود مشکلی نبود، اما آب برای صنعت، گلخانه و کشاورزی می‌رود». به یاد داشته باشیم خشک‌سالی‏های یک و نیم دهه که آسیب هنگفتی متوجه کشاورزان شرق اصفهان کرده است، به همراه وابستگی جمعیت کلان کشاورزان منطقه به آب زاینده‏رود و اعلام خبر نبود آب برای کشت پاییزه، به همراه هشدارهای پیشین کشاورزان درباره تخریب خط لوله انتقال آب به یزد، زمینه روانی لازم برای ویرانی این خط لوله را فراهم کرده بود. بر بنیاد چنین بسترهای اقتصادی و روانی، ساعت ١٠ شب ١٥ آبان سال جاری، شماری از اهالی شهر اژه‌ اصفهان با یک دستگاه تراکتور، لوله یکی از حوضچه‌های لوله انتقالی آب به استان یزد را شکستند. این رخداد باعث شد ساعت‌ها آب فوران ‌کند. هم‌زمان با تخریب شیر لوله آب انتقالی، دو عدد تیربرق ایستگاه پمپاژ شماره چهار واقع در شهر ورزنه هم به‌وسیله آنها شکسته شد که در نتیجه این اقدام برق این ایستگاه قطع شد. این اقدام کشاورزان، قطع آب انتقالی و افت کیفیت آب شهرهای میبد، یزد و مبارکه را در پی داشت. بنا بر گفته مسئولان یزدی، مخازن شهر و استان یزد نزدیک به صد ‌هزار مترمکعب آب دارند. این میزان ذخیره آب استان برای چهار تا پنج ساعت است و اگر عملیات بازسازی خط انتقال آب بیش از یک روز طول می‏کشید، شهر و استان یزد با چالش بنیادی بی‏آبی رو به رو می‌شد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند به نوعی اغماض نسبت به این اقدام از سوی مسئولان استان است. زیرا بسترهای روانی و تنگنای معیشت کشاورزان به همراه اعتراض‌های چند روزه آنها، تکرار اقدام سال ٩١ را نزد مسئولان سیاسی و امنیتی استان پیش‏بینی‏پذیر می‌کرد. تخریب سازه‌های آبی یادشده با قطعی آب، افت کیفیت آب و دعوت از مردم برای تأمین آب در نقاط خاصی از شهرهای میبد و یزد همراه شد. وضعیت یادشده واکنش گسترده مسئولان یزدی و مردم در قالب رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مجازی را در پی داشت.

امنیتی ‏شدن آب

هرگاه پدیده‏ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست‌محیطی و نظامی؛ ثبات، امنیت و پایداری جامعه، نظام سیاسی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی کشوری را به مخاطره بیفکند، به گونه‏ای که نتوان در قالب قوانین و قواعد موجود آن را مهار و هدایت کرد، پدیده یادشده وارد حوزه امنیتی می‌شود. بدین معنا که آن پدیده در افکار عمومی آنچنان تهدیدی نمود می‏یابد که رفع آن استفاده از هر‌گونه ابزار زور را توجیه و مشروع می‏نماید. امروزه راهبردشناسان بر این موضوع هم داستان هستند که مسئله امنیت آب در جنوب غرب آسیا که فلات ایران را نیز پوشش می‌دهد، یکی از چالش‌های بنیادی است که امنیت دولت‌های این مناطق را برخواهد آشفت. بر بنیاد گزارش‏های موجود، کمبود منابع آبی، خشک‌سالی‏های پیاپی به همراه ناکارآمدی مدیریت آب، جستار آب را به یکی از مهم‏ترین ابعاد بحران زیست‌محیطی ایران تبدیل کرده است که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی بیشتری خواهد یافت. همین داده‌ها نشان می‌دهند با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ایران تا سال ٢٠٢٥ به ١٠٥‌میلیون نفر خواهد رسید که این رقم به معنای کمبود ده‌ها‌میلیارد متر مکعب خواهد بود. چنین وضعیتی کشیده‏شدن آّب به حوزه امنیتی در کشورمان را در پی داشته است به گونه‏ای که دریادار شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در یک مصاحبه به تاریخ ١٦ آبان جاری اعلام کرد که «رفع مشکلات موجود در چهار محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب‌های مرزی و آب‌های زیرزمینی در دستور کار این شورا قرار گرفته است». بر پایه محورهای ارائه‏شده از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، تقریبا همه کلان‏شهرهای ایران به‌ویژه تهران در دستور کار قرار دارند. به دیگر سخن، به دلیل نبود آب، بوم‏سازگان‌‏های کشور دیگر توانش و گنجایش نگهداری این بارگذاری جمعیت را ندارند. شاید این جمله ناخوشایند نماید اما واکاوی وضعیت موجود گویای آن است که از این پس هیدروپلیتیک شالوده سیاست خارجی ایران خواهد بود و ژرفای راهبردی کشورمان از منابع آب برون‏ملی پیروی خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان، گنجایش تهران یا به دیگر سخن توان اکولوژیک این شهرنزدیک به دو‌میلیون نفر با محدوده معین از دیگر شهرهای پیرامونی است اما امروز همه این برآوردها و پایش‏ها به هم خورده، به گونه‏ای که جمعیت آن نزدیک به ١٣‌میلیون نفر است و محدوده آن دیگر مشخص نیست. مشکل منابع آب تهران بیش از دیگر کلان‏شهرهاست و باید پروای این مسئله را داشت که در این شهر جز چند سد موجود (لتیان، لار و ماملو)، دیگر گنجایش ساخت سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، امکان پاسخ‌گویی برای تأمین آب تهران وجود ندارد. حتی امروزه شاهد فاجعه فرونشست زمین و ایجاد فروچاله‌های بزرگ در پایتخت و پیرامون آن هستیم که در نتیجه برداشت بی‏رویه آب‏های زیرزمینی رخ داده‏اند.

نتیجه‏ گیری

موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‏ای است که به‌ذات کم‏بارش است؛ ازاین‌رو، کمبود آب همواره بخشی از سرشت جغرافیایی ایران بوده است. اما در چند دهه اخیر، به واسطه دگرگونی‏های اقلیمی و کاهش بارش و افزایش برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی، بیش از ٨٥ درصد منابع آب کشور پایان یافته است. آب‎های روزمینی نیز رو به کاستی گذاشته‏ اند؛ به گونه‏ ای که بسیاری از رودهای دائمی، یا فصلی شده‏ اند یا دیگر بسان گذشته در همه مسیر رود روان نیستند. بارگذاری بیش از توان آنها به نابودی بنیادهای بوم ‏شناسی، به‌ویژه منابع آب کلان‏شهرها انجامیده است؛ از‌این‌رو، بهترین گزاره برای تبیین وضعیت منابع آب ایران این است که مردم و کارگزاران بپذیرند «دیگر آبی وجود ندارد» و همه واکاوی‏ها و برنامه‌ها در ایران بر «فرابحران آب» استوار باشند؛ زیرا از منابع آب کشور ٩٥ درصد زیرزمینی و بقیه روزمینی است. بر بنیاد آمارهای موجود، افزون بر دگرگونی‏های اقلیمی و کاهش بارش، رویکرد ناکارآمد سنتی به مدیریت آب و آبیاری، نهادینه‏نشدن فرهنگ استفاده درست از آب، بی‏پروایی در زمینه هزینه آب در تولید محصول‏های کشاورزی، پرداخت یارانه آب در تهی‏شدن بیش از ٨٥ درصد منابع آب زیرزمینی یا همان آبخوان‏ها نقش داشته‏اند که پیامد آنها تهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور است؛ به گونه‏ای که بیش از یک‌سوم کشور دچار فرونشست شده است. پیامدهای اجتماعی آن یک دهه است که آغاز شده است. در اینجا آنچه بیش از همه جای درنگ دارد، سخنان رئیس شورای‌ عالی امنیت ملی است که اعلام کرد مسئله آب در دستورکار این شورا قرار گرفته است؛ زیرا هشدار درباره بحران آب را کارشناسان چند دهه پیش‏‏تر داده بودند.

امروزه دیگر آبی نمانده که رویکردهای سنتی پاسخ‏گو باشند. بر این پایه، دیگر بسان گذشته نمی‌توان منابع اندک موجود را مدیریت کرد؛ ازاین‌رو، آنچه به کاهش پرت آب در بخش کشاورزی، بخش آشامیدن، به‌ویژه شبکه‌های آب شهری می‏انجامد، باید در اولویت همه برنامه‌های توسعه‏ای و حتی امنیتی کشور قرار گیرد. هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این «نیاز ناگزیر» را بگنجاند، اما وضعیت «ایران فرابحران آب» ژرف‏تر و گسترده‏تر از آن است که به آن پرداخته شده است؛ از‌این‌رو، افزایش تنش‌های اجتماعی آب‏پایه، ناتوانی در فراهم‏کردن آب مورد نیاز شهرها، افزایش بی‌کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ناامنی‏ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت «ایران فرابحران آب» خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی‏شدن آب در ایران مؤثر بوده‏اند. 

از آغاز هزاره، روند کاهش سلطه استبداد در غرب آسیا، ظرفیت‌های ژئوکالچر شیعی را برجسته کرده است. رخداد بین‌المللی تجمع اربعین سالار شهیدان، یک نمونه روشن از این تحول مهم و اساسی در منطقه به حساب می‌آید. این عظیم‌ترین تجمع بشری در یکی از ناامن‌ترین مناطق جهان، صورت یک بازیگر غیردولتی قدرتمند منطقه‌ای به عنوان مذهب تشیع است. این رخداد بین المللی در شرایطی فرصت ظهور یافته که تحولات منطقه‌ای، سرکوب‌های دینی و ایدئولوژیک علیه شیعیان را تضعیف کرده است.

کشور عراق اگرچه با معضل داعش دست به گریبان است، اما دیگر هیچ نهاد رسمی در آن، از افزایش آزادی‌های اجتماعی شیعیان نمی‌ترسد. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز سرکوب شیعیان آنگونه که در گذشته وجود داشته، به شدت هزینه‌زا شده و توان اثرگذاری اجتماعی و سیاسی شیعیان ارتقاء یافته است و بیداری اسلامی در سال 2011 نیز این روند را تسریع کرده است. جنبش‌های شیعه با الهام از حزب‌الله لبنان فعالیت‌های خود را در کشورهایشان توسعه داده‌اند. ج.ا.ایران نیز یک قدرت مهم منطقه‌ایست و مرکز ثقل این ژئوکالچر محسوب می‌شود. یک پیامد مهم برای این وضعیت جدید، توسعه روابط فراملّی شیعیان در منطقه و شکلگیری یک شبکه فعال منطقه‌ای است.

به لحاظ سیاسی- نظامی، شبکه‌ای از گروه‌های شیعی در کشورهای منطقه به ویژه سوریه، لبنان و عراق با مرکزیت جمهوری اسلامی شکل گرفته و ظهور داعش به تقویت انسجام و جایگاه بین‌المللی این شبکه سیاسی- نظامی انجامیده است.[1] شبکه‌ای که در حال حاضر در چارچوب یک اتحاد- با هویت فرهنگی- در برابر داعش در حال جنگ است و طی سال‌های گذشته کارآمدی قابل توجهی از خود نشان داده است. تجمع اربعین، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی این بستر ژئوکالچری را نمایندگی می‌کند. به عبارت دیگر این رخداد بین‌المللی، نمایانگر عمق آن دسته از پیوندهای فرهنگی است که شبکه سیاسی- نظامی شیعه در منطقه بر آن بنا شده است. این شبکه در منطقه دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر جریان‌های رقیبش متمایز می‌کند. این مؤلفه‌های تمایز در تجمع اربعین به عنوان مهم‌ترین رخداد فرهنگی این جغرافیای فرهنگی، متجلی شده است؛ به طوری که بررسی ابعاد مختلف اجتماع اربعین، زمینه‌های فرهنگی کنش سیاسی ژئوکالچر شیعه در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد.

1- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی

واژه مسالمت‌جویانه که همراه با تجمع اربعین تکرار می‌شود، ماهیت صلح‌طلبانه قدرت ژئوکالچر شیعی را نمایندگی می‌کند. از سال 2003 که نظام بعثی در عراق سقوط کرده است، هر ساله میلیون‌ها نفر در روز اربعین به زیارت امام حسین (ع) رفته‌اند. جمعیت زائران تنها در سال 2004 به طور تقریبی با جمعیت حجاج در ایام حج برابر بوده است. یعنی در حدود 4 میلیون نفر. اما این عدد در سال‌های بعد رشدی شگفت‌انگیز را طی کرده تا جایی که کربلای معلا در سال‌های 2009 و 2010 در ایام اربعین، پذیرای جمعیتی بین 10 تا 14 میلیون نفر بوده است. این رقم در سال گذشته به نزدیک 20 میلیون زائر رسیده است.[2] تنها اجتماع بزرگی که جمعیت آن از تجمع اربعین بیشتر است، آیین کومبه میلا (kumbh mela) در مذهب هندوست، که در طول دو ماه برگزار می‌شود و هر 4 سال سه بار اجرا می‌گردد.[3] رقم 20 میلیون زائر در ایام اربعین، در حالی اعلام شده است که معبد سن سوجی که یک معبد مهم بودایی در ژاپن است، در طول یک سال پذیرای 20 تا 30 میلیون نفر اعم از توریست‌های خارجی است. مکه مکرمه و مدینه منوره، سالانه 7 تا 10 میلیون نفر زائر را می‌پذیرد و جمعیت کاتولیک‌هایی که برای زیارت واتیکان می‌روند، به 18 میلیون نفر در یک سال نمی‌رسد.[4]

این جمعیت عظیم در منطقه‌ای گردهم می‌آیند که در فاصله چند ده کیلومتری آن یک جنگ تمام‌عیار در جریان است. تجمع اربعین که چند برابر بزرگتر از موارد مشابه خود است، به مرزها و قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد، امنیت منطقه را به مخاطره نمی‌اندازد، با وجود زمینه‌های مناسب، ماهیت فرهنگی خود را تغییر نمی‌دهد و بیشترین تنوع ملی و دینی را در درون خود به رسمیت می‌شناسد. همین وضعیت در شبکه سیاسی- نظامی شیعی در منطقه وجود دارد. نیروهای شیعی برهم زننده ثبات به حساب نمی‌آیند و به راحتی با افراد و گروه‌ها از مذاهب مختلف تعامل می‌کنند.

2- الگوی فراملّی‌گرایی در غرب آسیا

تجمع اربعین اگرچه با حمایت‌های امنیتی دولت‌های ایران و عراق برگزار می‌شود، اما از سوی هیچ نهاد رسمی سازماندهی نشده و یا دعوتی برای برگزاری آن صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها در این رخداد بیش از هر چیز امنیت زائران را تأمین می‌کنند. ملیت‌های مختلف از 60 کشور جهان بدون آنکه تسهیلات خاصی از سوی کشورهایشان دریافت کنند و یا حتی در طول اقامت در عراق از امکانات رایج سفر در دوران کنونی بهره‌مند شوند، در این تجمع شرکت می‌کنند. در سال گذشته تنها از کشور بحرین 60 هزار زائر- یعنی 6 درصد جمعیت این کشور- به کربلا رفته‌اند. این درحالی است که دولت بحرین از روزهای بیداری اسلامی تا کنون، تدابیر امنیتی ویژه‌ای علیه شیعیان به کار گرفته است.[5]

خودجوش بودن این تجمع، ظرفیت‌های فراملّی‌گرایی در منطقه غرب آسیا را به نمایش می‌گذارد. فراملی‌گرایی از جمله پدیده‌های نو در نظام بین الملل به حساب می‌آید و نقش مؤثری در دوران گذار کنونی در نظام‌های منطقه‌ای بازی می‌کند. فراملی‌گرایی شیعه یک روند روبه‌توسعه است و از یک جغرافیای فرهنگی خبر می‌دهد که با یک هویت سیاسی در صحنه منطقه، برخاسته است. این هویت سیاسی در طول دوران پس از انقلاب اسلامی تقویت شده و نویدبخش حضور بازیگران فراملی با رویکردهای صلح‌طلبانه و مسالمت‌جویانه در منطقه به شمار می‌آید.

3- تکثرگرایی فرهنگی در برابر تکفیری‌گرایی

منابع خبری از حضور گسترده اهل تسنن در کنار شیعیان در این مراسم خبر داده‌اند.[6] همچنین به گزارش ایسلامیک فایندر، یکی از شگفت‌انگیز‌ترین وجوه اربعین این است که تقریبا تمام ادیان و نژادهای جهان در آن نماینده‌ای دارند. نه فقط پیروان مذاهب ابراهیمی مسیحی، یهودی و صابئی یا ادیان منطقه‌ای زرتشتی و ایزدی بلکه حتی هندوها و بودائیان از شرق و جنوب آسیا هر ساله با گسیل کردن نمایندگانی به عراق، مراسم عظیم اربعین را به‌عنوان عالی‌ترین شکل مناسک پرستش توسط انسان‌ها مورد توجه قرار می‌دهند. تحلیلگران بر این نظرند که اجتماع اربعین همه مذاهب موجود در عراق را در بر می‌گیرد و از این جهت می‌تواند مقوم وحدت ملی در این کشور باشد.[7]

یک هیأت مذهبی از سوی واتیکان به همراه گروهی از مقامات مسیحی عراقی در دو سال گذشته یک کیلومتر باقی مانده به کربلا را به همراه زائران اباعبدالله (ع) راه‌پیمایی کرده‌اند. منابع عراقی گفته‌اند: هیئتی از واتیکان که در عراق به سر می‌برده، در مراسم پیاده‌روی زائران اربعین حسینی (ع) مشارکت کرده است. ریاست این هئیت واتیکان را مونستنیور لیبریو آندریاتا بر عهده داشته و حدود یک کیلومتر از شهر ناصریه به سوی کربلا را با زائران حسینی طی کرده است. برخی از شخصیت‌های دینی مسیحی عراقی نیز این هیئت واتیکان را همراهی کرده‌اند.[8] این میزان تکثرگرایی در منطقه‌ای رخ می‌دهد که داعش و دیگر گروه‌های تکفیری، زنان ایزدی و مسیحی را به بردگی می‌گیرند و خون  سنی‌ها و شیعیان را مباح می‌دانند. نیروهای شیعی در سال‌های گذشته و در صحنه سیاسی و نظامی، بارها در کنار اقلیت‌های مذهبی یا قومی در جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و داعش در منطقه قرار گرفته‌اند و بخشی از موفقیت این نیروها در نحوه تعاملشان با اقلیت‌های مذهبی و قومی بوده است. این واقعیت برخاسته از چنین ماهیت فرهنگی متکثر و مداراجویانه در ژئوکالچر شیعی ارزیابی می‌شود.

4- ضرورت توسعه شبکه‌ی اقتصادی

ژئوکالچر شیعه با ابعاد کنونی، یک بازیگر نوظهور در منطقه حساس غرب آسیا به حساب می‌آید. این پدیده از آن جهت که یک بازیگر مؤثر فراملی است و در چارچوب نظام بین‌الملل کلاسیک قرار نمی‌گیرد، نوظهور محسوب می‌شود. سیاست‌های اتخاذ شده از سوی شیعیان، اهتمام ج.ا.ایران به پشتیبانی از ژئوکالچر شیعی در عین اعتقاد راسخ به وحدت و اخوت اسلامی و به طور ویژه رویکردهای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در این زمینه، در کنار رخدادهای منطقه‌ای و شرایط خاص نظام بین‌الملل، مهم‌ترین عواملی هستند که به شکل‌گیری و توسعه این بازیگر منطقه‌ای یاری رسانده‌اند. ژئوکالچر شیعه در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی، موفقیت‌های چشم‌گیری داشته و وجود خودش را بر دشمنانش تحمیل کرده است. غرب آسیا امروز با یک شبکه قوی فرهنگی و سیاسی فراملی به عنوان ژئوکالچر شیعه مواجه است که در تحولات منطقه به طور چشم‌گیری نقش‌آفرینی می‌کند. اما این اثرگذاری برای شیعیان در اقتصاد منطقه، دیده نمی‌شود.

اگرچه حوزه‌های سیاست و فرهنگ همچنان دارای ظرفیت‌های قابل توجهی هستند، یک وجه مهم و ضروری در راستای توسعه ژئوکالچر شیعه، وجه اقتصادی آن است. زمینه‌های اقتصادی، پیوندهایی عمیق‌تر از فرهنگ، در کوتاه‌مدت، ایجاد می‌کنند و حساسیت‌های سیاست را ندارند.[9] ظرفیت‌های اقتصادی در این ژئوکالچر می‌توانند راهنمای مناسبی باشند. دو کشور ایران و عراق با اکثریت شیعه، تولیدکنندگان عمده انرژی و از اعضای اوپک هستند. شیعیان در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت از موقعیت برتر اقتصادی برخوردارند. رشد اقتصادی جمعیت شیعه در عراق و لبنان روندی رو به رشد دارد و از زمینه‌های قوی سیاسی بهره‌مند است. جغرافیای فرهنگی شیعه در جوار مناطق مهم اقتصادی هم‌چون خلیج فارس، مدیترانه و اروپا، شبه‌قاره هند، قفقاز و آسیای میانه قرار دارد. همچنین جمعیت شیعیان بازار مصرف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد که می‌تواند در اقتصاد منطقه اثرگذار باشد. توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند پیوندهای موجود در دو شبکه سیاسی و فرهنگی را تقویت کند و به این ترتیب جایگاه شیعیان در آینده منطقه را ارتقاء بخشد.

پی نوشت:

[1] برای مطالعه بیشتر درباره شبکه ژئوکالچر شیعی نگاه کنید به:

سیفی، یوسف (1391) "ژئوکالچر اسلام گرایی شیعی در خاورمیانه و تاثیر آن بر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران "، آفاق امنیت، شماره 17، زمستان.

[2] http://www.bultannews.com/fa/news/183509

[3] https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7

[4] http://danakhabar.com/fa/news/1164591

[5] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930922000386

[6] http://javanonline.ir/fa/news/691107

[7] http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/از-اربعین-تا-آزادی

[8] http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=289977

[9] برای مطالعه بیشتر درباره نقش اقتصاد در همگرایی نگاه کنید به:

نجارزاده، رضا و دیگران (1384) "همگرایی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی "، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، پاییز، شماره 17.سرزمین ایران بـه ویـژه آذربـایجان به‌ دلایل‌ متعدد،از جمله موقعیت خاص جغرافیایی در طول‌ تاریخ پرفراز و نشیب خـود،شاهد حـضور،مهاجرت و سکونت‌ اقوام‌ بی‌شماری بوده است.یکی از کوچ‌های مهم و موثر در تاریخ ایران،موضوع مهاجرت ترکان است که‌ تاثیرات‌ زیادی در حـیات‌ سیاسی و اجـتماعی ایـران به ویژه آذربایجان داشته است.

این پدیده یعنی‌ مهاجرت‌ ترکان‌ با جابه‌جایی‌ها و مهاجرت‌های اقـوام تـرک مـاورای سیحون‌ و جیحون پیشتر از قرن چهارم هجری قمری‌ آغاز‌ گردید و نه تنها موجب تحولات سـیاسی،قومی، دینی و زبـانی در ایـران شد،بلکه‌ بسیاری‌ از‌ نقاط خاورمیانه نیز از تاثیر مهاجران بر کنار نماندند.

اکثر مهاجمان و مهاجران که بر ایـران،آناطول‌ و دیـگر‌ جاها مسلط شدند،منسوب به ترکان غز ( اغوز)بودند که بعد از اسلام آوردنشان‌ از‌ سوی مـسلمانان،ترکمن نـیز نـامیده شدند.

کوچ‌های ترکان به شمال شرقی ایران(خراسان و ماوراءالنهر)و بعدها به آذربایجان،به طور منظم‌ و سازمان یافته از دوره سلطان مـحمود غـزنوی آغاز شد و در دوره‌ سلجوقی‌ شدت بیشتری‌ گرفت.جریان این مهاجرت به آذربایجان در‌ دوره‌ مغول‌ و پس از آن نـیز ادامـه داشـت،زیرا‌ در دوره‌ ترکمانان قراقویونلو،آق قریونلو و صفویه،طوایف بیشماری از ترکان که پیش از آن به‌ آناطولی‌ رفته‌ بودند به آذربایجان آمدند.

به گـواهی‌ مـنابع،تعداد‌ زیادی از‌ این‌ ترکان‌ که همیشه دنبال چراگاه و مرتع‌ بودند‌ توانستند چراگاه‌های مناسبی بـرای احـشام خـود در ایران به ویژه در ناحیه مساعد‌ آذربایجان‌ بیابند.در کتاب‌ تاریخ ایران کمبریج،آذربایجان یکی از‌ مراکز عهده تجمع تـرکمانان‌ مـعرفی‌ شـده است.(جی‌ آبویل،1366: 239)

به دنبال مهاجرت ترکان،ساختار‌ و ترکیب قومی،اجتماعی و سیاسی و تا حدودی مذهبی‌ آذربایجان دستخوش تحولات بـنیادین شـد.از آثار‌ بسیار‌ مهم و شایسته بحث و بررسی‌ این‌ پدیده، تغییر و تحول‌ در‌ زبان مردم آذربایجان است‌ که‌ هدف ایـن مـقاله نیز پیگیری فرایند و چگونگی این‌ تحول،یعنی استحاله زبان پیشین آذربایجان در‌ زبان‌ کنونی تـرکی است.

بر اسـاس مدارک و منابع‌ تاریخی،(ابن اثیر،ج‌ 61،8631،622،29،19‌ و 8631،71/01؛ زریاب خوی،7631،602)مهاجرت تـرکان بـه‌ آذربـایجان در مراحل گوناگون و پر دامنه‌ای‌ نزدیک به هفت قرن(از اوایـل قـرن پنجم تا قرن‌ یازدهم‌ هجری قمری)به صورت‌های متنوع‌ صورت گرفته است.طولانی‌ بودن‌ زمان‌ مـهاجرت‌ و حـاکمیت سیاسی مهاجران،آثار‌ زیادی‌ از خود به جا گـذاشت کـه تحول در تـرکیب جـمعیتی و زبـانی از مهم‌ترین آثار آن می‌باشد.پیش‌ از آذربایجان،در‌ اثر‌ نـفوذ و کـوچ‌های ترکان،ماوراءالنهر سرزمینی کاملا ترک‌نشین‌ شد. آذربایجان‌ بعد‌ از‌ آن،چنین‌ وضعی‌ به خود گرفت.حمد اللّه مـستوفی کـه کتاب نزهه القلوب خود را در دوره ایلخانان بـه رشته تحریر درآورده است،به سـکونت تـرکان در بیشتر شهرها و بخش‌های‌ آذربایجان اشاره کـرده‌ و حـتی«خوی»را«ترکستان ایران»نامیده است.(مستوفی،،1362: 58)

اقوام ترک که در آذربایجان ماورا گزیدند در عین حفظ زبان ترکی،از لحاظ قومی و فـرهنگی‌ با اقـوام و فرهنگ ایرانی اختلاط پیدا کـردند و رنـگ ایـرانی به‌ خود‌ گـرفتند.از عـوامل مهم این‌ اختلاط،از یک‌سوی،سکونت مـستمر و مـتمادی آنان در ایران و از طرف دیگر،پذیرش اسلام از سوی دو قوم ایرانی و ترک است.پذیرش اسلام از سوی ترکان،در تـسلط آنـها‌ بر‌ ایران و آذربایجان و دیگر نقاط جـهان اسـلام،نقطه عطفی بـسیار مـهم اسـت.زیرا در غیر این صورت، مسلمانان،این مـردم را به عنوان کافر و بیگانه به‌ سرزمین‌های‌ اسلامی راه نمی‌دادند.به مصداق این‌ آیه‌ شریفه‌ قران«لن یجعل اللّه للکافرین عـلی المـومنین سبیلا»مسلح شدن مهاجران و مهاجمان به‌ دین اسـلام،تسلط آنـان را بـر بـلاد اسـلامی در نظر مسلمانان بـلا اشـکال می‌کرد،به‌ جهت‌ این که به‌ سلاح دین‌ مسلح‌ شده بودند و مشمول سیاست عمومی اسلام یعنی عدم امـتیاز بـین نـژاد و نسب گشته‌ بودند.

در بحث از زبان مردم آذربایجان که بـه دنـبال مـهاجرت اقـوام تـرک،دچار تـحول اساسی‌ گردید،دو پرسش پایه‌ای‌ مطرح‌ است:نخست این که زبان ترکی که امروز مورد تکلم ساکنان‌ این سرزمین است از کی و چگونه در این خطه رایج گردیده است و از چه عناصری تشکیل شـده‌ است؟و دیگر این‌ که‌ زبان مردم‌ آذربایجان قبل از این که به ترکی تغییر یابد چه بود،چه‌ ویژگی‌هایی داشته و چه آثاری از آن‌ به یادگار مانده است؟

در پاسخ به سوالات فوق،نخست به مباحثی از‌ قبیل«رابطه‌ زبـان‌ و قـومیت»و«زبان مردم‌ آذربایجان پیش از مهاجرت ترکان»«پرداخته شده و پس از آن تغییر تدریجی زبان مردم آذربایجان‌ به ‌‌ترکی‌ و سرانجام نقد و بررسی نظرات متفاوت در این زمینه به بحث گذاشته‌ شده‌ است.

بحثی درباره رابطه زبان و قومیت و نژاد

قبل از ورود به بحث زبـان دیـرین مردم آذربایجان‌ پیشاز رواج زبان ترکی،لازم است به این‌ نکته اساسی اشاره شود که میان زبانی‌ که یک قوم تکلم‌ می‌کند‌ و نژاد ایشان اغلب هـیچ‌گونه‌ ارتباط و مـناسبتی وجود ندارد.این قاعده به ویـژه دربـاره کشور ما همیشه در معرض هجوم، مهاجرت و سکونت اقوام مختلف بوده است،بیشتر صادق است.در مقیاس وسیع‌تر جهانی شاید بتوان‌ گفت که نژاد صددرصد خالص و برگزیده در جهان وجـود نـدارد و نژادها و اجتماعات‌ مختلف انسانی در طـول تـاریخ بر اثر عوامل گوناگون با همدیگر آمیزش یافته و ترکیبات قومی‌ جدیدی را‌ فراهم‌ آورده‌اند و این امر همچنان ادامه داشته و دارد،زیرا قدمت جابه‌جا شدن‌ انسان‌ها از مکانی به مکان دیگر به قدمت نوع انسان اسـت.تنها ایـن موضوع(خالص بودن نژاد)تا حدودی می‌تواند در مورد جزایر‌ دوردست‌ و نواحی مجزا از سایر نقاط جهان و کوهستان‌های‌ متروک و کم مراوده مصداق پیدا کند.مانند بومیان استرالیا و سرخ‌پوستان آمریکا پیش از مهاجرت اروپایی‌ها و مناطق بد راه و دوره‌ افتاده‌ در کـشورمان نـظیر بخش‌های کـوهستانی‌ اطراف خلخال و...که قبل از نفوذ رسانه‌ها به ویژه پیر مردان و پیر زنان در آن مناطق نه فارسی بلد بودند و نه ترکی.

بنابراین و بـر‌ اساس‌ مطالعات‌ و مشاهدات و بررسی‌های صورت‌ گرفته‌ در‌ بسیاری از جوامع‌ بشری،می‌توان گفت که اقـوام مـختلف انـسانی و یا تیره‌هایی چند از یک قوم و یا یک نژاد،ممکن‌ است بر اثر‌ اتفاقات‌ تاریخی،چندین‌ بار تغییر زبان و مذهب بـدهند.به ‌ ‌عـنوان نمونه‌ می‌توان‌ به‌ دگرگونی‌های چندین باره زبانی،قومی و مذهبی در سرزمین‌های مصر،سوریه و ترکیه اشاره‌ کرد.بدین جهت نـمی‌توان کـلیه اقـوامی را که به‌ یک‌ زبان‌ سخن می‌گویند،الزاما از یک نژاد واحد دانست و یا کلیه اقوامی‌ را که در گذشته زبـان و یا زبان‌های مشترک و هم ریشه‌ای‌ داشته‌اند و امروزه به زبان‌های مختلف صحبت‌ می‌کنند‌ کاملا‌ از یـکدیگر جدا دانست.

این،یک امر تاریخی و مـسلم اسـت و دیاکونوف‌ نیز‌ به درستی اشاره کرده است که تقریبا هیچ‌ یک از اقوام مختلف در منطقه خاورمیانه و خاور‌ نزدیک‌ به‌ زبانی که اسلاف بلافصلشان چندین‌ هزار و یا چندین صد سال پیش بدان‌ متکلم‌ بوده‌اند،سخن‌ نـمی‌گویند.برای مثال،در مصر،زبان‌

باستانی مصری،جای خود را به قبطی و سپس به یونانی و سرانجام‌ به‌ عربی‌ داد.(دیاکونوف، 0731،96)بنابراین می‌توان گفت همه مصریان از اول عرب نبودند،بکله زبانشان تبدیل به عربی‌ شده و به‌ عبارت دیگر عرب زبان شده‌اند.در عراق نیز زبـان‌های سـومری و هوریانی،جای خود را به‌ زبان‌های‌ آشوری،بابلی(اکدی)،آرامی‌ و بالاخره به عربی سپردند.در آسیای مرکزی نیز زبان‌های ایرانی سفدی،خوارزمی،پارتی و باکتریایی به زبان‌های‌ ترکی‌ ازبکان،ترکمانان و دیگر اقوام ترک تبدیل شده است.تغییرات مشابهی نیز در زبان‌های مردم سرزمین‌ مـاد‌ کـه‌ آذربایجان نیز جزو آن بوده صورت گرفت.این دگرگونی‌ها و گونه گونی‌های زبانی به هیچ‌وجه به معنی‌ طرد ساکنان‌ اصلی این سرزمین‌ها نبوده و نیست.اقوام کنونی که به زبان‌های اجداد دیرین‌شان‌ و یا زبان‌های‌ دیگر سخن مـی‌گویند،میراث فـرهنگی،تاریخی و قومی همه ساکنان این سرزمین‌ها را در طول تاریخ به ارث‌ برده‌اند.(دیاکونوف،0731،96)

ملت‌های مختلف‌ جهان صرف‌نظر از اختلافات نژادی،قومی،زبانی و دینی و...وجوه‌ اشتراک زیادی از لحاظ فرهنگی،تمدنی،آداب‌ و رسوم و سرزمین مشترک و...دارند که آن‌ها را در یک سرزمین و کشور واحـد،دور هـم جـمع می‌کند‌ و در نتیجه،تشکیل ملیت واحدی را مـی‌ دهند کـه در غـم‌ها و شادی‌های یکدیگر‌ شریک‌ هستند.
زبان مردم آذربایجان پیش از رواج زبان‌ ترکی

الف: قبل از‌ اسلام

از قرن‌ها پیش تاکنون به یک گونه‌ از‌ زبان ترکی در استان‌های شمال غربی ایران،یعنی‌ آذربایجان و زنجان و بـعضی از نـواحی‌ مـنفرد‌ دیگر ایران تکلم می‌شود.با این‌ حال،این‌ امر بـه‌ طـور کلی‌ مورد‌ توافق است و در واقع جای‌ هیچ‌گونه‌ تردیدی نیست که پیش از سلطه و سکونت‌ ترکان،در این نواحی،یعنی آذربایجان و زنجان،همانند‌ دیگر نقاط ایـران بـه زبـان‌های ایرانی‌ تکلم‌ می‌شد. (Henning,1955,157)  برای اثبات‌ این‌ امر علاوه بر مدارک تـاریخی،جزایر‌ کوچکی‌ از زبان‌های ایرانی قدیم وجود دارند که به نوشته دکتر محمد جواد مشکور هنوز«به‌ حیات‌ ضعیف‌ خود ادامه مـی‌دهند.»(مشکور،9431،422)در ایـن مـقاله‌ سعی‌ شده‌ است زبان مردم‌ آذربایجان‌ در پیش و پس از‌ کوچ‌ ترکان،مورد بررسی تاریخی قـرار گـیرد،زیرا اسناد و مدارک تاریخی در این‌ گونه موارد دارای اطلاعات‌ فراوان‌ و ارزشمندی هستند.

دیاکونوف درباره زبان‌های باستانی‌ رایج‌ در ماد‌ با‌ استفاده‌ از مـنابع آشـوری و بـابلی می‌نویسد که در این سرزمین چند زبان رایج بوده است:زبان‌های کوتی،لولویی،مانیی،مهرانی،کاسبی، وی از نوشته استرابن،جغرافی‌دان یـونانی‌ قـرن‌ اول مـیلادی،که به مشابهت زبان‌های مادی‌ و پارسی‌ اشاره‌ کرده‌ و نیز قرابت زبان‌ اسکیت‌ها(سکایان)با‌ مادی‌ها و قرائن دیگر بـه ایـن نـتیجه رسیده‌ است که زبانی که مردم عهد باستان،مادی می‌نامیدند به‌ زبان‌های‌ ایرانی‌ تعلق داشته اسـت و از ایـن‌ رهگذر مانند‌ زبان‌هایی‌ بوده‌ که‌ اقوام‌ یکجانشین‌ و لااقل اکثر اقوام صحرانشین آسیای مرکزی کـه‌ اکثریت قـاطع اخـلاقشان اکنون به یکی از زبان‌های گروه ترکی سخن می‌گویند،بدون استثناء در عهد باستان بدان متکلم بـوده‌اند،از طـرف دیگر‌ لغات بسیاری نیز تصادفا در آثار عهد باستان از زبان مادی محفوظ مانده اسـت کـه روی هـم رفته همه آنها ایرانی هستند.(دیاکونوف،1370: 16)

از سوی دیگر،ناحیه کنونی آذربایجان که روزگاری در آن به‌ یکی‌ از شاخه‌های زبان‌های‌ ایرانی تـکلم مـی‌شد،تقریبا در محاصره کامل زبان‌های ایرانی است.در شرق طالشی،گیلکی‌ مازندرانی و سمنانی،در جنوب شرقی گویش‌های اطـراف اصـفهان و یـزد و گویش‌های وفس،در نیمه راه بین همدان و ساوه‌ قرار دارد.در جنوب آذربایجان،گویش گورانی و در غرب آن تا ارمنستان،گویش زازا(در محاوره کنونی زرزا)گسترده شـده اسـت.تمامی ایـن گویش‌ها که‌ آذربایجان را در میان خود‌ گرفت‌انتد،به‌ گروه شمال غربی زبان‌های ایرانی‌ تعلق‌ دارنـد.شاید بـتوان‌ بر این قیاس گفت که زبان باستان آذربایجان نیز به گروه شمال غربی تعلق داشته است.از نـابودی‌ گویش ایـرانی آذربایجان باید احتمالا به وجود‌ یک‌ اجتماع ایرانی نابود شده‌ پی‌ بـرد کـه زبان نابود شده بدان‌ها تعلق داشت. (Henning,1955,157)

آذربایجان در دوره مادها و هـخامنشیان جـزو مـملکت ماد بود و بعد از انقراض هخامنشیان‌ توسط اسکندر،یکی از ایـالت‌های مـهم ایران بود.مادها که‌ در‌ آذربایجان ساکن شده بودند با دیگر ایرانی‌ها یعنی پارسیان قرابت نـژادی و زبـانی داشتند و این‌ها یعنی مادها و پارسـ‌ها بـه حدی‌

به یکدیگر نـزدیک بـودند کـه یونانیان باستان،تمایزی میان آن‌ها قائل‌ نـشده‌اند،از‌ ایـن‌رو جنگ‌ های‌ ایرانیان و یونانیان را در عهد هخامنشیان نیز جنگ‌های«مدیک»(مادی)گفته‌اند.بر این‌ اساس،می‌توان گفت زبان این دو قـوم ضـمن تاثیرپذیری‌ از زبان بومیان تجد ایران،یکی بـوده و تفاوتی که احساس مـی‌شده اسـت‌ ناشی‌ از‌ زبان‌های بومیان قبل از مـهاجرت مـعروف قوم آریایی‌ بوده است.

کسروی نیم زبان‌ها و یا به عبارت دیگر زبان‌های ‌‌محلی‌ شده موجود در ایـران،نظیر سـمنانی، گیلکی،لری و مانند اینها را ناشی از اختلاط اقـوام‌ بـومی‌ مـناطق‌ مختلف ایران بـا آریـایی‌های مهاجر می‌داند که آثاری از زبـان‌های خـود در زبان‌های ایرانی بعد از‌ ورود آریایی‌ها به جای‌ گذاشته‌اند.(کسروی،8631،94)

نام آذربایجان را که اشکال آغازین آن از یک نام‌ ایرانی آذربایجانی(آتورپات یـا آتـروپاتن) گرفته‌ شده‌ است،دلیلی دانسته‌اند بر این کـه زبـان دیرین مـردم آذربـایجان بـه گروه زبان‌های ایرانی‌ تعلق داشـته است.در بررسی نام قدیم آذربایجان(آتورپاتکان)واژه«آتور»آذر یا آتش و واژه‌ «پات»را به معنای نگهبان گفته‌اند و واژه«کان»که بعدها بـه‌ صـورت«گان»و در تلفظ عرب‌ها به‌ شکل«جان»درآمده،پسوندی است که در آخـر نـام‌های شـهرها و روسـتاهای ایـران بسیار آمده‌ است،مانند بـازرگان،گرگان،زنگان(زنجان)،شادگان،اردکان و...

بنابراین مـی‌توان نتیجه گرفت در دوره پیش از اسلام به آثار و نشانه‌هایی از‌ زبان‌ ترکی که‌ امروزه در آذربایجان و بعضی نقاط دیگر ایران رایـج اسـت،برخورد نـمی‌کنیم،این زبان همچنان‌ که در صفحات آتی روشن خواهد شـد،بعدها در دوره اسـلامی در اثـر مـهاجرت و حـاکمیت و سـرانجام سکونت‌ انبوه‌ و طولانی اقوام ترک در این سرزمین به وجود آمده است،هرچند بعضی از منابع،از وجود دستجاتی از ترکان در آذربایجان در دوره ساسانی و حتی قبل از آن خبر داده‌اند، ولی‌ شمار‌ آنها چندان زیاد نـبوده است که بتوانند در زبان مردم تغییر ایجاد کنند.


ب:دوره اسلامی

درباره زبان مردم آذربایجان در دوره اسلامی تا آغاز مهاجرت‌های گسترده ترکان به این‌ سامان و تعلق‌ آن‌ به‌ زبان‌های ایرانی در منابع مختلف‌ دوره‌ اسلامی‌ مطالب به نـسبت قـابل توجهی‌ وجود دارد.

بعضی از پژوهشگران ایرانی که در مورد زبان مردم آذربایجان پیش از رواج زبان ترکی سخن‌ رانده‌اند،به‌ پیروی‌ از‌ کسروی،آن را آذری خوانده و به همین جهت،اطلاق‌ نام‌ آذری را بر زبان‌ کنونی آذربایجان تحت عنوان«زبان ترکی آذری»صحیح نمی‌دانند و«آذری»را اصـطلاحی‌ حاکی از زبـان دیرین آذربایجان می‌دانند که دوره‌ اسلامی‌ زبان‌ ایرانی آذربایجان را در بر می‌گیرد.(مرتضوی،5431،364،453 و ناطق،1358 و مشکور،1349: 422)

نوع و وضعیت زبان مردم آذربایجان در سال‌های پس از اسلام تا مهاجرت ترکان به مدد آثـار مورخان و جـغرافی‌نویسان اسلامی‌ تا‌ اندازه‌ای‌ روشن‌تر اسـت.مورخان و جـغرافی‌نگاران و سیاحان اسلامی در اثنای بحث از آذربایجان،به‌ زبان‌ آن نیز اشاره کرده و حتی گاهی نمونه‌هایی‌ از آن را ذکر نموده‌اند که در موارد لزوم‌ به‌ آن‌ها‌ اشاره و استناد خواهد شد.

برای بررسی و شـناخت زبـان مردم آذربایجان پیش‌ از‌ زبـان‌ تـرکی،چنان که منوچهر مرتضوی‌ نیز توجه داده است،مطالعه موارد زیر ضرورت اساسی دارد:

الف-گواهی‌های تاریخی منابع‌ گوناگون،مدارک‌ مستقیم‌ یعنی آثار باقیمانده از گویش‌ ایرانی آذری،جزیره‌های زبانی در آذربایجان و بررسی مواد و عناصر‌ زبان‌ دیرین در گویش‌ کنونی مردم آذربایجان.(مرتضوی،1354: 644)

در مورد گواهی‌های تـاریخی دوره اسـلامی،کهن‌ترین مأخذ،روایت ابن الندیم‌ به‌ نقل‌ از بن‌ مقفع است که در کتاب الفهرست آمده است.در گزارشی که در الفهرست آمده،ابن‌ مقفع‌ به‌ شرح وضع زبانی ایران در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی می‌پردازد.به‌ گفته‌ ابن‌ مقفع‌ زبان‌های ایـرانی عـبارتند از پهلوی،دری،فارسی،خوزی و سـریانی.(الفهلویه)منسوب به فهله‌ (پهله) یعنی سرزمینی که شامل ری،اصفهان،همدان،ماه نهاوند و آذربایجان‌ بوده است.از روایات‌ ابن الندیم چنین مستفاد می‌شود که زبـان مردم آذربایجان در‌ اوایل‌ دوره‌ اسلامی به پهلوی منسوب‌ بوده است.متن عربی روایت بـه سـبب اهـمیت آن به شرح زیر عینا‌ نقل‌ می‌شود:«و‌ قال عبد اللّه ابن‌ مقفع:لغات الفارسیه،الفهلویه،و الدریه و الفارسیه و الخوزیه و السریانیه،فاما‌ الفهلویه،فمنسوب‌ الی‌ فهله،اسم یـقع ‌ ‌خـمسه بلدان و هی اصفهان و الری و همدان و ماه نهاوند و آذربایجان،(ابن‌ الندیم،،1350: 51)

خوارزمی در‌ مفاتیح العلوم(7431،21)و با تفصیل بیشتری حمزه بـن الحـسن اصـفهانی و به نقل‌ از‌ او‌ یاقوت حموی نیز مشابه این سخن ابن‌ الندیم‌ را‌ آورده‌اند.(صفا،تاریخ ادبیات ایران،ج 1، 3631،041)

یعقوبی از مورخان و جـغرافی‌نگاران‌ قرن سوم هجری قمری در کتاب«البلدان»(1731،64)و یاقوت حموی در«معجم البلدان»(5591 م.،821)زبان رایج در آذربایجان‌ را«آذری»و«آذریه»را به‌ عـنوان صفت در مورد مناطق‌ مـختلف‌ آذربـایجان به‌ کاربرده‌ است.«اهالی‌ شهرها و روستاهای‌ آذربایجان مردمی به هم‌ آمیخته‌اند‌ از عجم‌های کهن آذریه و جاودانیه»(یعقوبی،64)از گفته‌ یعقوبی چنین برمی‌آید که آذری گذشته‌ از‌ زبان،بر مردم آذربایجان نیز اطلاق می‌شده‌ است. اگرچه در این منبع‌ از‌ زبان آذربایجان صریحا سـخن نرفته‌ است‌ ولی ذکر صفت«آذری»برای‌ «عجم»(ایرانی)می‌تواند قرینه روشنی باشد برای درک مفهوم و معنای تاریخی و لغوی«آذری» به‌ عبارت روشن‌تر همچنان که«عجم آذری»مفهومی‌ جز«ایرانیان‌ آذربایجانی»نمی‌تواند‌ داشته‌ باشد،برای «آذری»به معنی‌ زبان‌ آذربایجان نیز جز«زبان عجم‌ آذری»یا«زبان‌ ایرانیان آذربایجانی» قابل تـصور نیست.(مرتضوی،4531،964)

اصطخری در کـتاب«المسالک و الممالک»(اصطخری،8631،061)و ابن حوقل در«صورة الارض»(6631،69)و مقدسی در«احسن التقاسیم‌ فی‌ معرفه الاقالیم»که از جغرافی‌نگاران‌ برجسته قرن چهارم(هـ‌ ق)هستند‌ از زبان‌ مردم‌ مناطق‌ آذربایجان و اران و امنستان به فارسی و عربی یاد کرده‌اند.مقدسی در سخن از اقلیم رحاب که در نوشته او‌ شـامل‌ آذربـایجان،ارّان و ارمنستان است،می‌گوید:«زبان مردم ایران از‌ جمله‌ آذربایجان‌ فارسی‌ است».ولی‌ در جای دیگر گفته‌ است:«زبان‌ آذربایجان خوب نیست.پارسی آنان در پاره‌ای واژه‌ها به لهجه‌های خراسانی‌ نزدیک و همانند است».(مقدسی،6091 م.»573،473،952)

 

واضح است که‌ منظور‌ این‌ نویسندگان از این کـه زبـان مردم آذربایجان‌ را‌ فارسی‌ نوشته‌اند، لهجه‌ خراسانی‌ یا‌ لهجه متداول در فارس نیست،بلکه در اینجا منظور از«فارسیه»ایرانی است در مقابل عربی.(صفا،3631،541)

درباره زبان عربی نیز از نوشته ابن حوقل چنین برمی‌آید که زبان عربی در آن روزگاران‌ زبان‌ بازرگانی و سـیاست بـوده و بـه همین جهت اکثر بازرگانان،صاحبان امـلاک و سـیاستمداران بـا آن‌ آشنایی داشته‌اند.

مسعودی از دیگر مورخان قرن چهارم هجری قمری،پارسیان و ایرانیان را یکی شمرده است. وی از‌ میان‌ زبان‌های مختلف ایرانی،به زبان‌های پهلوی،دری و آذری اشاره کرده است،به نـوشته‌ مسعودی:«پارسیان قـومی بـودند که قلمروشان دیار جبل بود از ماهات و غیره و آذربـایجان تـا مجاور ارمنیه و اران و بیلقان‌ تا دربند و باب ابواب است و ری و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر که نیشابور است و هرات و مرو‌ دیگر ولایـت‌های خـراسان و سـیستان‌ و کرمان و اهواز و فارس با دیگر سرزمین عجمان که در وقت حـاضر به این ولایت‌ها پیوسته است.

همه این ولایت‌ها یکی مملکت بوده،پادشاهش یکی بود‌ و زبانش یکی بود،فقط در‌ بعضی‌ کلمات‌ تفاوت داشتند؛زیرا وقـتی حـروفی کـه زبان را بدان می‌نویسد یکی باشد و ترکیب کلمات‌ یکی باشد،زبان یکی است و گـرچه در چـیزهایی دیگر تفاوت داشته باشند،چون پهلوی ،دری و آذری و دیگر‌ زبان‌های‌ پارسی»(مسعودی،9431،97-87)

بنابراین،مطابق نوشته مسعودی،آذربایجان در حوزه قلمرو آذری از زبان‌های ایرانی قرار داشت که بـه لحـاظ اهـمیت آن،مسعودی آن را همراه با دری و پهلوی آورده است.در آذربایجان‌ لهجه‌های دیگری نیز وجود داشته‌ است‌ گـفته مـقدسی‌ کـه در ناحیه اردبیل آمیزه‌ای از زبان‌های‌ مختلف(هفتاد زبان)وجود داشت.هرچند به نظر مبالغه‌آمیز می‌آید،مشهور است.

ذکر این نکته ضروری‌ اسـت کـه مـنظور از کلمه«آذری»مصطلح در کتب قدما که ذکرشان‌ رفت،وجود و رواج‌ لهجه‌ای‌ از زبان ترکی در آذربایجان در آن روزگاران نیست؛زیرا در این‌ کتب«آذری»در ردیـف زبـان‌های ایرانی آورده شده است،نه ‌‌از‌ گروه زبان‌های ترکی(اورال‌ آلتایی).

ناصر خسرو نیز در سفرنامه خود درباره آذربایجان مطالبی دارد.وی از‌ دیـدارش‌ بـا‌ قـطران‌ تبریزی یاد می‌کند.به نوشته او«قطران شعر نیکو می‌گفت؛ولی زبان فارسی نیکو نمی‌دانست» (ناصر خسرو،0731،09)

به نظر مـی‌رسد‌ مـنظور ناصر خسرو از فارسی،فارسی دری یعنی لهجه‌ شمال شرقی ایران بوده باشد.به نوشته‌ مرتضوی در واقع قـطران،مشکلات‌ فـارسی‌ دری را نـیکو نمی‌ دانست و ثانیا ناصر خسرو طبعا فارسی را به معنی زبان مورد تکلم خود تلقی کرده و شـکی نـیست‌ که قطران زبانش آذری یا فهلوی بوده نه فارسی دری‌ مثل ناصر خسرو(مرتضوی،4531،274)

 حمد اللّه مـستوفی،در قـرن هـشتم هجری قمری،در بحبوجه مهاجرت گسترده ترکان به آذربایجان‌ در عهد ایلخانان،اطلاعات بسیار مفیدی دارد که درباره زبـان مـردم آذربـایجان جالب توجه است.

در مورد زبان بعضی‌ از‌ شهرها که او پهلوی نامیده،می‌توان گفت که زبـان ایـرانی آذربایجان تا آن دوره هنوز متکلمانی داشته است؛علی‌رغم آن که ترکان به انبوهی،در بیشتر نقاط آذربایجان‌ مستقر شده بودند.مستوفی زبـان مـردم مراغه را‌ پهلوی‌ مغیّر،زبان مردم زنجان را پهلوی راست و زبان مردم گشتاصفی مغان را پهـلوی بـه جیلانی باز بسته ذکر می‌نماید.درباره سلطانیه مـی‌گوید: زبان ایـشان هـنوز یکسره نشده و با پهلوی ممزوج است.(ممزوج،2631،39،78،26،65)امروزه‌ زبان‌ فـراگیر‌ مـردم تمامی این شهرها که مستوفی از آن‌ها نام برده است،ترکی است.اگر به گفته‌ های مـستوفی اعـتماد کنیم باید بگوییم که زبـان پیـشین مردم آذربـایجان تـا نـیمه اول قرن هشتم‌ هجری‌ کاملا‌ از‌ بین نرفته بـود.شاید بـا استناد‌ به‌ نوشته‌های‌ مستوفی بتوان به این نتیجه رسید که زبان مـردم‌ این مـناطق از آذربایجان بعد از این تاریخ یعنی در دوره قـراقویونلوها و به‌ خصوص‌ در دوره صفویه‌ به کـلی تـرکی شده است.

البته مستوفی‌ از‌ اختلاط ترکان و تـاجیکان(ایرانیان)و نـیز از اکثریت ساکنان ترک بعضی از شهرها و بخش‌های آذربایجان مطالبی آورده است.مثلا مردم طسوج‌ واقع‌ در‌ شـمال دریـاچه ارومیه‌ را مخلوطی از ترک و تاجیک و خـوی‌ را تـرکستان ایـران نوشته است.(مستوفی،1631،58،18)

این بود مـختصری از آگـاهی‌ها درباره زبن آذربایجان پیـش از رواج زبـان ترکی،که می‌توان‌ با‌ مراجعه‌ به‌ کتب تاریخی و جغرافیایی دوره اسلامی به آن‌ها دست یافت.


برای شناخت‌ زبان‌ پیـشین آذربـایجان،راه‌های دیگری نیز وجود دارد.یکی از این راهـ‌ها بررسی و شـناخت اسلامی و اعـلام جـغرافیایی،نظیر نـام‌ رودخانه‌ها،کوه‌ها‌ و دریاها،شهرها و روستاهاست؛زیرا بـعد از تغییر زبان مردم یک منطقه چه‌بسا بسیاری از‌ این‌ نام‌ها‌ دچار تغییر نشوند و همان نام‌های قـدیمی را داشـته باشند،عکس این قضیه نیز می‌تواند اتـفاق‌ بـیفتد.بدین‌ مـعنی‌ کـه‌ بسیاری از نـام‌ها یا از زبان غـالب و جـدید پدید می‌آیند و یا این‌ که‌ اگر نامی،معنای روشن داشت‌ به زبان جدیدتر ترجمه و برگردانده می‌شود.در این ارتـباط بـه‌ تـعدادی‌ از‌ نام‌ها و اعلام آذربایجان‌ که بیشتر اسامی روستاها و قـصبه‌ها و رودهـا کـه مـعنای روشـن‌ دارنـد‌ و اغلب مربوطه به اوایل دوره‌ اسلامی می‌باشند اشاره می‌شود.

این اسامی بیشتر از دوره‌ قدیم‌ است‌ که گه‌گاه در کتب جغرافیایی و تاریخی دوره اسلامی‌ که ذکرشان گذشت به این‌ها نیز اشاه‌ گردیده‌ است.همچون

 زنـجان(زنگان) چهرگان، ارسباران، دهخوارگان، مغانجوق،گردآباد، بستان آباد،مهاباد،سردرود،شبستر، خورخوره، هشترود، سراب، سرخاب،چرنداب،ششگلان،خوی،مرند،سلماس و بسیار نام‌های دیگر.

اکثر این اسامی،معانی‌ روشن دارند و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ به ارتباط آن‌ها با زبان‌های ایرانی رایج در آذربایجان پیش از رواج زبان ترکی پی برد.

علاوه بر‌ این،به‌ نظر کسروی بعضی از نام‌های ترکی در آذربایجان بـه جـهت معنای روشن‌ آن‌ها‌ به‌ ترکی برگردانده شده‌اند،نظیر یالقوزه آغاج،استی بولاخ،گردن‌لو،قوزلو،قزلجه و مانند این‌ها که نام کهن و قدیمی آن‌ها به ترتیب‌ یکه‌دار،گرمخانی،گردکانک،جوزدان‌ و سرخه بوده است که بعد از آمدن ترکان،ترکی گردیده‌اند.(کسروی،8631،83)این قول‌ کسروی جـای تـامل‌ بسیار‌ دارد و در مورد بعضی از اسامی‌ به‌ نظر‌ صحیح نمی‌آید و شاید برداشت‌ شخصی وی باشد؛زیرا‌ اسامی‌ فوق که به نظر کسروی به ترکی ترجمه شده‌اند می‌بایست سـابقه‌ ذکر آنـ‌ها در‌ مدارک‌ و منابع قدیم به صـورت‌ غـیر‌ ترکی موجود‌ باشند.کسروی‌ به‌ منابع و اسنادی‌ که این اسامی کهن‌ در‌ آن‌ها به کار رفته،هیچ‌گونه اشاره‌ای نکرده است.(کسروی،8631،83)

ب-راه دیگر شناخت زبان قدیم آذربایجان،بررسی‌ و شناخت مواد و لغات آن زبـان‌ امـروزی‌ اهالی آذربایجان است،در این‌ ارتـباط‌ نـیز مثال‌های زیادی وجود دارد‌ که‌ به مواردی از آن‌ها ادیب طوسی به قرار زیر اشاره کرده است:

مانند آباد،آخور،آزار،آش،افسون،افسار امرود (گلابی)،ارخ(جوی)،اوستا(استاد)،ایاز(نسیم‌ سرد‌ شب و آسمان صاف و بی‌ابر(،باجه‌ (سوراخ)،بستان،بی‌بی(عمه)،پخمه،پردو،پنجره،جام،جاموش(گاومیش)،جلو(افسار‌ و دهنه)، تای،تخت،چادر،چرک،چلیس(خسیس)،خرمن،خزل(برگ ریزان)،دانه،دوشاب،زنجیر، سینه،سهمان،شوربا،شلوار،کلنگ،گردکان،مرجمک،ناخوش،نشان،ناودان،هشتاد، هام(هامی-همه)دام و بسیاری‌ از لغات دیگر که‌ این‌ها‌ فقط نمونه‌هایی از آنـ‌ها هـستند(ادیب‌ طوسی،8631،981-681)نگارنده نیز در محاورت روزمره مردم آذربایجان به ویژه در‌ میان‌ پیرمردان‌ و پیر زنان شاهد استفاده از‌ واژه‌های‌ بوده است‌ که‌ ریشه‌ ترکی ندارند،مانند آبار (آبراهه)،انایین(بی‌آیی)،پاجا(باجه)،هامی(همه)،درد آجار(درد‌ ژر دردمند)،باها(بها)، زیان و...

اسامی و لغاتی نیز هستند که رنگ ترکی گرفته‌اند،مانند تـوبره کـه توربا یـا‌ تریه‌ شده است و نیز بعضی از افعال‌ در‌ ترکی‌ آذربایجانی‌ هستند‌ که ریشه آن‌ها‌ غیر‌ ترکی و ایرانی است.مانند: روانلماق(از روانـ)،از برلماق(از بر)،زارلد ماق(از زاری)،بانلماق(از بانگ).(ادیب طوسی، 8631،981)

این لغات نشان‌گر وجود زبانی با‌ ریـشه‌ غـیر‌ تـرکی پیش از رواج زبان ترکی در‌ آذربایجان‌ هستند.

علاوه بر‌ این‌ها‌ جهت‌ شناخت‌ زبان دیرین آذربایجان راه دیگری نیز وجود دارد و آن وجود به اصطلاح جزیره‌های زبـانی،یعنی ‌ ‌بـقایای زبان کهن مردم آذربایجان در سرزمین‌های دور افتاده‌ و پرتی است که از‌ دسترس مهاجمان و مهاجران دور مانده‌اند.

در ایـن‌باره چـندین نـاحیه را نام برده‌اند؛از جمله نواحی هرزنی(هرزند کوه)گلین قیه در مرند،برخی روستاها در قراجه داغ در شمال تبریز،روستاهای بسیاری در خلخال و نـیز‌ از‌ زبان تاتی‌ نام برده‌اند،که مرکز آن زبان مناطق دیزمار،حسنو و روستاهای گرینگان و ارزین است. (مرتضوی،4531،754-654؛کارنگ،8631،372؛مرتضوی،8631،853)


از مجموع مباحث گـذشته می‌توان به این نـتیجه رسـید که زبان مردم آذربایجان،قبل از رواج‌ زبان ترکی‌ به‌ یکی از زبان‌های ایرانی تعلق داشت که زبان اقوام مادی و دیگر ایرانیان بود و از زبان‌های بومی پیش از مهاجرت آریایی‌ها نیز تاثیر‌ پذیرفته‌ بود.از این‌رو،در منابع دوره اسـلامی‌ به‌ زبان‌های‌ پهلوی،فارسی و آذری یاد شده که از قرن پنجم هجری به بعد،به تدریج جای خود را به زبان ترکی داده است.با این همه،بسیاری از واژه‌ها‌ و اصطلاحات و کاربردهای آن‌ زبان‌ همچنان‌ در زبان کنونی آذربایجان به حیات خود ادامـه مـی‌دهند.فرآیند تحول و تطور زبان مردم‌ آذربایجان در بخش‌های بعدی به بحث گذاشته می‌شود.

 

تغییر و دگرگشت زبان مردم آذربایجان

از اثرات بسیار مهم کوچ‌ها‌ و مهاجرت‌های ترکان به آذربایجان،تغییر و تحول زبان ساکنان‌ این دیار می‌باشد.این تغییر و تحول زبانی از یک مـنظر شـاید با مهاجرت معروف آریایی‌ها در ایران که شاخه مادی آن‌ها در آذربایجان ساکن‌ شدند،قابل‌ مقایسه باشد.به‌ ویژه از جهت تاثیری‌ که مادها در رواج زبان مورد تکلم خود با تاثیرپذیری از زبان‌های بومیان در‌ این خطه بـه یـادگار گذاشتند.از ذکر این نکته نیز نباید غافل شد‌ که‌ در‌ هر دو مورد،سلطه سیاسی مهاجران در فرآیندهای تغییرات زبانی نقش اساسی داشته است.

در قسمت‌های گذشته،هویت ایرانی زبان مردم ‌‌آذربایجان‌ از دوره مادها تا قرن پنجم هـجری‌ در دوره اسـلامی بـه اختصار مورد بررسی‌ قرار‌ گـرفت.با‌ ایـن هـمه،زبان ترکی چندین قرن است که‌ زبان مورد تکلم آذربایجانی‌ها،منطقه زنجان و بعضی از مناطق‌ مختلف ایران است.

مهاجرت‌های گسترده ترکان که از اواخر نیمه اول قرن پنجم هـجری‌ بـه ایـران و آذربایجان‌ آغاز‌ شد،سرانجام‌ منجر به تغییر زبان قدیم آذربـایجان بـه ترکی شد.از تغییر زبان مردم آذربایجان‌ باید به مهاجرت و سکونت همه‌جانبه ترکان و در نتیجه،افزایش جمعیت این سامان در طول تاریخ‌ این مهاجرت‌ها پیـ‌برد.بنابراین،میان ظـهور‌ و اشـاعه زبان ترکی در آذربایجان و مهاجرت و سکونت اقوام ترک در این خطه مـقارنه‌ای موجود است.زبان امروزی آذربایجان به تحقیق محققان و زبانشناسان و مورخان از لحاظ ساختاری،ارتباطی‌ با زبان ساکنان‌ قدیمی‌ این مرز و بوم ندارد؛ولی انـتصاب آن بـه خـانواده زبان‌های ترکی بدیهی‌ است و اثبات آن به مدرک و دلیلی نیاز ندارد.این زبان کـه یـکی از شاخه‌های زبان ترکی است،به‌ تدریج و با‌ گذشت زمان جایگزین زبانی شد که به گروه زبان‌های ایرانی غـربی تـعلق داشـته است. از این زبان همان‌گونه که پیش از این اشاره گردید در منابع دوره اسلامی بـا نـام‌های‌ پهـلوی، آذری‌ و گاهی فارسی یاد شده است.

زبان کنونی مردم آذربایجان که به اصطلاح ترکی آذری خوانده می‌شود،از لحـاظ زبانشناسی بـا زبـانها و لهجه‌های اقوام غز و ترکمانان سلجوقی قرابت دارد و تاریخ‌ نشان‌ نمی‌دهد که«اقوام غز»پیش از قرن پنجم‌ هجری‌ قـمری/یازدهم‌ مـیلادی به آذربایجان آمده و سکونت کرده‌ باشند(زریاب خوئی،7631،602).مهاجرتهای ترکان که در ادوار مختلف بعد از سلجوقیان به‌ آذربایجان صـورت گـرفت نـیز مؤید‌ این‌ نظر‌ است که آنان از اواخر فروپاشی دولت ایلخانی‌ تا‌ نیمه‌ های دورهء صفویه از آنـاطولی بـه آذربایجان آمدند،از اقوام مختلف«اغوزها»(غزها)بودند که در دوره‌های سلجوقی و مغول وارد آناطولی شده بودند.

لکن باید‌ از‌ انبوه عـظیم دیـگر تـرکانی که همراه مغولان سیل‌وار به آذربایجان‌ آمدند از جغتائیان،اویغورها و نیز از قبچاقها که از شمال به آذربایجان آمـده بـودند یاد کرد.

زبان این قبایل ترک‌ نیز‌ بر‌ زبان مهاجرین پیشین تأثیر گذاشت،چنانکه در تـرکی‌ آذربایجان امـروز بـقایای لهجه‌های مختلف‌ این‌ قبایل را می‌توان یافت.مثلا در تشکیل زبان اهالی‌ تبریز عناصر قبچاق نقش مهمی داشته است.

به طـور کـلی‌ مـی‌توان‌ گفت‌ که در تشکیل زبان ترکی آذربایجان،ترکی اغوز،نقش اصلی و محوری داشته است؛ولی در‌ کـنار‌ آنـ،لهجهء‌ قبچاق،اویغور،جغتائی،زبان مغول و تا حدی‌ باقیماندهء گویشهای محلی و بومی تاتی و هرزنی و غیره‌ به‌ عنوان‌ عناصر فرعی نقش داشـته‌اند کـه‌ این زبان با گذشت زمان و نفوذ کلمات عربی و فارسی‌ به صورت کنونی در آمـده است.


برای ایـن‌که زبان ترکی از چه زمانی به‌ صورت‌ فـراگیر،زبان‌ سـاکنان آذربـایجان را تشکیل‌ می‌داده است،تاریخ دقیقی نمی‌توان تعیین کرد.اصولا طـرح سـؤال بدین صورت درست‌ نیست؛ زیرا‌ هیچ ملت و یا قومی یک روزه آیین و یا زبان و آدابـ‌ و رسـوم‌ خود را عوض نمی‌کند؛بلکه‌ این‌گونه تغییرات و دگـرگونی‌ها مـعمولا آرام و با گـذشت زمـان بـه نسبت‌ طولانی‌ صورت‌ می‌گیرند که در این‌باره،مثال‌های زیـادی مـی‌توان آورد،از جمله،فتح ایران به دست اعراب‌ و به‌ تبع،آن‌ مسلمان شدن اکثریت ساکنان این خـطه،یک شـبه صورت نگرفت و سال‌ها و در بعضی مناطق قـرن‌ها‌ طول‌ کشید‌ که مـردم اسـلام بیاورند.در مسألهء تغییر زبان مـردم آذربـایجان نیز وضعیت به همین‌ منوال‌ است.با این همه،این امر مسلم است که فرآیند تـرویج زبـان ترکی در آذربایجان بعد از مهاجرت گـستردهء‌ تـرکان‌ در دورهـء سلجوقی یعنی از قـرن پنـجم هجری قمری آغاز گردید.البته تـغییر زبـان‌ از‌ گویش‌های قدیم ایرانی به ترکی آذربایجانی همان‌گونه‌ که‌ گفته‌ شد، تغییری آرام بوده است.

به نوشتهء زریاب خـوئی،چون‌ از‌ ایـن زمانها ترکمانان،به حکم چادرنشینی و گله‌داری،در مراتع و چـراگاه‌های مـجاور روستاها بـه زنـدگی‌ پرداخـتند،از‌ این‌رو مسألهء«ترکی شدن»زبان مـردم‌ آذربایجان از‌ قصبه‌ها‌ و روستاها‌ آغاز‌ شد‌ و نفوذ زبان ترکی به شهرها‌ که‌ مراکز فرهنگی بودند، دیرتر صورت گـرفت.نخست نـام‌های روستا و مزارع و بسیاری از‌ رودخانه‌ها‌ و کوه‌ها بـه تـرکی‌ تبدیل شد.

مثلا در‌ اسـناد قـدیم،نام رودخـانهء قزل‌ اوزن‌ سـپیدرود یـا سفیدرود است؛اما پس‌ از‌ آمدن ترکان، نام آن در آذربایجان به«قزل اوزن»یعنی رودخانهء سرخ تغییر یافت و نام‌ قدیمی‌ آن«سفیدرود»تنها به قـسمتهایی از رودخـانه کـه‌ در‌ شمال‌ و در سواحل‌ خزر‌ جریان دارد اطلاق شد.(زریاب‌ خوئی، 7631،602)

در دورهـء ایـلخانان مـغول،که بـیشتر لشـکریان آنـها از ترکان«بویژه اویغورها»بودند و آذربایجان‌ را مقر خود قرار‌ داده‌ بودند،نفوذ ترکان در این سرزمین بیشتر‌ شد‌ و گذشت‌ زمان‌ به‌ استحالهء مغول‌ها نیز در ترک‌های‌ ساکن در آذربایجان انجامید و به عبارت دیگر با تداوم مـهاجرت ترکان‌ به آذربایجان در این‌ دوره‌ و نیز ترک زبان شدن خود‌ مغول‌ها،جمعیت‌های‌ ترک‌ زبان‌ روز‌ به‌ روز رو به‌ فزونی‌ گذارد.در این دوره نیز بعضی از نام‌ها به ترکی گاهی به مغولی بدل شد.مثلا قزل‌اوزن،نام مغولی«هولان موران»به‌ خـود‌ گـرفت‌ که ترجمه مغولی قزل‌اوزن است.و نام‌ تپه‌های تخت‌ سلیمان‌ به«سغورلق»تبدیل‌ شد‌ که‌ ظاهرا‌ ترکی می‌نماید؛ولی استعمال آن از دورهء مغول به بعد است و مثال‌های زیاد دیگری در این مورد می‌توان ذکر کرد.

ناگفته نماند که بـرابر اخـبار و روایات بعضی از‌ منابع در دورهء ایلخانی،علی‌رغم رواج روبه‌ افزایش زبان ترکی،زبان پیشین آذربایجان هنوز به طور کامل از بین نرفته بود.حمد اللّه مستوفی‌ هنگام بحث از زبان مورد تکلم بـعضی از شـهرهای آذربایجان از‌ زبان‌ غیر ترکی آنـ‌ها یـاد کرده‌ است و نیز از نوشته‌های او می‌توان به وضعیت دو زبانی در بعضی از شهرها و نیز غلبهء گستردهء زبان ترکی در بعضی از شهرها،به ویژه‌ در‌ غرب آذربایجان که امروزه شامل آذربایجان غربی‌ می‌شود،پی برد.

زوال تـقریبا نـهایی زبان پیشین آذربایجان،در ادوار بـعد از مـغول یعنی در عهد ترکمانان‌ قراقویونلوها،آق‌قویونلو و صفویه‌ تحقق‌ یافت و از این زبان‌ بجز‌ در پاره‌ای از مناطق صعب العبور و کوهستانی دیگر اثری باقی نماند.با این همه،بعضی از واژه‌های زبان مذکور،داخل زبان ترکی‌ گردید که قبلا به نمونه‌هایی از‌ آنـها‌ اشـاره گردید.از این‌رو،وجود بعضی‌ از‌ واژه‌های غیر ترکی‌ و ایرانی را که گاهی شکل و صورت ترکی به خود گرفته‌اند،از بقایای زبان آذری مغلوب و متروک دانسته‌اند.

بنابراین،چندین قرن حاکمیت ترکان که با کوچ‌های متواتر آن قوم نیز‌ همراه‌ بـود،اندک‌ اندک زبـان ترکی،تقریبا تـمام شهرها و روستاهای آذربایجان را بجز چند روستای انگشت شمار فرا گرفت و فروشندگان و بازرگانان نیز ناچار از آموختن زبان ترکی شـدند.چون زبان،مهم‌ترین‌ وسیلهء ارتباط با دیگران‌ است،بومیان‌ آذربایجان بتدریج‌ به جهت ایجاد ارتـباط بازرگانی،سیاسی‌ و اجـتماعی نـاگزیر از یادگیری زبان ترکی شدند.این بطوطه ابهت ترکان و ثروت‌ و مکنت آن‌ها را در سفرنامهء خود در دیدار از بازار شهر‌ تبریز‌ شـرح‌ ‌ ‌داده اسـت که در خور توجه است.به نوشتهء وی بازرگانان و فروشندگان شهر تبریز کالاها را به زبان ‌‌تـرک‌ نـشان مـی‌دادند.(ابن بطوطه، 7331،622،522) از این نوشتهء ابن بطوطه می‌توان پی برد که تجار و کسبهء‌ شهر‌ تبریز،به منظور ارتباط تجاری و نـیاز اقتصادی،زبان ترکی را آموخته بودند.

با اتکا به اسناد و مدارک‌ تاریخی،مسلم است که پیش از روی کار آمـدن صفویان،زبان‌ اکثریت قریب به اتـفاق مـردم‌ آذربایجان ترکی شده بود.یکی‌ از‌ دلایل این امر،وضعیت خود خاندان صفوی می‌باشد.زیرا این خاندان چنان که از دو بیتی‌های شیخ صفی‌الدین،نیای بزرگ‌ آن‌ها برمی‌آید زبان غیر ترکی داشته‌اند؛ولی چون به زمان شاه اسماعیل،توجه می‌کنیم، می‌بینیم که زبـان اینها ترکی‌ شده و شاه اسماعیل دیوان شعر خود را به ترکی سروده و«ختائی»را به عنوان تخلص شعری خود انتخاب کرده است.

حکومت صفویان که با پشتیبانی قبایل ترک آناطولی(قزلباش‌ها)تشکیل شد،بیش از پیش‌تر رواج عام زبان‌ ترکی‌ افـزود.از لحـاظ زبان ترکی می‌توان گفت که در این دوره سه عامل مهم در رواج آن زبان در آذربایجان و بعضی نقاط منفرد ایران نقش و تأثیر زیادی داشته‌اند:

1-مهاجرت‌ طوایف مختلف ترک‌ که‌ از آناطولی می‌آمدند و ارادت به خانقاه و خاندان صفوی پیدا کرده‌ بودند.

2- تصرف آذربـایجان تـوسط عثمانی‌ها به دفعات و سال‌های متمادی.چون عثمانی‌ها نیز ترک بودند لاجرم از حیث ترویج زبان ترکی‌ و شاید سکونت عده‌ای از ترکان عثمانی در آذربایجان می‌توانستند مؤثر واقع شوند.

3- ترک بودن هم عثمانیها و هم صفویان که زبـان رسـمی‌شان ترکی بود و در نتیجه، محاورات و گفتگوها به زبان‌ ترکی‌ رد‌ و بدل می‌شد.

«شاردن»سیاح مشهور فرانسوی‌ در‌ قرن‌ هفدهم میلادی یعنی دورهء صفویه از ایران دیدن‌ کرده است،حاکمیت و غالبیت زبان ترکی را در سرتاسر ایران غربی تا ابهر نزدیک‌ قـزوین‌ گـوشزد کرده‌ و نـیز نوشته است:«زبان مورد تکلم دربـار صـفوی‌ تـرکی‌ است».(شاردن:0531،33)

بدین‌سان،زبان ترکی به تدریج در سه دورهء متوالی سلجوقی،مغول و بعد از مغول(یعنی‌ دوره‌های قراقویونلوها و آق‌قویونلوها و صفویه) (Sumer,f,1957,429-430)‌ زبان‌ رایج‌ و عمومی مردم آذربایجان گردید و جای زبان پیـشین را گـرفت‌ و حـتی کلمهء"آذری‌"توسط بعضی‌ از نویسندگان ترک و به تبع آن،خاورشناسان بـه آن نـوع ترکی اطلاق گردید که امروزه‌ در آذربایجان‌ مورد‌ تکلم است.در حالی که آذری همان‌طوری که در پیش نیز اشاره‌ گردید‌ به‌ تصریح تـعدادی از مـنابع مـعتبر اوایل دورهء اسلامی،زبان محاورهء مردم آذربایجان قبل از زبان ترکی‌ بوده و بـا‌ زبان‌ ترکی یکی نیست،هرچند عناصر قابل توجهی از آن زبان در زبان کنونی‌ مردم‌ آذربایجان‌ موجود‌ است.

در یک جمع‌بندی کلی و با توجه بـه بـررسی‌های گـذشته می‌توان گفت که زبان‌ ترکی‌ از حدود‌ نیمهء دوم قرن پنجم هجری قـمری بـه آرامی و به تدریج تبدیل به زبان‌ رایج‌ و عمومی مردم‌ آذربایجان گردیده و به یکباره به وجود نیامده،بلکه در طـول قـرن‌ها‌ از‌ اخـتلاط‌ لهجه‌های‌ مختلف ترکی،به ویژه لهجه‌های اقوام اغوز،قبچاق و ایغور تشکیل شده و با نفوذ پارهـ‌ای‌ از واژهـ‌های‌ زبـان و لهجه‌های کهن آذربایجان و زبان‌های مغولی،فارسی و عربی به صورت کنونی‌ درآمده‌ است.

به نظر‌ می‌رسد زبان ترکی تـا رواج کـامل آن در آذربـایجان،در دورهء سلجوقیان،زبان‌ مهاجران تازه را تشکیل می‌داده‌ و بعدها در دورهء مغول گسترهء آن بیشتر شده و بعضی از مناطق‌ زبانشان‌ کـاملا‌ تـرکی‌ گردیده و در بعضی جاها حالت دو زبانی(ایرانی‌"آذری‌"و ترکی)پیش آمد تا اینکه در دوره‌های ایلخانی و ترکمانان‌ و صفویه رفـته رفـته بـه صورت زبان عموم مردم درآمده‌ است.

نباید ناگفته گذاشت که‌ مهاجرت‌ ترک‌ها که به صورت گسترده از قـرن پنـجم هجری قمری‌ شروع گردید تنها باعث تغییر زبان مردم‌ آذربایجان‌ نشد،بلکه ترک‌ها با مـهاجرت‌های خـود بـه‌ ارّان(جمهوری فعلی آذربایجان)و ترکیه نیز باعث تغییر‌ زبان‌ و قومیت مردم آنجا شدند.همچنین‌ زبان ترکی که‌ امروزه‌ زبـان‌ عـموم مردم آذربایجان و زنجان می‌باشد،با اندکی‌ تفاوت‌ لهجه در سایر نواحی ایران نیز(از جـمله تـهران،قزوین،ساوه،همدان،اراک،فارس،کرمان،خراسان،...)و نیز در مـناطقی از عراق از جمله‌ کرکوک،زبان‌ عده‌ای از مردم است.بنابراین،ترک‌ها با مهاجرت‌های‌ خود‌ تأثیر زیادی‌ در‌ قویمت‌ و زبان مردم مناطق وسـیعی از‌ خـاورمیانه‌ گذاشتند.

رواج زبـان ترکی در آذربایجان،رخدادی تاریخی است یا فاجعه تاریخی؟

از بحث‌های گذشته‌ دربارهء‌ زبان مردم آذربـایجان در قـبل و بعد از مهاجرت ترکان،نکات‌ زیر نیز‌ شایان توجه است:اول اینکه تغییر‌ زبان‌ مردم و اهالی این سرزمین همانند اکـثر نـقاط جهان-از قبیل ترکیه،مصر،سوریه،و بعضی از کشورها‌ در‌ آمریکا و آفریقا که امروزه‌ به‌ زبان‌های‌ مختلف‌ انگلیسی،اسپانیایی و فـرانسوی...سخن‌ مـی‌گویند،در‌ حالی که پیش از‌ آن،زبان‌های‌ بومی دیگر داشتند-،یک مـقوله واقـعیت تـاریخی است که مهاجرت و حاکمیت سیاسی مهاجران در آنـ‌ نـقش‌ اول‌ و اساسی داشته است.دیگر این که‌ بهتر‌ است این‌گونه‌ پدیده‌های‌ تاریخی‌ بدون هیچ‌گونه‌ پیش‌داوری و تـعصب،با‌ اتـکا به اسناد و مدارک دقیق بـه صـورت علمی و مـستند مـورد ارزیـابی و تحقیق واقع‌ شوند،زیرا‌ پدیدهء استقرار و اشـاعهء یـک زبان‌ در‌ سرزمینی،به‌ حساب‌ از‌ بین رفتن زبان‌ قبلی‌ ساکنان‌ آن سرزمین و شاید تحلیل رفتن زبـان آنـان در زبان جدید و از این قبیل،مسأله‌ای است‌ که‌ در‌ تـاریخ‌ کوچ‌ها،استیلاها و اسکان‌های قبایل مـختلف انـسانی به‌ کرّات‌ اتفاق‌ افتاده‌ اسـت.به‌ عنوان‌ نـمونه‌ می‌توان به دگرگونی‌های زبانی در آمریکای لاتین،آفریقا و هند بعد از استعمار در قرون جدید اشاره کرد.

متأسفانه کـسانی هـستند که دانسته یا نداسته و مـغرضانه و گـاهی از‌ روی احـساسات وطن‌ دوستانهء مخصوص خـود و تـعصبات منفی و پاره‌ای با اهـداف و مـقاصد خاصی،بدون در نظر گرفتن‌ واقعیات تاریخی،دیدی غیر علمی،غیر تاریخی و غیر منطقی به حادثهء تاریخی و قومی‌ جـایگزینی‌ زبان‌ تـرکی در آذربایجان دارند و آن را یک مقوله و رخداد تـاریخی تـلقی نکرده و گـه‌گاه بـا عناوین و تـعابیر«فاجعهء تاریخی»،«تحمیل بیابانگردان»،«یادگار منحوس تـرکان غزه»،«تحمیل‌ مغولان و تاتاران خونخوار»،«میهمان ناخوانده و مزاحم»،«تحمیلی‌ بر شیرین زبانان دیار آذربایجان»،«گسترش زبان ترکی به عنوان خطر اسـاسی آذربـایجان»و...معرفی می‌کنند.و راه‌حل‌های غیر عملی و غیر علمی نـظیر مـخالفت بـا آمـوزش بـه زبان‌ ترکی‌ در هـر مـدرسه و دانشگاه،«مبادلهء جوانان‌ کم‌ سن و سال آذربایجان و انتقال آن‌ها به مناطق فارس زبان»و...را به زعم خود برای ریـشه کـنی و نـابودی به«این زبان تحمیلی بیگانه»ارائه می‌کنند.پرواضح است‌ که‌ ایـن‌گونه‌ اظـهار نـظرهای افـراطی اگـرچه‌ جـنبهء‌ تبلیغاتی سخن را بالا می‌برد،ولی از ارزش علمی‌ آن بی‌نهایت می‌کاهد و در مواردی عکس‌المعل‌های افراطی طرف‌های مقابل را نیز در پی‌ می‌آورد.

لازم به ذکر است که در میان صاحبان این‌گونه نظرها،هم‌ محققان‌ و مورخان بنامی که در روشن شـدن گوشه‌هایی از تاریخ کشورمان نقش داشته‌اند و هم نخبگان آذربایجانی که‌ تندترین نظرهای ناسیونالیستی را در ضدّیت با زبان ترکی ارائه نموده‌اند،به چشم می‌خورند.به‌ دلیل محدودیت‌ صفحات‌ مقاله را‌ ذکر تک تک نظریه‌ها و صاحبان آنها خودداری و به نـقد و ارزیـابی نگرش‌های مذکور پرداخته می‌شود1.

دربارهء نقد‌ و تحلیل آرایی این چنین،ابتدا به اختصار باید گفت،اگر ما صفحات‌ تاریخ‌ را ورق‌ بزنیم،می‌بینیم که ترکان هرگز برای ترویج زبان خودشان،در آذربایجان و دیگر جاها از (1).طالبان جـهت آشـنایی بیشتر با ‌‌تعدادی‌ از این نظریه‌ها می‌توانند به کتاب«زبان فارسی در آذربایجان»که در برگیرندهء مقالات‌ متعدد به‌ کوشش‌ ایرج‌ افشار و از انتشارات موقوفات محمود افشار است مراجعه نمایند.

زور و قـدرت اسـتفاده نکرده‌اند،برعکس هرگاه‌ فرصتی می‌یافتند،مسوق و مـوجب گـسترش‌ زبان فارسی نیز می‌شدند.غزنویان که سلاله‌ای ترک در شرق‌ ایران بودند،شعرای زیادی در دربار‌ خود‌ داشتند که به زبان فارسی شعر می‌سرودند و همین غزنویان بودند که زبـان فـارسی را در شبه قارهء هند رواج دادنـد.سلجوقیان نـیز همین وضعیت را داشتند و هیچ‌گونه مخالفت و ضدّیتی از طرف‌ آنها با زبان فارسی و گسترش و رواج آن ظاهر نشده است.این‌ها نیز همانند غزنویان از مشوقان زبان فارسی بودند،حتی بعضی از آنها از سلاجقهء روم مدتها زبان درباری و مکاتباتشان بـه زبـان‌ فارسی‌ بود و بعضی از فرمانروایان این سلسله نام‌های ایرانی کیقباد و کیخسرو و از این قبیل داشتند.

دربارهء مغول‌ها نیز باید گفت که اینها ترک زبان نبودند و خودشان نیز بعد از‌ مدت‌ها حکومت‌ در ایران که پایتخت‌شان آذربایجان بـود،به تـدریج در جامعهء تـرک‌های آذربایجان‌ مستحیل گشتند.مغول‌ها هر جنایتی که کردند و فجایع زیادی که به بار آوردند،به شهادت تاریخ‌ از این جنایت،یعنی تـغییر زبان‌ مردم‌ به زور و قدرت مبرّا بوده‌اند.

زریاب خوئی در مورد عدم اعمال زور و فشار در تـرویج زبـان تـرکی در آذربایجان می‌ نویسد:«مردم در اثر تماس مکرّر با قوم غالب ترک‌ که‌ خصوصیات‌ نژادی و قومی قوی‌تری‌ داشتند به‌ تدریج‌ بـر‌ ‌ ‌اثـر اجبار اقتصادی و اجتماعی،نه اجبار سیاسی عمدی یا تحکم و فشار،زبان‌ قوم غالب را آموختند و با ایـشان در آمـیختند.نظیر ایـن‌ حادثه‌ در‌ آناطولی و آسیاسی صغیر نیز روی‌ داد،زیرا زبان مردم‌ آنجا‌ پیش از حملهء ترکان،یونانی بود.البته در آسیای صـغیر شواهد تاریخی در دست است که مردم را از تکلم به زبان‌ غیر‌ ترکی‌ منع کـرده‌اند،اما چنین شواهدی در آذربایجان در دسـت نـیست.»(زریاب خوئی،7631،602)

بنابراین،نظر کسانی‌ که ترویج زبان ترکی را تحمیلی و ناشی از تعصب و اعمال زور و فشار ترکان و مغولان می‌دانند،منطبق‌ با‌ واقعیات‌ تاریخی نیست؛بلکه این زبان به دلیل مهاجرت و سکونت انبوه اقوام ترک‌ و نیاز ارتباطی مردم بومی در آذربایجان و دیگر نـقاط ایران،به مرور زمان،زبان عموم مردم گردیده است.

جلال آل‌ احمد،مسأله‌ شیوع‌ عام زبان ترکی را در آذربایجان به عنوان یک موضوع تاریخی‌ که جانشین‌ زبان‌ محلی«تاتی،آذری»شد‌ ناشی از دو عامل مهم می‌داند:

الف-کثرت اردوی ترکان و تداوم مهاجرت و هجوم و اقامت‌ ترک‌ها‌ در قرن‌های متمادی.

ب-نبودن ادبیات،شعر و سـنت فـرهنگی جا افتاده و قابل توجه در زبان‌ محلی‌ قدیمی،همچون‌ ادبیات و فرهنگ فارسی.(آل احمد،8631،12)مرحوم آل احمد به مسائل مهمی اشاره کرده‌ است؛زیرا در‌ جایی‌ که‌ در اشاعه و رواج یک زبان جدید در سرزمینی،تعصب و فشار و سیاست‌ خاصی نباشد‌ و با گذشت زمان صـورت گـیرد،ارائهء این‌گونه دلایل،بویژه،کثرت و انبوهی‌ مهاجران و ضعف‌های زبان قبلی‌ از‌ جمله‌ نداشتن ادبیات مکتوب قابل توجه،منطقی‌ترین و تاریخی‌ترین دلایل است.

وی در ادامهء نوشتارش در مخالفت با سیاست‌ تحریم‌ و تحقیر زبان ترکی در دورهء پهلوی‌ می‌نویسد:«آزادی هر زبانی از بدوی‌ترین و بـدیهی‌ترین‌ حـقوق‌ بشری است».علی‌رغم تمام‌ کوشش‌ها و تلاش‌های حکومت ایران در دورهء پهلوی،در محدودیت و محو زبانی ترکی،نه‌ تنها موفقیتی‌ حاصل‌ نشد،بلکه این سیاست‌ها موجب ایجاد نوعی نفاق و نقار میان ترک و فارس‌ شده‌ بود.(آل احمد،8631،502-02)آل احمد در ادامـه،ضمن حـمایت از تـدریس زبان مادری اقوام‌ مختلف در ایران،در کـنار زبـان رسـمی‌ فارسی‌ می‌نویسد:در این صورت،امکان و شرایط پیشرفت برای همه،مساعدتر و هموارتر می‌شود مثلا شهریار‌ شاعر‌ غزلسرای معاصر که منظومه‌ «حیدر بابا یه سلام»او‌ به‌ زبـان‌ تـرکی شـهرت جهانی دارد و به زبان‌های‌ مختلف‌ ترجمه شده است. در سـرودن شـعر،به زبان ترکی شاعری است دست اول،اما به عنوان‌ شاعر‌ فارسی زبان،غزلسرای‌ دست سوم و چهارم‌ است.(آل‌ احمد،8631،72)البته به‌ نظر‌ نگارنده،شهریار‌ در سـرودن اشـعار و

 

غزلیات بـه زبان‌ فارسی‌ درجه دوم است نه درجه سوم و چهارم.بویژه سرودهء وی در سـتایش‌ از حضرت‌ علی(ع)از غنای بیشتری برخوردار است.

علاوه بر‌ این،همان‌طوری که یکسان‌سازی در‌ امر‌ اندیشه و سیاست و فرهنگ‌ و اعتقادات در تاریخ دولت‌ها و یا گـروه‌های مـختلف جـوامع بشری علیرغم نیات شاید مثبت‌ مجریان‌ و طرفداران‌ آنها،نتایج نامطلوبی از لحاظ‌ رکود‌ و تـعطیلی انـدیشه و انحطاط‌ علمی و فرهنگی در‌ بردارد، یکسان‌سازی‌ با ایجاد وحدت زبانی علیرغم احساسات وطن دوستانهء نهفته در آن نیز در صورتی‌ که‌ بـا‌ فـشار و تـعصب و تحقیر همراه‌ باشد،تعصبات‌ و واکنش‌های‌ متقابل‌ را‌ برمی‌انگیزاند.تاریخ‌ پر حادثه و پرمخاطرهء‌ ایران،گواه این است کـه از بـابت وجـود خرده فرهنگ‌ها و زبان‌های محلی و منطقه‌ای در ایران‌ نباید‌ هیچ‌گونه نگرانی وجود داشته باشد.زیرا روحیهء‌ ایـرانی‌ و ایـرانیگری‌ در هـمهء‌ اقوام این سرزمین‌ علیرغم‌ تنوع زبانی و گاهی مذهبی و قومی در برابر ناملایمات و حتی‌ جشنها و خوشی‌های مـلی بـه‌ خوبی‌ خود‌ را نشان داده است.این‌گونه وضعیت اقوام ایرانی‌ می‌تواند‌ موضوع‌ مقالهء‌ دیگری‌ باشد.امواج‌ این‌ وحـدت مـلی و روحـیهء خوب است که ایران را بر خلاف بسیاری از کشورها و سرزمین‌ها که گسست‌ها و انقطاع‌های فرهنگی و مدنی داشـته‌اند، همچنان زنـده و استوار نگه‌ داشته و آن را از تمدنی کهن و ریشه‌دار و افتخارآمیز بهره‌مند ساخته‌ است.اقوام مختلف مردم ایران نـشان دادهـ‌اند کـه همدلی و علاقه به وطن و سرزمین(ایرانیت) برای آنها مهم‌تر و بهتر‌ از‌ همزبانی است.اوج این احساس و علاقه به ایـران در عـین علاقه به زبان‌ مادری(ترکی)در این بیت شهریار،شاعر درد آشنا و شیرین سخن آذربایجانی موج می‌زند:

تـرکی مـا بـس عزیز است‌ و زبان مادری

‌ لیک اگر ایران نگوید لال باد از وی زبان

دست تقدیر خداوندی نیز ایران را در موقعیتی قرار داده اسـت کـه گـونه گونی‌های‌ طبیعی‌ زیادی‌ دارد که در حیات اجتماعی‌ و فرهنگی و تمدنی مردم نقش داشته‌اند.گونه گونی‌های یـاد شده در کـنار تنوع قومی،فرهنگی،زبانی و دینی و...این مرز پر گهر را به صورت پرده‌ای‌ رنگارنگ در آورده‌ است.این‌ گونه گونی‌های به ظاهر‌ مـتضاد‌ بـه شهادت تاریخ،از عوامل پرورش‌

شعور و وحدت ملی بوده است که همچون موزائیک پر نقش و نـگار چـون کلیتی هماهنگ و منجسم می‌باشد.( وحدت در عین کثرت)

در هـر صـورت،در بـحث از‌ این‌گونه‌ مقوله‌های تاریخی و فرهنگی نباید دچار احـساسات شـد. زیرا برخوردهای احساسی در این موارد همان‌گونه که اشاره گردید،هر قدر شدیدتر و بیشتر باشد،به همان انـدازه،از ارزش عـلمی سخن می‌کاهد،بر تبعات منفی آنـ‌ نـیز‌ می‌افزاید.صاحبان‌ نظریه‌های مـخالف‌ زبـان تـرکی،علی‌رغم نیات وطن‌خواهانهء شدیدی که دارند،به جـای تـأکید بر وحدت زبانی به قیمت نابودی زبان‌های محلی و منطقه‌ای،می‌توانند در تحکیم ارکان وحدت‌ ملی ایـران بـر اشتراکات فراوان و روحیات‌ ایرانگرایانهء‌ اقوام‌ ایـرانی تأکید نموده و همهء اقـوام و زبـان‌های و فرهنگ‌های آن‌ها را در داخل حوزه تـمدنی ایـران محترم ‌‌بشمارند‌ و بدین طریق به‌ یکپارچگی میهن خود خدمت مضاعف نمایند.به نوشتهء جواد هـیئت«برای رسـیدن‌ به‌ همدلی‌ اول‌ باید زبان هـمدیگر را فهمید.»(هیئت،0831،8)

در پایـان بـا استفاده از کل مـباحث ایـن مقاله باید به‌ نـکاتی نـیز دربارهء ویژگی‌هیا کارهای‌ تحقیقاتی که تاکنون دربارهء زبان آذربایجان به عمل آمده،اشاره‌ شود،در این‌باره تـاکنون‌ بحث‌های مـتفاوت‌ و متضاد و مختلفی به عمل آمده اسـت کـه سه وجـه تـمایز داشته‌اند:

الف:بعضی اعـتقاد دارند که زبان تـرکی از قرن‌ها پیش از اسلام به این شکل و صورت در آذربایجان وجود داشته و زبان عموم مردم بوده اسـت و زبـانی با ریشه‌های ایرانی و آریایی در این‌ سرزمین وجـود نـداشته اسـت.این‌گونه اظـهارات از طـرف کسانی ارائه شده اسـت کـه از روی‌ احساس و با نادیده گرفتن‌ مدارک‌ تاریخی و منطقی به اظهار نظر پرداخته‌اند و به همین جهت قابل‌ اعتنا نـمی‌باشند.در صـفحات گـذشته به نادرستی این نظریه با استناد مـدارک مـهم و مـعتبر تـاریخی از جـمله،روایات ابـن الندیم،یعقوبی،مستوفی و...تأکید‌ شده‌ است.

ب:دسته‌ای دیگر همان‌گونه که در خلال مطالب قبلی گفته شده حساسیت زیاد و فوق‌العاده‌ای به زبان‌های غیر ایرانی و آریایی دارند،معتقدند که همهء زبان‌ها غیر از زبان فارسی‌

 

باید از بین‌ بـرود‌ و گاهی می‌گویند اگر کسانی هم به زبان غیر فارسی حرف می‌زنند،خیانت‌ می‌کنند،باید از آن زبان‌ها دست کشیده و به زبان شیرین و دیرین آبا و اجدادی خود سخن‌ بگویند.این اندازه‌ احساسات‌ تند‌ تیز در بازار دانش ارجی‌ نـخواهد‌ داشت.

ج:عده‌ای دیـگر نیز در تحقیقات خود سعی کافی به عمل آورده‌اند تا متکی به مدارک و اسناد تاریخی و زبانشناسی باشند و برای‌ اثبات‌ مدّعا‌ و نظریهء خود به تاریخ رجوع می‌کنند و آنچه‌ را‌ مستند و عاقلانه بـاشد انـتخاب می‌کنند و سعی دارند به نتیجهء درستی نایل آیند.

بنابراین احساسات و علاقه‌مندی‌های وطن‌خواهانهء شدید‌ را‌ هرچند‌ که در جای خود بسیار ستایش‌انگیز و پسندیده است،در عمل نباید‌ در کار تحقیق عـلمی دخـالت داد.نگارنده سعی نموده‌ است که مـقالهء حـاضر از نوع دسته سوم باشد،که چنین باد.

اما این‌ که‌ زبانی خوب است یا بد،مایهء اتحاد است یا جدایی،همهء اینها را‌ باید‌ به زمان واگذار کرد.زبان وسیلهء بیان و ارتـباط اسـت.مهم این است که ایـن زبـان چه فرهنگ و تمدن‌ و ملیتی را در خود منعکس و نمایندگی می‌کند.در جوامعی که ادعای پیشرفت و ترقی‌ و اخلاق دارند،اختلاف‌ زبان و رنگ و قیافه نباید مهم باشد.به تعبیر قرآن کریم از اختلافات‌ ظاهری‌ در‌ جهت‌ بازشناسی و تعامل قبایل و جوامع بـا هـمدیگر باید استفاده کرد.و به قول مولانا‌ زبان‌ دل باید یکی‌ باشد.اکثریت مردم ایران خود را ایرانی و مسلمان می‌دانند و حتی‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ نیز ترقی و تعالی ایران را می‌خواهند،چون ایرانی هستند و نیز اکثریت مردم ایران از‌ کـرد‌ و تـرک و لر گرفته‌ تا گـیلک و بلوچ و...به زبان شیرین و جذاب‌ فارسی،در‌ کنار‌ زبان‌های محلی خود عشق می‌ورزند و آن را زبان رسمی،ملی و نوشتاری خود می‌دانند؛ولی زیـبایی و شیرینی‌ زبان‌ فارسی نباید موجب تغییر و تحقیر زبانها و نیم زبانهای محلی بـاشد؛.زیرا‌ شـیوایی‌ و زیـبایی زبان‌ فارسی لطف بیان و مفاهیم زبان‌های دیگر را از بین نمی‌برد.مقولهء زبان را در‌ ایران‌ باید‌ مانند همه‌ کشورهای پیشرفته تنها به عـنوان ‌ ‌یـک عامل ارتباط نگریست.

فرمایش مولانا:

 

ای‌ بسا‌ دو هندو ترک همزبان‌

ای بسا دو ترک چون بیگانگان‌

پس زبان یـکدلی خـود دیـگر است‌

همدلی از همزبانی‌ بهتر‌ است‌

غیر نطق و غیر ایما و سجل‌

صد هزاران ترجمان خیزد ز دلنتیجه‌گیری

حاصل سخن‌ و نتایجی که از ایـن پژوهش می‌توان‌ گفت‌ به‌ اختصار به قرار زیر است:

1-     آذربایجان به عنوان‌ یکی‌ از ایالت‌های مـهم و باستانی ایران در تاریخ پر حـادثهء خـود،محل‌ عبور،مهاجرت،سکونت و تهاجم‌ اقوام‌ مختلف از جمله آریایی‌ها،یونانی‌ها و مقدونی‌ها، اعراب،ترکان‌ و...بوده است.

2- در اثر‌ این‌ مهاجرت‌ها و سکونت‌ها بافت سیاسی و اجتماعی‌ این خطه همانند سایر نقاط کشور دستخوش تغییرات اساسی شده است.در همین راستا‌ مهاجرت‌ ترکان،موجب تحولات‌ سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و دینی و بـویژه‌ دگرگونی زبان مردم آذربایجان‌ گردیده‌ است.

3- عدم وجود ارتباط و مناسبت‌ قطعی‌ بین زبان مورد تکلم اقوام مختلف جهان از جمله اقوام‌ ایرانی با نسب و نژاد‌ آنها تقریبا امری است مسلم.به‌ عبارت‌ دیگر،کلیهء‌ اقوامی که یـک‌ زبـان‌ مشترک‌ دارند الزاما از ریشه‌ و نژاد واحد نیستند و نیز همهء اقوامی که در یک سرزمین به زبانهای‌ مختلف سخن‌ می‌گویند،کاملا‌ از یکدیگر جدا نیستند.

4- زبان مردم آذربایجان‌ بیش‌ از رواج‌ زبان‌ ترکی‌ به شاخهء زبان‌های ایرانی‌ شمال غـرب‌ ایران تـعلق داشته است که از آن در منابع مختلف بیشتر تحت عناوین پهلوی‌ و آذری یاد شده‌ است.

5- ترکی اقوام«اغوز»در تشکیل زبان‌ کنونی‌ مردم‌ آذربایجان‌ به‌ عنوان عنصر اصلی،و‌ سایر لهجه‌ها‌ و زبانهای ترکی از جمله اویغوری،قبچاقی و بقایای زبان دیرین آذربـایجان و نـیز مواد و لغاتی از‌ زبانهای‌ فارسی‌ و عربی به عنوان عناصر فرعی نقش‌ داشته‌اند.

 

6- دگرگونی‌ها و تحولات‌ زبانی‌ در‌ تاریخ ملتها به کرات اتفاق افتاده است که سرزمین‌ آذربایجان نیز از این امر مستثنا نیست؛بنابراین،رواج زبان ترکی در ایـن خـطه،از جـهات مختلف‌ یک امر تاریخی است نـه فـاجعهء‌ تاریخی.

7- سیاست تـحقیر و فشار در مواجهه با زبان‌های محلی و منطقه‌ای نه تنها کارساز نمی‌باشد، بلکه می‌تواند نتایج نامطلوبی نیز به بار آورد.همهء زبانها جذابیت و لطافت خـاص خـود را بـویژه‌ برای‌ متکلمان‌ خود دارند؛به عبارت دیگر،در بحث از زبان تـرکی(مادری)مردم آذربـایجان‌ در کنار زبان رسمی فارسی با استفاده از جریانات تاریخ و فرهنگ آذربایجان باید گفت که‌ شیوایی و شیرینی زبان زیبای فارسی‌ موجب‌ سـلب لطـافت و ظـرافت و شیوائی زبان ترکی برای‌ ترکی زبانان نیست.سخنوران،ادیبان،شاعران،و دانشمندان آذربایجان در آثار خـود به زبان‌ فارسی که زبان رسمی و ملی‌ همهء‌ ایرانیان و زبان سعدی،حافظ،و مولاناست،همانند‌ زبان‌ ترکی‌ که زبان مادری آنهاست،عشق و علاقه زایـد الوصـفی از خـود نشان داده و می‌دهند.

8- و جان کلام اینکه:«همدلی از همزبانی بهتر است»و برای رسیدن به‌ هـمدلی‌ شـناخت‌ و احترام زبان همدیگر‌ ضرورت‌ اساسی دارد.

منابع و مآخذ

آل احمد،جلال،(8631)«روشنفکر و مشکل زبان ترکی»از کتاب«در خدمت و خیانت‌ روشنفکران»وارلیق،(23-91).

ابن اثیر،عزالدین،(8631)تاریخ کامل بزرگ ایران و اسـلام،ترجمهء عـلی هـاشمی حائری،جلد 71 و 61.

ابن حوقل،محمد،(6631)،سفرنامهء ابن حوقل«ایران در صوره الارض»ترجمه‌ و توضیح جعفر شعار،تهران،امیرکبیر.

 

اصطخری،ابواسحق ابراهیم(8631)،المسالک و الممالک،به اهتمام ایرج افـشار،تهران،علمی و فرهنگی.

ابن النـدیم،محمد ابـن اسحاق الوراق،(0531)،الفهرست،به کوشش مجتبی مینوی،تهران.

ابن بطوطه،(7731)،سفرنامه،ترجمهء محمد علی موحد،ج 1،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ادیب طوسی،محمد امین(8631)«آذربایجان و زبـان پارسـی»زبان‌ فـارسی‌ در آذربایجان،تهران، بنیاد‌ موقوفات محمود افشار.

افشار،ایرج(گردآورنده)8631،زبان فارسی در آذربایجان،تهران،بنیاد موقوفات محمد افشار.

بویل.جی.1،«گردآورنده»(9631)تاریخ ایران کمبریج،ترجمهء حسن انوشه،ج 5،تهران، امیرکبیر.

حموی،یاقوت،ابو عبد اللّه یعقوب‌ ابـن عـبد اللّه،(5591 م)معجم البلدان،بیروت،دارصادر،دار بیروت.

خوارزمی،ابو عبد اللّه،محمد بن احمد بن یوسف‌ کاتب،(7431)مفاتیح‌ العلوم،ترجمهء‌ حسین‌ خدیوجم،تهران،بنیاد فرهنگی ایران.

قبادیانی،ناصر خـسرو،(0731)سفرنامه،به کـوشش مـحمد دبیر سیاقی،تهران،زوار.

دیاکونوف،ا.ام.(0731)تاریخ ماد،ترجمهء کریم کشاورز،تهران،علمی و فرهنگی.

زریاب خوئی،عباس(7631)«آذربایجان»دایره المعارف بزرگ اسلامی،ج ‌‌1،تهران،مرکز‌ نشر دایره المعارف بزرگ اسلامی.

شاردن،سرجان،(0531)سیاحت نامه،ترجمهء مـحمد عـباسی،ج 3،تهران،امیرکبیر.

صفا،ذبیح اللّه،(3631)تاریخ ادبیات در ایران،ج 1،تهران‌ امیرکبیر.

کارنگ،عبدالعلی(8631)،«زبان آذربایجان‌ در سالهای پس از اسلامی»،زبان فارسی در آذربایجان،تهران،بنیاد موقوفات محمود افشار.

 

کسروی،احمد،(8631)«آذری یا زبـان بـاستان آذربـایجان»زبان فارسی‌ در آذربایجان،تهران،بنیاد موقوفات محمد افشار.

مشکور،محمد جواد(9431)،نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت‌شناسی‌ آن، تهران،انجمن آثار ملی.

مستوفی،حمد اللّه،(2631)نزهت‌ القلوب،به‌ تـصحیح گـای لسترنج،تهران،دنیای کتاب.

مسعودی،ابو الحسن،(9431)التنبیه و الاشراف،ترجمهء ابوالقاسم پاینده،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مرتضوی،منوچهر،(8631)«زبان آذربایجان زبان فارسی در آذربایجان،تهران،بنیاد موقوفات‌ محمود افشار.

مرتضوی،منوچهر،(5431)«آثار و اسـناد مـربوط بـه زبان دیرین آذربایجان»،نشریهء دانشکده ادبیات‌ و علوم انسانی دانشگاه‌ تبریز،شماره 611،974-544.

مقدسی،شمس الدین محمد بن احمد المعروف بـه البـشاری مـقدسی،(6091 م)احسن التقاسیم فی‌ معرفه الاقالیم،لیدن هلند.

ناطق،ناصح،(8531)،سخنرانی دربارهء زبان آذربایجان،تهران،شرکت مؤلفان و مترجمان.

هیئت،جواد،(0831)سیری در تاریخ زبان و لهجه‌های تـرکی،تهران،نشر پیکان.

یار شـاطر،احسان(به کوشش وی)(5431)دانشنامهء‌ ایران‌ و اسلام،ج 1،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

یعقوبی،احمد بن ابی یعقوب واضح الکاتب المعروف به الیعقوبی،(1731البلدان،ترجمهء محمد ابراهیم آیـتی،تهران،علمی و فرهنگی.

Henning,W.B(1955),The Arcient language of Azerbaijan T.P.S.PP,157-177.

Sumer,F,"Azerbaijani Turklesmesi tarihina umumi Bir‌ Bakis"Belleten,1957,‌ sayi 83,S.429-447.

 

جمهوری آذربایجان چه در زمانی که در قالب اتحاد جماهیر شوروی، «جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان» نامیده می شد و چه زمانی که پس از استقلال در سال 1992م، به عنوان کشوری مستقل تنها «جمهوری آذربایجان» نامیده شد، با انکار هویت ایرانی مردمان سرزمینش، راه هویت سازی و تاریخ سازی جعلی را برای این مردم پیش گرفت. به طور کلی تاریخ و هویت مردمان کشورهایِ پیرامونی ایران فرهنگی، در چارچوبی از تجربه‌هایِ تاریخی‌ای شکل گرفته که آن مردمان به همراه تمامی اقوام ایرانی در آن سهیم بوده‌اند، این تجربه‌های تاریخی به ثمرات یکسانی در زمینه تشکیل حکومت سیاسی یعنی «حکومت ایرانی» منجر شده‌است، بنابراين با شكل‌گيريِ مرزهایِ جدید سیاسی، هویت سازان در این کشورها نیاز به هویت نوینی دارند، که در تقابل با هویت شکل گرفته در «ایران فرهنگی» باشد، زیرا در غیر این صورت، ناچارند تا خود را بخشی از ملت ایران دانسته و تاسیس کشور جدید را فراموش کنند. بنابراین به هویت سازی بر مبنای تقابل با فرهنگ ایرانی می‌پردازند. (علی بابایی، 1392: 921) در این میان «تاریخ سازی» بر اساس اقتضائات و اغراض سیاسی زودگذر به عنوان یکی از ارکان مهم هویت سازی نقش بسیار مهمی را در هویت سازی درجمهوری آذربایجان طبیعی است که تعریفی اینچنین از هویت و تاریخ ملی که بر اساس اقتضائات و اغراض سیاسی زودگذر به صورت تصنعی شکل گرفته باشد، با وزیدن نسیم تغییرات زودگذر سیاسی هرچند یک بار تغییر می کند،(2) و از آن می توان با عنوان «هویت یا تاریخ ملی متغیر» یا «هویت ملی دستوری» نام برد. البته تاریخ سازان در جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان ، به سبب آنکه بخشی از ساختار دستگاه تاریخ سازی اتحاد جماهیر شوروی بودند، و با این تغییر دستوری تاریخ و هویت ملی کاملا آشنایی داشته است، به راحتی پس از استقلال نیز از پس این سیاست برآمدند و آن را به خوبی اجرا کردند.

 

پرسش اصلی:

                 مورخان جمهوری آذربایجان قبل و پس از استقلال این جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی هویت ملی مردمان جمهوری آذربایجان را چگونه تعریف می کردند؟

فرضیه اصلی:

                 به نظر می رسد که مورخان جمهوری آذربایجان در طول تاریخ 98 ساله ی این جمهوری (2016-1918م) «هویت ملی» مردم آذربایجان را یک هویت و تاریخ متغیر در نظر گرفته بودند، که هر زمان و بنا بر اقتضائات و اغراض سیاسی گوناگون این هویت ملی را تغییر می دادند.

روش پژوهش:

                 در این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده و منابع کتابخانه‌ای دست اول و پژوهش های نوین بررسی شده اند.

 

2-    تاریخ سازی در اتحاد جماهیر شوروی

 

الف) چرخش های تاریخ نگاری در اتحاد جماهیر شوروی

 هلن کارر دانکوس (زورابیشویلی) از 5 چرخش کامل در تاریخ و هویت سازی اتحاد جماهیر شوروی از شکل گیری این اتحاد تا دوران خروشچف یاد می کند. این چرخش ها عمدتا در ارتباط با موضع گیری های تاریخ سازان شوروی در مورد سیاست های تجاوزکارانه ی روسیه ی تزاری بوده است. مرحله ی اول، در دهه ی 1920 م، تحت تدابیر لنین بود که چندان هم به مذاق استالین خوش نمی آمد. در این مرحله سیاست ترویج و بسط فرهنگ قومی و ملی رواج داشت و کوشش می شد تا زبان های بومی به طور مساوی در میان تمامی ملت ها و گروه های نژادی رشد کند. در این مرحله در جمهوری آذربایجان تاریخ نگاریِ سبک «پان ترکیسم» رواج داشت. در این دوره قیام های ملت های اتحاد جماهیر شوروی علیه روسیه ی تزاری، قیام های آزادی بخش به شمار می رفت. اما استالین بر این باور بود که فرهنگ ملی از نظر شکل یا ظرف که زبان مادری است، باید جنبه ی ملی داشته باشد ولی از نظر محتوی و مظروف باید سوسیالیستی باشد. در نتیجه در دوره استالین، پیرامون دهه ی 1930م، تاریخ نگاران جمهوری آذربایجان، ضمن پیروی از الگوهای تاریخنگاری مارکسیستی، از هرگونه شائبه ی پان ترکیستی تبری می جستند.

  در این دوران همچنین، استالین دستور داد تا تاریخ نویسان از نو نقش تاریخی و مثبت روسیه ی تزاری و شاهزادگان روس و کلیسای ارتودوکس را در به هم پیوند دادن سرزمین های روس ستایش کنند، بنابراین، دیگر قیام های پیشین ملت های اتحاد جماهیر شوروی علیه روسیه ی تزاری، قیام های آزادی بخش به شمار نمی رفت. دوره ی سوم در تاریخ نگاری شوروی با پیشروی های سریع آلمان نازی در خاک اتحاد جماهیر شوروی مرتبط است، در این زمان، این واقعیت مسلم گردید که ارزش ها و شعارهای کمونیستی برای بسیج مردم کافی نیست و استفاده از نام قهرمانان  بزرگان تاریخی که در گذشته از سرزمین نیاکان خود دفاع کرده و به وطن پرستی شهرت داشته اند، به مراتب در تهییج مردم موثرتر است تا نام لنین و مارکس. بنابراین استالین برای مدت کوتاهی به احساسات ملی ملت های شوروی میدان داد تا در برابر آلمان ها بایستد. (کارر دانکوس، 1365: 46-32) شنیرلمان نیز این نکته را تایید می کند:«با اینکه پیش از جنگ، «بابک» در چارچوب جنگ طبقاتی نماینده قشر روستایی در برابر فئودال ها بود، پس از آغاز جنگ، به نماد حرکت آزادی بخش علیه غاصبان عرب بدل گشت.» ( Shnirelman, 2001: 106)

چرخش چهارم هویت و تاریخ سازی در شوروی با پیروزی آنها در جنگ جهانی دوم مرتبط می باشد. در سال های جنگ، شوروی شاهد فوران احساسات ملی در میان ملت ها و اقوام آن سرزمین بود؛ ولی پس از پایان جنگ استالین پاسخ دندان شکنی به این ملت ها داد و برای مقابله با نهضت های ملی «روسی سازی» سریع جامعه ی شوروی را آغاز کرد. در این زمان بود که روس ها در شوروی تبدیل به «ملت برگزیده» شدند:« روس ها در آغاز انقلاب عامل به زنجیر کشیدن سایر ملت ها، و شر مطلق، سپس تبدیل به شر نسبی شدند و بعد از آن هم تبدیل به کمترین ضرر و سرانجام به «خیر مطلق» بدل گشتند.» (کارر دانکوس، 1365: 57-53) اما پس از مرگ استالین باز هم اوضاع سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی دگرگون شد و از مورخان خواسته شد تا بار دیگر تاریخ را به شیوه ی دهه ی 1920م بنویسند، ولی نه به آن شوری و جنایت های دوره ی استالین را مسکوت بگذارند. (همان، 57)

 

ب) تاریخ سازی بر اساس نیاکان ترک

 در جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان نیز به عنوان یکی از جمهوری های شوروی، کمابیش هویت سازی و تاریخ سازی به مانند سایر جمهوری های شوروی وجود داشت، که حتی پس از استقلال آن جمهوری نیز این روند ادامه یافت. بر این اساس مولفه های این تاریخ سازی را در جمهوری آذربایجان می توانیم این گونه دسته بندی کنیم: الف) مولفه های تاریخ سازی که از دیدگاه رهبران حزب کمونیست شوروی مطلوب به شمار می رفت، این مولفه ها نیز خود به 2 بخش تقسیم می شدند: مولفه هایی که پس از استقلال جمهوری آذربایجان، در تاریخ سازی آن جمهوری نیز به کار رفت، و مولفه هایی که پس از استقلال کنار نهاده شد. ب) مولفه های خاص تاریخ سازی مورخان پان ترک جمهوری آذربایجان که پس از استقلال جمهوری آذربایجان از آنها استفاده می شد.

همانطور که گفته شد، در سال های دهه ی 1920م، دوران آزادی های نسبی دوران لنین در جریان بود و در جمهوری آذربایجان نیز تاریخ نویسان آن جمهوری بدون هیچ واهمه ای از حزب کمونیست شوروی، از سبک تاریخ سازی «پان ترکیسم» پیروی می کردند. اولین کتاب تاریخ آذربایجان که به قلم «رشید بیگ اسماعیلف» در سال 1923م در باکو منتشر شد، هیچ ربطی به نظریه ی مارکس در مورد جدال طبقاتی، به مثابه موتور محرک تکامل دوره های تاریخی نداشت و متاثر از روش تاریخ نگاری «پان ترکیسم» بود. در گزیده ی تاریخ دیگری که در این ایام در مورد تاریخ جمهوری آذربایجان در شوروی و در مجموعه ی «اتحاد ما» (3) به چاپ رسید، بومیان آذربایجان مرمان ضعیف و بدبختی به تصویر کشیده شدند که توسط ترک ها کشته و یا آسیمیله شدند. ( Shnirelman, 2001: 97)

تاریخ نگاری اینچنینی در جمهوری آذربایجان که نیاکان خود را به ترکانی منتسب کنند که در دوره ی میانه جانشین ساکنان بومی جمهوری آذربایجان شده بودند، از نظر سیاستگذاران حزب کمونیست شوروی 2 اشکال عمده داشت:

   1-با داشتن چنین نیاکانی که فاقد تبار قفقازی بودند، ارتباط فرهنگی- تاریخی ساکنان جمهوری آذربایجان (4) به طور کامل با گرجی ها و ارمنی ها گسسته می شد، و اتوپیای برادری که کمونیست ها در پی ایجاد آن در قفقاز بودند، فرو می پاشید؛ در توضیح باید گفته شود که پس از فرو پاشی حکومت روسیه ی تزاری در روز ۱۸ می‌سال ۱۹۱۸ م جمهوری آذربایجان با عنوان جمهوری دمکراتیک آذربایجان توسط محمدامین رسولزاده رهبر حزب مساوات استقلال خود اعلام کرد. کشتار شوشی که به نسل کشی سی هزار ارمنی انجامید از وقایع مهم این دوره‌است. کشتار شوشی واقعه‌ای بود که در سال ۱۹۲۰ میلادی توسط سربازان جمهوری آذربایجان علیه مردم ارمنی تبار شهر شوشی صورت گرفت؛ برآورد می‌شود که نزدیک به ۳۰۰۰۰ نفر از مردم ارمنی این شهر توسط نیروهای جمهوری آذربایجان به قتل رسیده باشند. به دستورخسروبیگ سلطانف کشتار بیش از شش روز ادامه یافت و خانه‌ها در قسمت ارمنی نشین غارت و ویران شد.( Verluise, 1988: 6) روس ها تمایلی به تکرار این وقایع نداشتند و ترجیح می دادند که با القاء نیاکان یکسان با سایر قفقازی ها از میزان نفرت میان ساکنان جمهوری آذربایجان و ارمنیان بکاهند. همچنین سبب می شود تا ارمنی ها و گرجی ها نیز نتوانند، ساکنان جمهوری آذربایجان را ترکانی بیابانگردی به شمار آورند که در سده های میانه به اران آمده اند و سرزمین بومیان منطقه را غصب کرده اند و هیچ چیزی به فرهنگ مردمان منطقه نیافزوده اند.

    2-از سوی دیگر انتساب ساکنان جمهوری آذربایجان به ترکانی مانند سلجوقیان که در دوران میانه به جمهوری آذربایجان آمدند، موجب پیوستگی فرهنگی و تاریخی میان جمهوری آذربایجان و ترکیه می شد، زیرا که هر 2 از نیاکان یکسانی بهره مند بودند. با قدرت گرفتن بیشتر ژوزف استالین در حزب کمونیست شوروی، این زمامدار شوروی از برخی از سیاست های فدرالی دوره ی لنین عدول کرد. طی سالهای 1938-1937م، در اتحاد جماهیر شوروی اقداماتی بر علیه ترک های این کشور صورت گرفت، برخی از این ترک زبانان به همکاری با ترکیه محکوم شدند و میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان، در سال 1937م بر علیه ترکیه سخنرانی کرد و این کشور را به تحریک ترک های شوروی متهم کرد. ( Yilmaz, 2013:516)

 

ج) تاریخ سازی بر مبنای نیاکان ترکیبی

در نتیجه در این زمان تصمیم گرفته شد تا در اتحاد جماهیر شوروی سیاستی دستوری به منظور تاریخ سازی نه تنها در جمهوری آذربایجان، بلکه در تمامی جمهوری های شوروی اجرا شود، برای این منظور نظریه ی نیکلای مار (5) بسیار مفید بود. از نظر مار که تا اندازه ای تحت تاثیر مارکس بود، هویت امری اقتصادی و اجتماعی و تابع شرایط تولید بود. این آکادمسین شوروی ارزش چندانی برای خلوص نژادی و زبان در شکل گیری هویت قائل نبود، و معتقد بود که همه ی نژادها در طول تاریخ با نژادهای دیگر به طور متناوب ترکیب شده است. از دیگر سو، به آمیزش تمامی مردم قفقاز در دوره ی باستان و نیاکان مشترک آنها باور داشت. ( Yilmaz, 2013:521, 531)، ( Shnirelman, 2001: 99) به هر رو، باقروف به تاریخ سازان آذربایجانی دستور داد تا ساکنان جمهوری آذربایجان ساکنان بومی آذربایجان معرفی کنند و تمامی شبهات را در مورد تبار ترکی آنها از بین ببرند. اولین ویرایش تاریخ آذربایجان در بهار سال 1939م تهیه شد. ایده ی اصلی آن، پیوستگی نژادی ساکنان جمهوری آذربایجان در طول تاریخ و همچنین پیوستگی آنها با ارمنی ها و گرجی ها بود. ( Shnirelman, 2001: 104) در این کتاب، تاریخ سازان جمهوری آذربایجان دست به کار شدند و نیاکانی قفقازی و غیر قفقازی برای مردم جمهوری آذربایجان برگزیدند. نیاکانی چون ارانی ها، کاسپی ها در شمال رود ارس ( البته چنانچه در آثار مورخان جمهوری آذربایجان دیده می شود، به منظور نیل به اغراض سیاسی، گاهی اوقات دامنه سکونت هریک از این اقوام مانند کاسپی ها به مناطق جنوبی ارس هم می رسد.) و نیاکانی چون مادها، ماناها، گوتی ها و لولوبی ها در جنوب ارس. ( ibid: 105)

برای تحکیم روابط دوستانه میان ساکنان جمهوری آذربایجان، ارمنی ها و گرجی ها و یا به عبارت بهتر تشکیل «اتوپیای برادری» میان آنها، تاریخ سازان در جمهوری آذربایجان بر رویدادهای تاریخی تکیه می کردند که در این رویدادها همکاری میان ارانی ها، ارمنی ها و گرجی ها به چشم می خورد، برای نمونه می توانیم به هجوم رومی ها به قفقاز اشاره کنیم: «در سده ی نخست پیش از میلاد، دولت برده دار روم، در تلاش بود که قفقاز را به تصرف درآورد. رومی ها بارها به ارمنستان هجوم آوردند. ایبریا(گرجستان)، اران و آتروپاتن نیز در خطر افتادند. سپاهیان مسلح آتروپاتن و اران، جناح راست مدافعان پایتخت ارمنستان را تشکیل می دادند. (6) » (قلی اف، 1357: 20) در ماجرای قیام بابک خرمدین علیه خلفای عباسی نیز، تاریخ سازان جمهوری آذربایجان، از همکاری  ارمنی ها و گرجی ها با او یاد می کنند:«بابک با سرکردگی شورشیان، نشان داد که رهبری بزرگ و تواناست. جنبش خرمیان تحت رهبری او همچون آتشی در مسیر باد، همه ی آذربایجان را در برگرفت. در گرجستان و ارمنستان هم مردم قیام کردند.» (همان: 49)

 سیاست گزینش نیاکان قفقازی، ترکیبی و باستانی 2 فایده ی اساسی را برای سیاستگذاران فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی تامین می کرد، اولا با برگزیدن نیاکان قفقازی برای ساکنان جمهوری آذربایجان به نزدیکتر شدن آنها به سایر ساکنان قفقاز یاری می رساندند و از دردسرهای احتمالی جدال میان آنها جلوگیری می کردند، و همچنین هر گونه شائبه ای را در مورد هم تبار بودن آنها با ترکان ترکیه چنانچه استالین و باقروف می خواستند، می زدود. از دیگر سو، بر شمردن نیاکانی در 2 سوی ارس می توانست توجیه خوبی برای حکومتی باشد، که در شمال ارس تشکیل شده بود، ولی نام جعلی آذربایجان را که سرزمینی در جنوب ارس بود را یدک می کشید. همچنین با اتخاذ این سیاست ساکنان جمهوری آذربایجان ساکنان باستانی این جمهوری به شمار می رفتند و ارمنی ها و گرجی ها دیگر نمی توانستند آنها را مهاجران تازه از راه رسیده ی بی فرهنگ و یا مهمانان ناخوانده ی قفقاز قلمداد کنند. با این حال تراشیدن نیاکان مادی ایرانی نژاد برای ساکنان شمال ارس، که از سکونت گاه های اصلی مادها نبود، این خطر را برای تاریخ سازان شوروی در بر داشت که ممکن بود جمهوری آذربایجان در قلمروی «ایران فرهنگی» قرار گیرد. آنها برای این مشکل هم راه حلی داشتند و جنگ میان پارس ها و مادها را سال های پایانی حکومت مادها (550 پ.م) نشانه ی دشمنی ابدی میان این 2 تیره ی مهم و متحد ایرانی (7) به شمار آوردند. (Yilmaz, 2015: 773)

 

د) چرخش به سمت ماناها

اما روند تاریخ سازی در جمهوری آذربایجان به همین جا ختم نشد، و همانطور که گفتیم، هویت سازی در جمهوری آذربایجان، متغیری وابسته به اوضاع و احوال سیاسی بود. با مرگ استالین نگاه قیم مآبانه او در مورد تاریخ نگاری در جمهوری های شوروی هم مرد. در جمهوری آذربایجان تاریخ نویسان این جمهوری شروع به تجدید نظر در نوشته های تاریخی دوران استالین کردند. در سال 1954م، همایشی در آکادمی تاریخ جمهوری آذربایجان برگزار شد؛ در این همایش، تحریف تاریخ جمهوری آذربایجان به دستور باقروف محکوم شد. خصوصا در مورد هم تبار بودن ساکنان جمهوری آذربایجان و مادها تجدید نظرهایی به عمل آمد. این مسئله بسیار به موقع بود، زیرا با پژوهش های آکادمسین روس، ایگور دیاکونوف (8) ، بی اعتبار بودن ادعای مورخان جمهوری آذربایجان در مورد هم تبار بودن ساکنان جمهوری آذربایجان و مادها آشکار شد. ( Shnirelman, 2001: 109)

بنابراین تلاش تاریخ سازان جمهوری آذربایجان در راستای سیاست « هویت یا تاریخ ملی متغیر»، سبب شد تا آنها یکبار دیگر نیاکان خود را تغییر دهند. و این بار کوشش آنها به منظور از بین بردن شائبه ی ایرانی بودن ساکنان جمهوری آذربایجان موجب شد تا ماناها را که در سده های 8 تا 7 پیش از میلاد مسیح در جلگه ی جنوبی دریاچه ی ارومیه حکومت می کردند، به جای مادها نیاکان اصلی خود معرفی کنند. (با اینحال تاکید بر این نکته که ساکنان ماد آتروپاتن (ماد کوچک)، و نه ماد بزرگ بخشی از نیاکان ترکیبی آنها را تشکیل می دهند، تا به امروز نیز بخشی از ادعاهای آنها را تشکیل می دهد و لازمه ی انتساب نام جعلی آذربایجان به اران تاریخی است.) ماناها مزیت بسیاری برای این تاریخ سازان داشتند؛ اولا حکومت آنها زودتر از حکومت مادها تاسیس شده بود و قدمت تاریخی بیشتری برای آنها به همراه داشت ثانیا زبان آنها نیز در ارتباط با زبان های قفقازی بود. با اینحال چنانچه شنیرلمان اشاره می کند، معلوم نبود تاریخ سازان جمهوری آذربایجان چگونه می خواهند ماناها را به آتروپاتن و اران مرتبط کنند، که آنها را نیاکان خود به شمار می آوردند. (ibid: 125)

 

ه) نیاکان ارانی

 یکی از چالش های عمده ی جمهوری آذربایجان از بدو تاسیس جدال آنها با ارمنی ها برای به دست آوردن منطقه ی «قراباغ کوهستانی» بود. کشتار شوشی در قراباغ به سال 1920م، تنها برگی از تاریخ پر فراز و نشیب و  مالامال از جنگ و آوارگی قراباغ است. در این میان دستگاه تاریخ سازی جمهوری آذربایجان نیز به این عرصه وارد شد و با این استدلال که آنها به مانند ساکنان باستانی قراباغ، تباری ارانی دارند، بر ادعای خود نسبت به در اختیار گرفتن قراباغ پای می فشردند. (ibid: 145) در این زمان بود که تاریخ سازان جمهوری آذربایجان در «اتحادیه ی نیاکانشان» وزن بیشتری به اران دادند. تاریخ سازان جمهوری آذربایجان ساکنان باستانی قراباغ را ارانی هایی می دانستند. آنها بر این باور بودند که تنها پس از رواج مسیحیت در آنجا، ارمنی ها نیز به آنجا مهاجرت کردند و ترکیب قومی منطقه را بر هم زدند:« هنگامی که این ولایت [قراباغ] به تصرف فرمانروایان ارمنی درآمد، کوچ مردم ارمنی بدانجا افزون شد، کوهستان های آرتساخ (9) پناهگاه خوبی برای این مردم بود. به تدریج زبان ارمنی با زبان بومیان ارانی جوش خورد و لهجه ی قراباغی زبان ارمنی به وجود آمد.» (قلی اف، 1357: 29)

تحریف آنها به اینجا ختم نشد و آنها «موسس داسخورانتسی» یا «موسس کالان کاتواتسی»، مورخ ارمنی کتاب «تاریخ اران» را که این کتاب را به زبان ارمنی به رشته ی تحریر درآورده است، ارانی به شمار آوردند تا ثابت کنند، ادبیات ارانی وجود خارجی داشته است. ( Shnirelman, 2001: 143) در این میان ضیاء بنیادف از شاهکار تاریخ سازان جمهوری آذربایجان رونمایی کرد و سایر نویسندگان و دانشمندان ارمنی زبان قرا باغ مانند مخیتار گوش (10) ، کیراکوس گاندزاکتسی (11) و واناکان (12) را بخشی از بزرگان ادبی جمهوری آذربایجان به شمار آورد، و هیچ اشاره ای به این مورد نمی کند که آنها به ارمنی می نوشتند و هویت ملی خودشان را ارمنی می دانستند. (ibid: 123) کار تحریف به اینجا هم ختم نشد، در ترجمه ی فارسی تاریخ دانشگاهی جمهوری آذربایجان حتی نام موسس کالان کاتواتسی (13) هم تغییر پیدا کرده است و به منظور اینکه خواننده را مجاب کنند که کالان کاتواتسی ارانی بوده و حتی یک رگ ترکی هم داشته است، نام او را «ترکیزه» کرده اند، و پسوند «اوقلو» به آن افزودند، به این صورت: «موسا کالان کایتوقلو» (قلی اف، 1357: 42) با این حال معلوم نیست که این شاهکار دست آورد مترجم (حسین محمد زاده صدیق) است و یا نویسنده (قلی اف).

 

و) تلاش در جهت اثبات اتحاد 2 سوی ارس

برگزیدن نیاکانی ترکیبی مطابق نظریه ی مار که هیچ ربطی به هم نداشتند، سبب شد تا تاریخ سازان جمهوری آذربایجان با جستجو در دوره های تاریخی شواهدی مبتنی بر یکپارچه بودن 2 سوی ارس بیابند. به طور کلی کمونیست ها به سبب اینکه قلمروی جمهوری آذربایجان 2 سوی ارس را در بگیرد، نیاکان ساکنان جمهوری آذربایجان را ترکیبی از ارانی ها، کاسپی ها، در شمال رود ارس و مادها و مانا ها در جنوب رود ارس در نظر گرفته بودند. (Yilmaz, 2015: 773) یکی از مهره های اصلی این مرحله ی تاریخ سازی در جمهوری آذربایجان اقرار علی اف است. اقرار حبیب اوغلو علی اف از سال 1949 تا 1989 م، به مدت 40 سال رئیس دپارتمان تاریخ باستان انستیتو تاریخ باکو بوده است. او در حقیقت مجری اوامر نظریه پردازان حزب کمونیست شوروی بود، و از این طریق توانست در طی این مدت طولانی بر این مسند تکیه بزند. این مورخ جمهوری آذربایجان تاکید ویژه ای بر سکونت کاسپی ها در 2 سوی ارس به منظور القای اتحاد نژادی دو سوی ارس داشت. او تخیلات خود را چنین بیان می کند:« از مجموع «فضایی» که در بالا به تصویر کشیده شد، این فرض را می توان نتیجه گرفت که زمانی در اعماق تاریخ، در محدوده فلات ایران «یک زبان پایه کاسپی» وجود داشته است که با گذشت سده های متمادی ( احتمالا هزار سال) زبان عیلامی، کاسی، لولوبی و برخی گروه های زبانی دیگر از آن اشتقاق یافته اند. این احتمال نیز وجود دارد که «زبان های قفقازی» و «اورال- آلتایی»، دراویدی و برخی زبان های دیگر نوعی ارتباط با این زبان اولیه کاسپی داشته اند.»( علی اف، 1388: 116) و در جایی دیگر علی اف بار دیگر بر تبار پیوندهای قفقازی کاسپی ها و ارتباط آنها با فلات ایران به منظور القا اتحاد اتنیکی 2 سوی ارس صحه می گذارد: «اقوام کاسپی در عهد باستان متاخر ظاهرا در منطقه ای میان مغان و میل و قره باغ سکونت داشتند... در اینکه عنصر کاسپی در تعیین خاستگاه قومی ساکنان ماد نقش نهایی ایفا کرده است، هیچ تردیدی نیست. کاسپیان سهم عمده ای در فرهنگ ساکنان ماد و حتی کل فلات ایران داشته اند.»( همان: 134-133)    

لازم به ذکر است که این تلاش هایی از این دست که در جهت القا اتحاد نژادی 2 سوی ارس بودند، فاقد هر گونه شواهد تاریخی معتبر و مستدل می باشد، و تاریخ سازان در جمهوری آذربایجان تنها با اتکا به کمبود شواهد تاریخی در مورد برخی اقوامی که تنها نام آنها در تاریخ باقی مانده است، دست به جعل تاریخ می زنند. دلالیل دیگر آنها نیز در مورد اتحاد 2 سوی ارس دست کمی از جعلیات پیشین آنها ندارد؛ برای مثال اینکه قلمروی ساسانیان هم آذربایجان در جنوب ارس و هم اران را در شمال ارس در بر می گرفته است را نمی توان دلیلی برای یکسان بودن مردمان 2 سوی ارس چه از لحاظ زبانی و چه از لحاظ ژنتیکی به شمار آورد. با اینحال تاریخ سازان جمهوری آذربایجان با آنکه ساسانیان را استیلاگر به شمار می آورند، این حکومت را برای نزدیک کردن مردم 2 سوی ارس سودمند به شمار می آورند:« آذربایجان بیش از 3 قرن جزئی از شاهنشاهی ساسانیان بود. داخل شدن اران و آتروپاتن در ترکیبی دولتی واحد، باعث شد که برای مدت زمان طولانی، هر 2 بخش آذربایجان از نظر اقتصادی و فرهنگی، نزدیکی و همبستگی داشته باشند. (14) ولی در هر حال استیلای بیگانگان و هجوم دشمنان باری سنگین بود.» (قلی اف، 1357: 31) همچنین از نظر آنها تسلط اعراب را بر 2 سوی ارس با اینکه عملی ظالمانه به شمار می آمد، با اینحال به علت اینکه موجب اتحاد 2 سوی ارس شده بود، مزیت نسبی داشت:« در دوره فرمانروایی عربان، اران و آتروپاتن دگر باره به شکل دولتی واحد درآمدند و اقتصاد و فرهنگ ولایات شمالی و جنوبی کشور رشد و تکامل یافت.» (همان: 47)

قلی اف در مورد هجوم سلجوقیان به مناطق شمال غرب ایران چنین می گوید: «در سده ی 11 میلادی همزمان با حکومت سلجوقیان، هجوم خاندان های ترک باز هم بیشتر شد، به گفته ی یکی از مورخان آن عهد، ترکانی که از سوی سلطان سلجوقی به اران و مغان اعزام شدند، همچون ملخ در دشت ها، کوهستان ها و قلعه ها پراکنده شدند، شرایط اقلیمی اران و مغان برای زندگی چوپانان مناسب بود. چراه گاه های فراوان داشت و نیازهای زندگی عشایری را فراهم می کرد. در جنوب نیز، بیابانگردان در اطراف دریاچه ی ارومیه ساکن شدند. در چنین شرایطی نقش زبان ترکی در آذربایجان اهمیت یافت، و این زبان لهجه های پیشین را تحت فشار قرار داد. برای اهالی جنوبی سرزمین و اهالی ولایات شمالی زبانی همگانی ایجاد شد که عبارت بود از زبان آذری از خانواده ی زبان های اورال- آلتایی.» (قلی اف، 1357: 66-65) حسین اف، از ویراستاران چاپ دوم تاریخ آذربایجان (1962-1958م)  هم به همین ترتیب، هجوم سلجوقیان را به مناطق شمال غرب ایران، موجب یکسان شدن زبان شمال و جنوب ارس می داند. (Shnirelman, 2001: 111) با این حال این تاریخ سازان توضیح نمی دهند که اگر در آذربایجان و اران در میان سده های 11 تا 13 میلادی زبان همه ی مردم ترکی شده بود، چرا تمامی شاعران و نویسندگان آن دیار به فارسی و عربی می نوشتند. (ibid: 143)

 

ز) برآمدن ترک گرایان

به هر رو با باز تر شدن فضای سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در دوران خروشچف، فضای فرهنگی نیز اندکی آزادتر شد و سخنانی که دوران استالین جرم محسوب می شد با شجاعت بیشتری بیان می شد . کم کم در فضای غیر رسمی تایخ سازی جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان، کوشش هایی به منظور آفرینش نیاکان باستانی ترک در قفقاز آغاز شد. یکی از مهمترین مهره های تاریخ سازی جمهوری آذربایجان در این روند هویت سازی، در دهه های 1950م و 1960م، یامپولسکی (16) بود. (ibid: 114) این روند تا به امروز به انحاء گوناگون ادامه دارد. برساخته بودن و عدم ثبات و قطعیت بنیان های تاریخ و هویت ملی در جمهوری آذربایجان، قابلیت شکل پذیری بسیار زیادی را به این هویت ساختگی داده است. این امر که چارچوب تاریخ نگاری در این جمهوری کاملا متغیر و دلبخواهی است، سبب شد تا راه کارهای متنوع و گوناگونی برای آفرینش نیاکان ترک این جمهوری وجود داشته باشد. در این میان چنانچه شنیرلمان اشاره می کند، «نام جای» ها در قفقاز و آذربایجان ایران و همچنین نام قبایل، توسط مورخان ترک گرای جمهوری آذربایجان کاملا دلبخواهی معنی و تفسیر می شود که با مطالعات زبان شناسانه ی آکادمیک نسبتی نداشت. (ibid: 132) تنها موردی را که این مورخان ملزم به اجرای آن بودند این بود که نیاکان ترک خود را از میان ترکان باستانی مورد ادعایشان برگزینند و نه از میان ترکان دوره های میانه مانند سلجوقیان که نیکان ترکان آسیای صغیر بودند تا هیچ گونه شائبه ای در ارتباط با یکسان بودن نیاکان ترک زبانان جمهوری آذربایجان و ترکان ترکیه به وجود نیاید و خاطر رهبران حزب کمونیست را آزرده نسازد.

 داشتن نژاد بومی، پایه و اساس ادعای سرزمینی است. و یک زبان با ریشه ی باستانی، غرور ملی را در هر فرهنگی بر می انگیزد. از آنجا که زبان و نژاد ترکی نمی توانست قدمتی بیش از سده ی 11 م برای جمهوری آذربایجان ایجاد کند، و لذا قادر نبود تا هیچ گونه ادعایی را مبنی بر تعلق سرزمین اران را به ساکنان جمهوری آذربایجان، پیش از سده ی 11 م ثابت کند، و احساس غرور ملی را در ساکنان این جمهوری بیدار کند، بنابراین آفرینش نیاکان باستانی ترک به 2 طریق امکان داشت؛ یا بومیان منطقه را مانند ارانی ها و کاسپی ترک قلمداد کنند و یا اینکه ثابت کنند بیابانگردان ترک از هزاره ی نخست پیش از میلاد مسیح به قفقاز آمده اند. (Shnirelman, 1996: 25- 26) در این راستا چون در هزاره ی نخشت پ. م بیابانگردان ترک در قفقاز یافت نمی شدند، پس باید ثابت می کردند که «سکاها» ترک هستند؛ به طور مثال یوسف اف، یک مورخ پان ترک بر این باور است که سکاها زبان ترکی و فارسی را بسیار روان صحبت می کرده اند، (Shnirelman, 2001: 131-132) و مورخان دیگر پان ترک مانند ولی اف و علی بی زاده در دهه ی 1980م، 3 مرحله ی زبان ترکی باستانی را در آذربایجان تشخیص داده اند: 1- سومری 2- سکایی 3 – سایر  ترک ها. (ibid: 133)

 با اینحال نویسندگانی چون اقرار علی اف چنانچه پیشتر دیده شد،( علی اف، 1388: 116) کوشید تا کاسپی ها را به نوعی با «اورال- آلتایی ها» پیوند بزند و در جایی دیگر با تردستی و شعبده بازی و در راستای سیاست تاریخ نگاری «نیاکان ترکیبی» «اورال- آلتایی ها» را این بار با ایلامی ها و مادها مرتبط می کند:« بنابراین می توان نتیجه گرفت که زبان ایلامی نماینده ی خانواده ای از زبان های قدیمی دارای منشاء اورال- آلتایی و قفقازی است. اما این سخن در بهترین حالت خود فقط یک فرضیه است، نه چیز بیشتر.» (همان: 108) و در جایی دیگر می افزاید:« در واقع اگر این فرضیه را بپذیریم که زبان های مادی به زبان ایلامی نزدیک هستند، پس باید این نکته را نیز تایید کنیم که زبان ایلامی چندین نکته دستور زبانی و واژگانی مشابه زبان های اورال- آلتایی وجود دارد.» (همان: 140) با اینکه علی اف به عنوان یکی از آکادمسین های دوران شوروی نمی توانست به صراحت سخنی در مورد ترک بودن مادها و ایلامیان بیان کند ولی با این حال توان دل کندن از این فرضیه پوچ را نیز نداشت، زیرا یکی از ابزار او برای تحریف تاریخ بود.

 به هر رو، نویسندگان «کتاب های رسمی» جمهوری آذربایجان از جمله «کتب های درسی تاریخ» تا پایان دوره ی کمونیست ها، جانب احتیاط را رعایت می کردند و تلاشی در جهت ترک کردن اقوام باستانی قفقاز انجام نمی دادند و همچنین تا پایان این حکومت نه تنها سلجوقیان را نیاکان خود نمی دانستند،  بلکه نظرشان هم در مورد آنها منفی بود:«استیلای دولت سلجوقی، ضربه ی بزرگی بر اقتصاد آذربایجان وارد آورد. چرا که اینان هر چه پیش رو داشتند را غارت و ویران کردند. در نبردهای پی در پی خود، پیوسته دنبال غنائم بودند و آذربایجان را به مثابه ثروت و مکنت می نگریستند. مالیات های سنگین وضع کردند و مردم را از پای انداختند... می توان گفت که سلجوقیان کوچ نشین در حیات فرهنگی سرزمین های تحت استیلای خود، تحولی به وجود نیاوردند. و برعکس قبایلی که در اران و مغان و جاهای دیگر اسکان گزیده بودند، تحت تاثیر مدنیت مردم بومی قرار گرفتند، با بومیان جوش خوردند و زندگی شهری را آغاز کردند.» (قلی اف، 1357: 57-56) در جای دیگر تاثیر سلجوقیان را بر فرهنگ مردم بسیار کم تلقی می کند :«البته تغییر زبان [پس از هجوم سلجوقیان] در معنای نابودی تاریخی مردم بومی نبود است. سنت های تاریخی و مدنی بومیان در آمیزه ای با فرهنگ ترکی حفظ شد و مدنیت بدیع و نو ظهور آذری ظاهر گشت.» (همان: 66)

نگاه منفی تاریخ رسمی جمهوری آذربایجان نه تنها ترکان سلجوقی را نشانه رفته بود، بلکه اخلاف آنها یعنی ترکان عثمانی نیز از گزند قلم این مورخان در امان نبودند، شگفت آنکه در اتوپیای برادری اتحاد جماهیر شوروی، ساکنان جمهوری آذربایجان در سده ی 18 میلادی دوشادوش برادران ارمنی شان در برابر استیلاگران عثمانی می ایستادند: « همه ی طبقات و اقشار مردم اران در راندن استیلاگران ترک شرکت داشتند. در سال 1601م در قوبا شورشی علیه ترکان درگرفت. دسته های شورشیان در تبریز، اردوباد و شیروان ظاهر شدند. مردم باکو نیز به شورشیان پیوستند و بسیاری از ترک ها را کشتند و بقیه را اسیر کردند.» (همان: 101) یا در جای دیگر:« اتحاد و وفاق میان مردمان گنجه، قراباغ، قافان، یروان و نواحی و شهرهای دیگر قفقاز در شکل گیری مبارزه علیه حکومت ترکان در قفقاز شکل گرفت و آنان یکجا و متحد بر علیه استیلاگران ترک قیام کردند. رهبر شورش در قراباغ، «داوید»، فرزند قهرمان ارمنی بود.» (همان: 113) در این میان سلسله های ایرانی دوران میانه نیز که بر قفقاز مسلط بودند، از سوی دستگاه تاریخ سازی جمهوری آذربایجان، بیگانه قلمداد شدند. (همان: 100، 116)

 

1-    تاریخ سازی در جمهوری آذربایجان پس از استقلال

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991م، تاریخ سازان جمهوری آذربایجان که از سال ها پیش «چرخش به سمت نیاکان ترک» خود را آغاز کرده بودند، دیگر دلیلی برای انکار نسبت خود با ترکان سلجوقی و به تبع آن با ترکیه نداشتند و نظراتشان را به صراحت نه در نشریات بلکه در تاریخ نگاری رسمی و کتاب های درسی آن جمهوری ابراز می کردند . در این مرحله تاریخ سازی آنها در راستای «هویت یا تاریخ ملی متغیر» چنین بود: آنها بدون اینکه نسبت خود را با ترکان باستانی انکار کنند، از نقش مهم سلجوقیان در شکل دادن به نژاد و فرهنگ ساکنان جمهوری آذربایجان، در کنار ترکان باستانی اران سخن می گفتند. آنها در 70 سال گذشته قلم خود را در جهت رضایت روسای احزاب کمونیست شوروی و جمهوری آذربایجان شوروی به چرخش درآورده بودند، اما پس از استقلال از شوروی دیگر افکار ممنوعه ی خود را بی پروا بر روی کاغذ می آوردند و از یکپارچگی تمامی ترکان سخن می گفتند. پیش از استقلال میزان واهمه ی تاریخ سازان تا آنجا بود که وقتی «تیخوینسکی» (17) دبیر دپارتمان تاریخ آکادمی علوم شوروی در سال 1986م، تاریخ سازان جمهوری آذربایجان را به اتخاذ سیاست «پان ترکیسم» در تاریخ نویسی متهم کرد، ضیاء بنیادف تا آنجا پیش رفت که مدعی شد مردم شیروان در جانب راست رودخانه ی کورا تا زمان تسلط روسها بر منطقه (اوایل سده ی 19 م) فارسی صحبت می کردند. (Shnirelman, 2001: 128)  

با این حال پس از استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991م، در کتاب های درسی تاریخ جمهوری آذربایجان، مورخانی نظیر «محمودلو» اینچنین از نقش مثبت ترکان عثمانی در مناقشات قفقاز در سال 1920م تجلیل می کردند:« در این روزهای سنگین، قوای عثمانی به کمک آذربایجان آمدند. عثمانی‌ها خود در شرایط سختی بودند. داشناک‌ها هم درصدد بودند ترک‌ها را قتل‌عام کنند. با این حال، عثمانی‌ها دست یاری به سوی ملت آذربایجان دراز کردند، برادر به فریاد برادر رسید. داوطلبان آذربایجانی که با قوای عثمانی متحد شده بودند از قلدران ارمنی انتقام می‌گرفتند. جلوی محو شدن خلق آذربایجان گرفته شد.» (محمودلو و دیگران، 2003: 204) که البته این گزارش گزارش موثقی نیست و هیچ اشاره‌ای به توافق بلشویک‌های روسی با خلیل پاشا، فرماندۀ سپاه عثمانی در منطقه، برای سقوط دولت جمهوری آذربایجان قفقاز در این زمان نمی‌شود. (احمدی، 1390: 182)

 

ب) چرخش به سمت ترکان مهاجر

   پس از استقلال جمهوری آذربایجان سلجوقیان،  ترکان کوچ رویی که در سده های میانه به قفقاز راه یافتند، دیگر کوچ نشینانی نبودند که در حیات فرهنگی سرزمین های تحت استیلای خود، تحولی به وجود نیاوردند، و در اقوام بومی آذربایجان حل شدند« سلجوقیان تحت فرمان طغرل بیک از نظر دین و نژاد با مردم ترک محلی خویشاوند بودند. ترک های بومی با ترکان سلجوقی دارای نزدیکی زبانی بودند.» (احمدی، 1382: 72) و یا در جایی دیگر:« ملت آذربایجان از ترکیب و آمیخته شدن اقوام ترکی که در این اراضی وسیع زندگی می کردند و طوایف دیگری که به زبان های ترکی زندگی می کردند و از سرزمین های همسایه آمده بودند، و در اینجا ساکن شده اند، به وجود آمده اند. (18) » (همان: 73) در اینجا تاریخ سازان از ساخته های خود در دوره ی شوروی دفاع می کنند و جمهوری آذربایجان را موطن ترکان باستانی قلمداد می کنند، فقط اینبار تاثیر ترکان سلجوقی را در فرهنگ و ترکیب نژادی جمهوری آذربایجان قابل ملاحظه به شمار می آورند.

 پس از استقلال ترکان و مغولان مهاجر دیگر غارتگرانی نبودند که حیات فرهنگی سرزمین های تحت استیلای خود، تحولی به وجود نیاوردند. بلکه سلجوقیان از شعرا، علما، معماران و صنعتگران برجسته حمایت کردند، و مساجد زیبا، ساختمان ها و بناهای تاریخی ساختند و شهرها را آباد کردند. همچنین در این کتاب تاریخ آمده است که تیمور لنگ کارهای عام المنفعه! بسیاری انجام داد که از جمله به آبادانی بیلقان و احداث  کانالی از رود ارس اشاره می شود. ( همان: 74) از خزران نیز به سبب قتل عام مردم قفقاز به عنوان غارتگر یاد نمی شود، (قلی اف، 1357: 39-38) بلکه از مقاومت صد ساله ی آنها در برابر عرب ها تجلیل می شود. (احمدی، 1382: 74)

 

ج) اسلام ستیزی (19)

همانطور که گفته شد، یکی از اثرات مهم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سبک تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان، سخن گفتن بی پروای مورخان آن جمهوری از همبستگی با ترکان ترکیه در کتاب های درسی بود ولی تحول مهم دیگری که در سبک تاریخ نگاری رسمی جمهوری آذربایجان، پس از استقلال رخ داد، ترویج «اسلام ستیزی» از طریق نگارش مطالبی در این ارتباط در کتاب های درسی تاریخ در جمهوری آذربایجان بود. در دوران پس از استقلال ممانعت دستگاه های امنیتی شوروی از برگزاری مراسم و آیین های دینی و ملی برطرف شد و احساسات سرکوب شده ی دینی بار دیگر در جمهوری آذربایجان تبلور یافت و بیم آن می رفت که دلبستگی مردم جمهوری آذربایجان، به این آیین ها که مهمترین وجه اشتراک میان ایرانیان و مردم جمهوری آذربایجان بود و همچنین سایر پیوندهای تاریخی و فرهنگی با ایرانیان، موجب گرایش مردم آذربایجان به ایران شود، این امر چنانچه پیشتر به آن اشاره شد با اهداف بنیادین رهبران سیاسی جمهوری آذربایجان برای برپایی حکومت سیاسی تعارض جدی داشت،( علی بابایی، 1392: 921)

  پس در نتیجه، آنها نه تنها پیوستگی های فرهنگی با ایرانیان را انکار می کردند، بلکه با اتخاذ سیاست «آذربایجانچیلیق»، و ادعای ارضی نسبت به خاک ایران خواستار الحاق آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان شدند و بر طبل دشمنی کوبیدند: :« بر اساس «آذربایجانچیلیق»، ... بر زبان ترکی به‌عنوان عنصر وحدت تأکید می‌کردند و برای احیای سیاست‌های قومی، باید با تفکر چند لایه ی ملیت ایرانی، که شامل زبان فارسی، تشیع، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک می‌باشد، مبارزه می کردند.» (احمدی، 1390: 159) در نتیجه، مقامات سیاسی جمهوری آذربایجان با انکار پیوندهای تاریخی با ایرانیان و القاء دشمنی تاریخی با آنها حملات خود را متوجه مهمترین وجه اشتراکات مردم جمهوری آذربایجان و ایران یعنی علائق اسلامی یکسان و باورمندی به مذهب تشیع کردند. کتاب های درسی جمهوری آذربایجان مالامال از نکات منفی در مورد اسلام و مذهب تشیع است، در یک مورد محمودلو اسلام را عامل نفاق میان ترکان شیعه و سنی می داند: «اسلام در دین مقدس ما نفاق انداخت. یاغیان خون‌آشام همدیگر را شیعه و سنی نام نهادند. دعوای مذهب برخاست. فرزندان یک پدر و مادر به‌عنوان برادران خونی به دعوا برخاستند. شاه اسماعیل با سلطان سلیم، تیمور با بایزید و ...» (محمودلو و دیگران، 2003: 10) و در جای دیگر می گوید:« «اعلان مذهب تشیع، به‌عنوان دین رسمی در تاریخ آذربایجان و همۀ ترک‌ها تأثیر منفی بسیاری گذاشت. بین برادرانی که از یک ریشه بودند تفرقه انداخت. دشمنان خلق همیشه از این استفاده کرده‌اند و حالا هم استفاده می‌کنند. »(محمودلو و دیگران، 2003: 116)

 

2-    نتیجه

 زمامداران جمهوری آذربایجان در دوره ی کمونیستی و پس از استقلال، به منظور جدایی کامل سیاسی از ایران، درصدد تعریف هویت غیر ایرانی برای منطقه ای بودند که در طول تاریخ بخشی از خاک ایران بوده و خاندان های ایرانی تباری چون «مهرانیان» در آن فرمانروایی می کردند.

انکار هویت حقیقی مردمان ساکن در جمهوری آذربایجان به عدم ثبات و قطعیت بنیان های تاریخ و هویت ملی در جمهوری آذربایجان انجامید. این روند قابلیت شکل پذیری بسیار زیادی را به این هویت ساختگی داده است. این امر که چارچوب تاریخ نگاری در این جمهوری کاملا متغیر و دلبخواهی است، سبب شد تا تاریخ سازان در جمهوری آذربایجان هر زمان بر اساس اقتضائات و اغراض سیاسی گوناگون، هویت و تاریخ متغیری برای ساکنان جمهوری آذربایجان در نظر بگیرند. در این بین، از میان اقوام مادها، ماناها، ارانی ها و کاسپی ها و ترک ها، هریک به تناوب در طول این 100 سال سهم بیشتری در بنیان نهادن کشور جمهوری آذربایجان دارا بوده اند و به همین ترتیب نگارش تاریخ در جمهوری آذربایجان، بر اساس اینکه کدام یک از این اقوام نیاکان ساکنان جمهوری آذربایجان بوده اند، همچنین فشارهای سیاستگذاران فرهنگی حزب کمونیست شوروی و اغراض سیاسی دیگر، با تنوع و تحولات بسیاری روبرو بوده است. بخشی از این اغراض سیاسی سبب شده تا هویت ملی در جمهوری آذربایجان بر مبنای تقابل با فرهنگ و تمدن ایران شکل بگیرد، بنابراین نخبگان فرهنگی ایرانی می توانند با اتخاذ یک سیاست فرهنگی مناسب و گفتگو با نخبگان فرهنگی جمهوری آذربایجان، از تنش های سیاسی- فرهنگی میان دو کشور جلوگیری کند.

 

 

 

 

3-    یادداشت ها

1- در این مقاله منظور از جمهوری آذربایجان، در یک اطلاق عام، هم جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان و هم جمهوری آذربایجان پس از استقلال می با شد. از سال ۱۹۲۰م با پیروزی بلشویک‌ها، جمهوری آذربایجان به مدت ۷۱ سال تا سال ۱۹۹1م، با نام جمهوری سوسیالیستی شوروی آذربایجان  یکی از جمهوری‌های تشکیل دهنده ی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. البته این جمهوری از سال۱۹۲۲م تا ۱۹۳۶م، بخشی از جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز شوروی بود؛ مانند گرجستان و ارمنستان. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در روز ۳۰ اوت ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرده و به صورت کشوری مستقل درآمد، و جمهوری آذربایجان نامیده می شود.

  2 - در همین راستا چندی قبل «الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان سال 2016 م را سال «چند فرهنگ گرایی» اعلام کرد و بعید نیست در راستای همین سیاست «هویت یا تاریخ ملی متغیر»  سال بعد را سال «تهاجم به اقلیت های دینی و قومی جمهوری آذربایجان» اعلام کند.

3-                Our Onion

4-در این پژوهش برای نامیدن ساکنان جمهوری آذربایجان از اصطلاحات غلط و مجعولی چون؛«آذری ها»، «آذربایجانی ها» به هیچ وجه استفاده نشده است، که مخصوص نامیدن ساکنان ایران در جنوب ارس است. سرزمینی که اکنون «جمهوری آذربایجان» نامیده می شود. در گذشته از سوی ایرانیان و عرب ها «اران» و از سوی گرجی ها «رن» (Ran) نامیده می شده است. ارمنی ها این سرزمین را «آغوان»( Āghvān) و یونانی ها به تقلید از آنها این سرزمین را «آلبانیا» (Ālbāniā) نامیده اند، اکنون نیز می توان از نام درست « اَران» برای نامیدن آن سرزمین استفاده کرد.

5-  Nikolai Marr

6- این ادعا یکی از مصادیق بارز دروغ پردازی و تاریخ سازی به سبک تاریخ سازان جمهوری آذربایجان است. در حمله ی «لوکولوس» به «تیگرانوکرات» پایتخت ارمنستان، آن چنان که پلوتارک اشاره می کند، «مادها» در بال چپ سپاهیان تیگران شاه ارمنستان بودند که شاید منظور پلوتارک، ساکنان ماد آتروپاتن باشد، ولی این مورخ هیچ اشاره ای به همکاری آنها با ارانی ها نمی کند. در بال راست نیز سپاهیان «آدیابن»-منطقه ای در شمال بین النهرین قرار داشتند که اشتباه گرفتن آنها نیز با ساکنان ماد آتروپاتن مضحک است. واضح است که تاریخ سازان به منظور نشان دادن اتحاد خیالی 2 سوی ارس، این2 قوم را کنار یکدیگر نشانده اند:« تیگران با عجله حرکت کرد و شاه آدیابن را در جناح راست و فرمانروای ماد را در جناح چپ قرار داد. این سربازان درهم و بر هم، با اسلحه های متفاوت و مختلف، به مقابله به دشمن آزموده و متحدالسلاح پرداختند.»( پلوتارک، 1336: ج 2 : 665)

7- برای بررسی روابط حسنه و اتحاد مادی- پارسی نگاه کنید به: (هینتس، 1388: 283)

8- Dyakonov, Igor, Istoriya Midii ot drevneyshikh vremen do kontsa IV veka, Moscow, 1956 

9- مترجم، حسین محمد زاده صدیق، از نامگذاری ارمنی ها تبعیت کرده و قرا باغ را «آرتساخ» Artsakh نامیده است.

 

10- Mkhitar Gosh

11- Vanakan  

12- Kirakos Gandzaketsi

13- کالان کاتو Կաղան կատու در زبان ارمنی به معنای «گربه ی لنگ» است.

14- در این زمینه نیز تاریخ سازان جمهوری آذربایجان راه تحریف پیش گرفته اند. نخستین باری که اران و آذربایجان هر 2 در قلمروی سیاسی یک حکومت ایرانی قرار می گیرند، در دوره ی هخامنشی است، نه دوره ی ساسانی. چنانچه هردوت گزارش می دهد، اران در قالب شهربانی یازدهم و ماد (مشمل بر ماد بزرگ و ماد کوچک (آتروپاتن)) در قالب شهربانی دهم هخامنشی قرار داشتند.( هردوت، 1389:ج 1: 400)

15- برخلاف نظر قلی اف، چنانچه زنده یاد محمد امین ریاحی شرح می دهد، زبان آذری از شاخه ی زبان های ایرانی است:« کسروی به گونه‌ای که در مقدّمه ی رسالهء خود می‌نویسد،تحقیق خود را وقـتی آغـاز کـرده که تازه کسانی با هدف های سیاسی معیّنی، نواحی‌ شمالی ارس را که هیچ گاه نام آذربایجان نـداشته و در قـرون گـذشته همیشه اران و در اواخر،قفقاز نامیده می‌شده آذربایجان نام نهاده بودند و زبان ترکی آذربایجان را زبان‌ آذری‌ مـی‌نامیدند کـه متأسّفانه امروز هم نه تنها پیروان آن سیاستها، بلکه خودی های بی غرض امّا بی‌اطّلاع نـیز،گاهی هـمان تـعبیر را به کار می‌برند. او با دلیلهای محکم و به استناد‌ منابع‌ قدیم ثابت کرد که«زبان باستان آذربـایگان» ترکی نـبوده،بلکه یک زبان کاملا ایرانی بوده است و تعبیر آذری برای ترکی امروز، جعلی و ساختگی است و مـنحصرا‌ بـاید دربـاره ی آن زبان کهن‌ ایرانی‌ به کار رود.» (ریاحی خویی، 1381: 28)

16- Yampol'sky

17- Tikhvinsky

18- چنانچه زنده یاد ریاحی شرح می دهد، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران به ویژه تبریز به ترکی، بیشتر مرتبط با کشتارهای سربازان عثمانی است :« بر پایه ی‌ منابع معتبر می‌توان گـفت کـه در تـبریز، تا اواخر قرن دهم هنوز زبان پیشین‌ تغییر‌ نیافته بـوده و احتمالا دگر گشت زبان در تبریز را باید در همان‌ سالهای‌ جنگ‌ و هراس و گریز و ویرانی، و بیشتر مقارن با اشغال بیست سـالهء تـبریز از 993‌ تـا‌ 1012 ه.ق و کشتار عام مردم شهر به دست عثمانیها جستجو کرد.» (ریاحی، 1381: 34)

19- البته سیاست اسلام ستیزی در دوران پیش از استقلال جمهوری آذربایجان توسط مقامات اتحاد جماهیر شوروی دنبال می شد، ولی در دوران پس از استقلال، اسلام ستیزی در جمهوری آذربایجان ابعاد تازه تری یافت و به عنوان بخشی از پروژه ی «ایران ستیزی» مورد توجه قرار گرفت.

 

4-    منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

احمدی، حسین، (1382)، نقدی بر کتاب تاریخ دانشگاهی جمهوری آذربایجان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 75 و 76، تهران، خانه کتاب، صص 74-71.

__ ، (1390)، بررسی کتاب های درسی جمهوری آذربایجان (با تاکید بر کتاب های تاریخی)، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 46، سال دوازدهم، شماره 2، تهران،  موسسه مطالعات ملی، صص 184-157.

پلوتارک، (1336)، حیات مردان نامی، ترجمه ی رضا مشایخی، تهران، 4 جلد، چاپ اول، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ریاحی خویی، محمد امین، (1381)، ملاحظاتی در مورد زبان کهن آذربایجان، اطلاعات سیاسی- اقتصادي، شماره 182-181 ، تهران، موسسه اطلاعات، صص 35-26.

قلی اف، علی اوسط، (1357)، از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم در [جمهوری] آذربایجان، ترجمه و اقتباس حسین محمدزاده صدیق، تهران، گوتنبرگ.

علی اف، اقرار حبیب اوغلو، (1388)، پادشاهی ماد، ترجمه کامبیز میربهاء، تهران، ققنوس.

علی بابایی درمنی، علی، (1392)، بررسی هویت سازی در کشورهای پیرامونی ایران فرهنگی بر مبنای تقابل با فرهنگ ایرانی، با بررسی هویت سازی در کتابهای تاریخی افغانستان به عنوان یک نمونه پژوهش، در مجموعه ی «چشم اندازهای ایران فرهنگی»، به کوشش حبیب الله اسماعیلی، تهران، خانه کتاب، صص 923-914

محمودلو و دیگران، (2003)، آتایوردو (کتاب درسی تاریخ پایه ی پنجم جمهوری آذربایجان( به زبات ترکی آذربایجانی))، باکو، تحصیل.

کارر دانکوس، هلن، (1364)، امپراتوری گسسته، ترجمه ی غلامعلی سیار، چاپ اول، نشر نو.

هردوت، (1389)، تاریخ هردوت، ترجمه مرتضی ثاقب فر، 2 جلد، چاپ اول، تهران، نشر اساطیر.

هینتس، والتر، (1388) داریوش و ایرانیان، ترجمه ی پرویز رجبی، چاپ اول، تهران، نشر ماهی.

 

ب) منابع لاتین

Dyakonov, Igor,(1956), Istoriya Midii ot drevneyshikh vremen do kontsa IV veka, Moscow.

Shnirelman, Victor,(2001), The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia , Senri Ethnological Studies No.57, Osaka, National Museum of Ethnology.

__ (1996), Who Gets the Past? Competition For Ancestors among non-Russian Intellectuals in Russia , Washington DC, John Hopkins University Press.

Verluise , Pierre ,(1995), Armenia in Crisis: The 1988 Earthquake, Detroit, Wayne State University Press.

Yilmaz ,Harun, (2013),The Soviet Union and the Construction of Azerbaijani National Identity in the 1930s, Iranian Studies, 46:4, London, Routledge, pp 511-533.

__ (2015), A Family Quarrel: Azerbaijani Historians against Soviet Iranologists, Iranian Studies, 48:5, London, Routledge, pp 769-783.

 

 

* علی علی بابایی: پژوهشگر و دکتری تاریخ از دانشگاه تهران

** این مقاله در شماره 45-44 «نشریه آذرآران»، سال پانزدهم، زمستان 94، بهار 95 ،به چاپ رسید و با ویرایش اندکی از سوی نویسنده در اختیار تارنمای آذری ها قرار گرفت.

بیژن ظهیری و همکاران توضیح: این پژوهش در مجله پژوهش های زبان و ادب فارسی دانشگاه اصفهان توسط دکتر بیژن ظهیری ناو (استادیار دانشگاه زبان و ابدیات فارسی محقق اردبیلی)، دکتر امین نواختی مقدم ( استادیار علوم سیاسی

مقاله حاضر پاسخ اسمیت به نقد اوموت اوزکریملی استاد دانشگاه ترکیه ای است که در کتاب خود یعنی "نظریه های ناسیونالیسم" نقدهایی به دیدگاه آنتونی دی اسمیت وارد کرده بود.

آنتونی اسمیت استاد دانشگاه و نظریه پردازی است که به اصالت ملت های کهن اعتقاد دارد و منتقد نظریه های مدرنی است که همه ملت های جهان را برساخته نخبگان، یا دولت می پندارند. هر چند وی می پذیرد که بسیاری از ملت های جدید در آسیا و آفریقا محصول پروژه های دولتی یا فعالیت های روشنفکران اند اما در عین حال تذکر می دهد که برخی کشورها و ملت های قدیمی وجود دارد که از گذشته دارای یک هسته نیرومند قومی بوده اند. این جوامع در دوران معاصر موفق شدند با بازتعریف خود از طریق ناسیونالیسم به صورت ملت درآیند.
اسمیت نام این رویکرد را «نمادپردازی قومی» گذاشته است. مقاله حاضر دفاع وی از انتقادهایی است که اوزکریملی مطرح کرده است.

آنتوی دی. اسمیت:  در این مقاله که پاسخی به مقاله دکتر اوزکریملی می باشد، من، پس از ملاحظه رابطه بین رویکردهای مدرنیستی و نمادپردازی قومی، مباحثاتی در مورد مقاله ایشان و توضیحاتی در مورد مبانی نمادپردازی قومی مطرح می کنم. در اینجا به چهار نکته اصلی که توسط دکتر اوزکریملی مطرح شده است اشاره می کنم: (1) اعمال محدودیت هایی بر نقش نخبگان (2) محدودیت هایی برای تفسیر به روز (3) اهمیت احساس تعلق و وابستگی جمعی و (4) میراث تکثرگرایی قومی. در نهایت جمع بندی من از این مطالب، در موضعی عادلانه به «ناسیونالیسم رمانتیک» می رسد.

وقتی مردم به خود زحمت خواندن آثار دیگران را می دهند، همیشه لذت بخش است و بهتر نیز می شود چنانکه نقدی از رویکرد خود دریافت کنند که مثبت گرا، صریح و منصفانه باشد. مجلات پر از مقالاتی جدی و آموزنده و در عین حال حاوی مطالبی از نقدهای جالبی هستند که بر آثار دیگر نویسندگان نوشته شده است، که البته در این مقالات سعی می شود نکات مثبت و آموزنده آثار نقد شده نیز مطرح شود. البته، برخی ممکن است متعجب شوند که چرا یک منتقد باید وقت خود را صرف خواندن دقیق چنین آثاری کند که گاه خوشایند نیز نیستند. اما، بی شک در مورد نقدنگاری بر آثار دکتر اوزکریملی، که با اشتیاق و علاقه مداوم به تدوین مجموعه ای مناسب در مورد نمادپردازی قومی، شامل مباحث تئوریکی گسترده و پروژه هنجاری، پرداخته است، مانعی وجود ندارد.

نقد رویکرد نمادپردازی قومی دکتر اوزکریملی توسط اینجانب بسیار دقیق آغاز شد و آن را در دسته رویکردهای مدرنیستی به مطالعات ناسیونالیستی قرار دادم. با این وجود، دکتر اوزکریملی آرزومند است که روش من در مورد نقد درونی مدرنیسم از نمادپردازی قومی تغییر پیدا کند. این ممکن است به معنی این باشد که دکتر اوزکریملی از طرفداران نمادپردازی قومی است، اما هم اکنون واقعیت مشخص شده است. متأسفانه، صمیمانه باید بگویم که او موضع مناسبی ندارد، و به همین دلیل برخی سوء تفاهم های ساده و جدی برای او بوجود می آید. به عنوان مثال، مدرنیست ها به ناسیونالیسم به عنوان یک پدیده منفرد و یک عامل فراگیر نگاه می کنند. این نوع نگاه به مدرنیسم اساساً اشتباه است. من نمی گویم که همه مدرنیست ها معتقدند که ناسیونالیسم ساخته اخیر نخبگان است تا توده ها را تحت تأثیر قرار دهند؛ «اریک هابسبام»[1] ممکن است اینگونه فکر کند، اما در مورد «گلنر»[2] چنین نیست. علاوه بر این، اوزکریملی خود نیز گفته های خود را نقض می کند، هنگامی که اظهار می دارد: (الف) من گفته های گلنر را به تمامی مدرنیست ها تعمیم می دهم (ب) من همه مدرنیسم را به ابزارگرایی[3] تقلیل می دهم؛ «گلنر»، «نایرن»،[4] «برولی»[5] و «اندرسون»[6] ابزارگرا نبودند. در من در کتاب خود «ناسیونالیسم و مدرنیسم»، انواع مختلف مدرنیسم را از هم تفکیک کرده ام (فصول 2 تا 6). و هرچند فکر می کنم که تمام مدرنیست ها با این تصور که چیزی شبیه به ملت در دوره های پیش از مدرن وجود نداشته است، کمابیش اختلافاتی دارند، اما، رویکرد آنها در مورد اینکه ملت ها و یا ناسیونالیسم در آینده ای نزدیک و یا دور از بین می روند، به وضوح با هم متفاوت است. آنچه که می خواهم بگویم این است که آنچه که نظریه پردازان خاص ممکن است گفته باشند این است که هر کسی به راحتی می تواند تشخیص دهد که استدلال های مدرنیست ها حاوی این مطالب هستند: (الف) ناسیونالیسم پدیده ای جدید و بدیع است (ب) ملت ها جدید و بدیع هستند (ج) هم ناسیونالیسم و هم ملت ها محصولات مدرنیزاسیون هستند. موضوع سوم مناقشه برانگیز است؛ این موضوع آن را به لحاظ ساختاری از مدرنیسم صرفاً دارای تسلسل تاریخی، متمایز می سازد، و اینجا دوباره، همانطور که در کتاب دکتر اوزکریملی، «تئوری های ناسیونالیسم» (2000)، آمده است، وی کاملاً موضوع را اشتباه متوجه شده است، و صرفاً بر بُعد زمانی و تاریخی تمرکز کرده است. از نظر من اکثر نویسندگانی که اصطلاحاً «مدرنیست» نامیده می شوند نیز چنین اشتباهی را مرتکب شده اند، در حقیقت آنها در این نگرش مشترک هستند، حتی اگر اغلب، در مورد تعاریف اصطلاحات «ملت» و «ناسیونالیسم» و جنبه های خاص مدرنیزاسیون که به ظهور و ویژگی های ملت ها و ناسیونالیسم مربوط می شود، به میزان زیادی در میان خودشان اختلاف نظر داشته باشند. در این مورد آنها مخالف محاسبات «پایدارگرایان»[7] هستند. همچنین، در این مورد، دکتر اوزکریملی نیز چنین دیدگاه هایی دارد و یک بار دیگر، کتاب من را به طور دقیق نخوانده است: هنگامی که من می گویم که تعمداً تفاوت ها بین آنها را بزرگ جلوه می دهم (اسمیت، 1998: 23 و جدولی که در همین صفحه آمده است)، تفاوت در بحث بین مدرنیسم و پایدارگرایی است، نه بین مدرنیسم و نمادپردازی قومی ؛ بنابراین، همانطور که دکتر اوزکریملی تشخیص می دهد، دو مورد آخر به راستی، قویاً، همراه با هم وجود دارند.

دکتر اوزکریملی هر دو اشتباهی که در اینجا آمده را مرتکب شده است، چراکه او با نقل قول استناد «راجرز بروبیکر»[8] از «جولیا کریستوا»[9] (که من هرگز او را یک پست مدرنیست نمی دانم، من معمولاً ترجیح می دهم از اصطلاح بی پایه «پست مدرن» برای افرادی استفاده کنم که به دوره اخیرتر علاقمند هستند) اظهار می دارد که به گمان من بین مدرن شدن ملت ها و مرگ آنها رابطه وجود دارد. من این طور فکر نمی کنم. تمام بحث من این است که اگر ملت ها پایه های قومی درازمدتی نداشته باشند، راحت تر می توان ادعا کرد که آنها در آینده از بین بروند و یا ملت های دیگری جایگزین آنها شوند. فکر نمی کنم هیچ چیز از این جمله بی اساس تر باشد که «دوره مدرن پایان یافته، اما ملت ها هنوز در سراسر جهان هستند. پس بیایید پست مدرنیسم را به جای ملت ها به زباله دان تاریخ بفرستیم!». این به چه معناست؟ چنین ترکیب و دسته بندی غیرعادی ای (از یک دوره و یک رویکرد فکری) سردرگمی موجود در ذهن منتقد ما در زمینه پرسش کلی نقد قوم نماد پردازان قومی از مدرنیسم و به لحاظ مفهومی رویکردهای پست مدرنیسم را مشخص می سازد. به طور کلی، از دیدگاه من، به نظر می رسد این بخش پر از اشتباهات مفهومی است و آنچه که به دانش و درک ما از مسائل می افزاید، دانسته های پیشین ما را نیز به خطر می اندازد.

  •  نماد پردازی قومی به عنوان یک رویکرد مفهومی

در بخش دوم به ما وعده داده شده که به طور جدی با نمادپردازی قومی مواجه می شویم. در اینجا، ما انتظار داشتیم که با تیتر جامعی با نام «تئوری» مواجه شویم، که همراه با مجموعه ای از انتقادات، اهداف و پاسخ به انتقادات باشد. اما چنین رویکرد علم محوری اتخاذ نشده است. به جای آن، چهار نکته مطرح شده اند و به سرعت و با بی دقتی از آنها عبور شده است. آنها عبارتند از: (1) نقد نخبه گرایی خاص مدرنیسم (2) تجزیه و تحلیل بلندمدت و تاریخی (3) پرسش از شور و وابستگی جمعی (4) کثرت گذشته های قومی.

نمی توان یک جمله کامل از آنها یافت که آنها را در موضع قوم پردازان نمادین یا موقعیت من قرار دهد که در مقدمه کتاب «افسانه ها و خاطرات ملت» (اسمیت، 1999) مشاهده می شود. اما، نخست، دو نکته کلی مطرح می شود. دکتر اوزکریملی اصرار دارد که آن را رویکرد نمادپردازی قومی بخواند، اما از نظر من این یک تئوری است. اما، با کمال تأسف باید بگویم که من تئوری ایی در این مورد ندارم. آرزو می کردم که نظریه ای در این رابطه داشتم، چراکه فکر می کنم داشتن یک نظریه کلی در این رابطه مطلوب است. با این وجود، من نظریه ای در این رابطه ندارم، چراکه قسمتی از آن بخاطر این است که این موضوع بسیار گمراه کننده و چند وجهی است، و بخشی دیگر بدلیل این است که من می بینم که دیگران در نظریه های خود تنها به برخی پرسش هایی که مطالعات ناسیونالیسم آنها را مطرح می کند، پاسخ داده اند و برخی پرسش های دیگر را نادیده گرفته اند. این همان چیزی است که من در نتیجه گیری کتاب «ناسیونالیسم و مدرنیسم» سعی کرده ام به آن بپردازم. آنچه که من باید انجام دهم دیدگاهی محدودتر یا رویکردی است که مکمل مدرنیسم باشد، و تنها برخی جنبه های گوناگون این موضوع را پوشش دهد.

موضوع و نکته دوم مربوط به استفاده از این تعریف است. دکتر اوزکریملی در هیچ کجا به تعاریف اصطلاحات کلیدی من اشاره نکرده است: «ملت»، «ناسیونالیسم» و «گروه های قومی». در هیچ کجا نیز تعاریف خودش را ارائه نداده است. حذف تعاریف، به طور جدی مانع از بحث های بعدی می شود، به ویژه در رابطه با قدمت ملت ها و اصول اخلاقی ناسیونالیسم. اگر ندانیم که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم، دیگر لازم نیست تلاش کنیم که ملت ها را پدیده ای نو بدانیم، یا اینکه به ناسیونالیسم حمله کنیم. در اینجا من تعریف خود از اصطلاحات «ملت» و «گروه های قومی» را بیان می کنم و تعریف ناسیونالیسم را در بخش آخر ارائه می دهم. منظور من از ملت «جمعیتی انسانی است که به لحاظ تاریخی درون مرز جغرافیایی خاصی زیسته اند و خاطرات و اسطوره های مشترک، فرهنگ عمومی مشخص، اقتصاد مشترک و قوانین و رسوم مشترکی دارند». منظور من از گروه یا جامعه قومی «جمعیتی انسانی با اسطوره ها و نسب مشترک، خاطرات تاریخی مشترک، دارا بودن یک یا چند عنصر فرهنگی، برخورداری از پیوند با یک سرزمین، و دارا بودن تا اندازه ای همبستگی، حداقل در میان نخبگان است». من در مورد تفاوت ها و تشابهات این دو مفهوم، همراه با جزئیات بیشتر در کتاب اخیرم بحث کرده ام (اسمیت، 2001: 15-10، همچنین بنگرید به اسمیت، 1991: فصل اول و 1986: فصل دوم).

حالا به چهار نکته دکتر اوزکریملی می پردازیم. او با ذکر دوباره نقل قول اصلی من در کتاب «سرودی برای آتن» (اسمیت، 2001) آغاز می کند، و اظهار می دارد که «این نقل قول خلاصه ای از دیدگاه های یک قوم پرداز نمادین نسبت به ملت ها و ناسیونایسم است». هیچ چیز دیگری در این رابطه نمی گوید. ممکن است ما از خود بپرسیم: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ آیا ما بعد از این همه مدت، باید به این موضوع پی ببریم که فرعون آخناتون ستایشگر خورشید نبود، بلکه یک قوم پرداز نمادین مخفیانه بود، آن هم قبل از اینکه این اصطلاح پدید بیاید؟

(1) نخستین انتقاد دکتر اوزکریملی متوجه قدمت دولت ها و نقش نخبگان است. او سه نگرانی دارد. او از من می خواهد که دیدگاه خود نسبت به اصطلاحات «گروه های قومی» و «ملت» را به سادگی تغییر دهم، در حالی که نمادپردازان قومی خواهان ایجاد تمایز میان آنها هستند، و او برخی منابعی را ذکر می کند که به نظر می رسد من این تمایز را در آنها قائل شده باشم. اما، باز هم او این مطالب را با دقت کافی نخوانده است، و همانطور که اذعان می کند موضع نمادپردازان قومی در مورد این موضوع کاملاً روشن است، به طور مختصر: در دوره پیش از مدرن، ما انواع هویت های فرهنگی جمعی، از جمله گروه های بسیار زیاد قومی و تعداد بسیار کمی ملت را می یابیم، که من آنها را فهرست کرده ام (اسمیت، 1998: 190). به راستی در عمل بسیار مشکل است که در بسیاری از موارد خاص میان گروه های قومی و ملت ها خط تمایز مشخصی را ترسیم کنیم (بنگرید به اسمیت، 2001: 15-10). اما، ذهن دکتر اوزکریملی چنین تردیدها و تفاوت های ظریفی را به خود راه نمی دهد.

با این وجود، من همیشه مراقب اصطلاحاتی که به کار می گیرم هستم و همیشه از تعاریف خاص خود در رابطه با اصطلاحات کلیدی استفاده می کنم. هرچند این شیوه نسبتاً نازیبا و ناهنجار است، اما من معتقدم که تمایزگذاری صحیح و بادقت از یک طرف، میان کشورهایی که بر پایه ناسیونایسم مدرن بنا شده اند (که اگر جدیداً نیز ایجاد نشده باشند، بر اساس ایدئولوژی ناسیونالیسم تطبیق یافته اند)، و از سوی دیگر، (تعداد کمی از) ملت های پیش از ناسیونالیسم وجود دارد که رضایت کافی دکتر اوزکریملی را تأمین می کند (اسمیت، 2001: 118). البته، نکته خاصی که مطرح می شود، و با مباحثه «جان آرمسترانگ»[10] نیز مطابقت دارد، این است که تا حدود اواخر دوره «آدریان هیستینگز»[11]، ظهور ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی، در حقیقت، تفاوتی جدی با کیفیت و محتوای ملت ها داشته است، حتی اگر تفاوت در شکل نداشته باشند (در اینجا من با مدرنیست ها موافق هستم). نکته مهمتر (همانطور که پاراگراف بعدی اسمیت (190: 1998) به وضوح بیان می کند، اما توسط منتقد ما دوباره حذف شده است) این است که دکتر اوزکریملی این موضوع را نادیده می گیرد که در دوره پیشامدرن انواع زیادی از گروه های قومی و جوامع وجود داشته است، و برخی از آنها پایه های ملت های کنونی را شکل داده اند.

موضوع دیگر در این رابطه زیر سؤال بردن نخبگان یا اساس هویت های جمعی پیشامدرن است. اتهامی که در اینجا مطرح می شود ناامیدکننده است: قوم پردازان نمادین بحث هایی را بر علیه نخبه گرایی خاص مدرنیسم مطرح می کنند، اما تقریباً به طور گسترده ای به منابع نخبگان استناد می کنند، و این مشاهده «واکر کانر»[12] را می پذیرند که، این گفته از اسناد ما اتخاذ شده است، ما هرگز نمی توانیم آنچه را که توده دهقانان، در دوره های پیشامدرن، در مورد آن می اندیشیدند یا احساس می کردند، بفهمیم (بنگرید به کانر، 1990). اما در اینجا مسئله ناامید کننده و دلسردکننده ای وجود ندارد. دکتر اوزکریملی، مجدداً در مورد دو موضوع تقریباً متفاوت دچار سردرگمی شده است: یک روش تجربی مبتنی بر مشاهده. مطمئناً، مشکل است بفهمیم که توده ها در دوره های پیشامدرن چگونه فکر می کردند، اگر چه ممکن است ما استنتاج هایی از برخی منابع خود (معمولاً نخبه گرا) و برخی فعالیت های جمعی مانند جنگ ها، فعالیت های تجاری، قوانین، جشن ها و مراسم مذهبی داشته باشیم. اما، این موضوع به معنی این نیست که بنابراین ما باید یک رویکرد صرفاً نخبه گرا اتخاذ کنیم، و هیچ حسابی برای آنچه دیگر توده ها و اقشار مردم احساس می کنند، باز نکنیم. این رویکرد ساده انگارانه و گمراه کننده است. در این گفته هیچ ابهامی وجود ندارد که گاهی اوقات «مذهب» در برخی دوره های پیشامدرن به جای «شهروندی» قرار می گرفت، و تعداد قابل توجهی از مردم در دوره پیشامدرن در نهادهای مختلف، از جمله نهادهای سیاسی، قرار گرفتند و دارای هویت قومی مشخص شدند. پاسخ من به نقد مهم «جان برولی»[13] (1996) (که دکتر اوزکریملی آن را بیان کرده است) این بود که نهادهای پیشامدرن بسیار زیادی وجود داشته اند که به مدت طولانی تر از آنچه آقای برولی اظهار داشته، حامل هویت های قومی بوده اند.

در اینجا نیز ابهامی وجود ندارد. نمادپردازی قومی ممکن است موضعی بین پایدارگرایی و مدرنیسم داشته باشد، اما این موضع بینابین نباید به معنی گمراه شدن آنها باشد (لیبرالیسم ممکن است موضعی بین محافظه گرایی و سوسیالیسم داشته باشد؛ بنابراین این یک نظریه گمراه کننده است؟). در اینجا باید نکته ای را در حاشیه مطرح کنم، من تردید خود را در این زمینه که آیا برخی «احساسات ناشی از هویت فرهنگی جمعی در طبقه بالا یا متوسط» در اواخر قرون وسطی و اوایل دوره مدرن را می توان به عنوان «مواردی از گروه های قومی ایالتی یا هویت ملی یا ویژگی های خاص ناسیونالیسم» ملاحظه کرد، را اظهار می دارم (اسمیت، 1998: 242، شماره 22، به نسخه اصلی مراجعه کنید)، این متفاوت از این گفته است که «ملت یا ملی گرایی تنها ساخته ذهن برخی افراد و محققان می باشد». چگونه می توان برخی اظهارات ناشی از خیال پردازی در این زمینه، شامل آنچه که منتقدان ما نیز می گویند- از واقعیت تشخیص داد؟ در اینجا، دوباره باید بگویم که دکتر اوزکریملی متن را به دقت نخوانده و معنای آن را به طور کامل درک نکرده است. در اینجا من می خواهم موضوع مهمی را مطرح کنم، اینکه آیا تنها زمانی می توانیم از ملت ها صحبت کنیم که اکثریت جمعیت معینی احساس تعلق به آن داشته باشند و خود را درون یک جمعیت خاص تعریف کنند، یا اینکه تنها زمانی می توان به صورت قانونی و مشروع از ملت ها سخن گفت که (همانطور که همه ما می دانیم) تنها برخی از جمعیت تبعیت و وابستگی خود را به آن اظهار دارند. این یک بحث طولانی است که همچنان در جریان است، و من به دکتر اوزکریملی توصیه می کنم که اگر می خواهد پرسش جالب «چه زمانی یک ملت وجود دارد؟» را دنبال کند، شماره اخیر جغرافیای سیاسی (دوره 7، شماره 2) را مطالعه کند.

(2) اتهام دیگر دکتر اوزکریملی این است که، در حالی که نمادپردازی قومی نقش محوری نخبگان، به ویژه نخبگان فکری، را در شکل گیری ملت ها می داند، چرا با تمرکز خاص مدرنیست ها بر نخبگان امروزی مخالف است. در واقع در اینجا دو موضوع مطرح می شود. یکی از این موضوعات به آنچه «جان پیل»[14] «انسداد تفسیر وقایع امروزی بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده» می خواند، مربوط می شود؛ تأکید بیش از حد بر نسل های کنونی و دیدگاه آنها نسبت به گذشته، که بر دیدگاه هایی که در مورد گذشته مطرح می شود تأثیر می گذارد (بنگرید به پیل، 1989). موضوع دیگر تأکید بیش از حد مدرنیست ها بر نقش نخبگان، از هر نسلی، است. با این وجود، نقد قوم پردازان نمادین از نقش نخبگان عمدتاً متوجه مفهومی است که توسط «اریک هابسبام» و «ترنس رنجر»[15]، تحت عنوان « ابداع سنت »[16] استفاده شده و برای اشاره به شکل گیری دولت ها به کار برده شده است (هابسبام و رنجر، 1993: به ویژه مقدمه و فصل هفتم)؛ که این موضوع مورد توجه من نیز (اسمیت، 998: 129) در مورد محدودیت های فرهنگی شدیدی بوده است که «گزینش و بازسازی» آن توسط نخبگان پیش از سنت های فرهنگی موجود باید صورت گرفته باشد. در مورد اعتقاد به این موضوع که نخبگان نقش مهمی در انتخاب و گزینش مواد فرهنگی داشته اند و اینکه آنها این مواد را باید از میان «آهنگ ها و نغمه هایی که پیش از نمادهای قومی وجود داشته اند و افسانه ها و خاطراتی که مورد قبول مردم بوده اند» انتخاب کرده باشند، تناقضی وجود ندارد (اسمیت، 2001: 77).

در مورد این موضوع، دکتر اوزکریملی غفلتاً از نقل صحیح متنی از کتاب «ناسیونالیسم و مدرنیسم» (اسمیت، 1998: 160) سرباز می زند، که در آن، من مجموعه سؤالات مهمی را در مورد قومیت مطرح کرده ام، و او اظهار می دارد که این پاراگراف او را به یاد اعترافات «راسکولنیکف»[17] در کتاب «جنایات و مکافات» می اندازد.

برای او متأسفم، سؤالاتی که من در اینجا مطرح کرده ام، اظهاراتی در مورد گناهان نیمه آگاهانه من نیست، بلکه به طور خاص به قدرت «جاشوا فیشمن»[18] اشاره دارند که قومیت را به عنوان موضوعی یکپارچه مورد توجه قرار می دهد. در اینجا دکتر اوزکریملی نقل قولی کوتاهی از بحث من در مورد پایدارگرایی قومی بیان می کند که در ابتدا بخاطر اثر سطحی آن انتخاب شده است، و به گونه ای کاملاً خارج از چارچوب متن اصلی خود عنوان شده است، برای اینکه نشان دهد کار من کاملاً مبهم و بی پایه است. این گزینش بسیار مبتکرانه است!!

در نهایت، این بحث جدی تر شده است. دکتر اوزکریملی در این مورد بحث می کند که آنچه مهم است «حضور مواد فرهنگی پیشامدرن نیست، بلکه فرآیند گزینش آنها، با استفاده و یا سوء استفاده از برخی روش ها است، و این لزوم نگرانی های کنونی را منعکس می کند». اما این مسئله نیز کاملاً ساده است. اگر شما مواد فرهنگی نداشته باشید، چه چیزی را باید انتخاب کنید؟ و اگر شما این مواد را دارید، چرا می خواهید عرصه را ترک کنید؟ و چه معیارهایی برای این گزینش به کار می گیرید؟ نکته من این بود که برخی موارد باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، حتی در مورد برخی از مردم که نخبگان می خواهند آنها را بسیج کنند، آنها مجبورند عناصری را برگزینند که تا حدی برای آن مردم دارای معنی و اهمیت زیادی باشند- موضوعی که هابسبام به آن اشاره کرده است. در یکی از اساسی ترین موارد، این رویکرد به معنی این است که نخبگان مجبورند در چارچوب سنت های فرهنگی مردمی که می خواهند آنها را برانگیزانند، باقی بمانند؛ چراکه تلاش برای برانگیزانندن انگلیسی ها با ارجاع دادن آنها به تاریخ فرانسه یا ادبیات روسیه یا فوتبال آلمان مفید نبوده و نیست! بدون شک مرزهای فرهنگی دیگری نیز وجود دارد، اما به نظر می رسد که این حداقل الزامات مورد نیاز باشد. در اینجا، محدودیت های شدید و سختگیرانه بر بیشتر فعالیت های نخبگان اعمال می شود که به نوبه خود به تداوم اختلافات قومی و ملی کمک می کند- همانطور که طرفداران اروپا هر روز بیشتر به اهمیت خود پی می برند. و این یک سؤال ساده از «نگرانی های کنونی» ما نیست که دیدگاه های گذشته ما را شکل داده است. البته، این نگرانی ها بر فرآیند انتخاب تأثیر می گذارد، و البته گذشته بازسازی شده از آنچه در گذشته تجربه شده است بسیار متفاوت است، چنانچه ما بخواهیم تنها آن گذشته را بشناسیم. اما، بین انتخاب آخر و انتخاب کنونی و فرآیند بازسازی، ممکن است سنت کاملی از دیدگاه های دریافت شده از آن گذشته وجود داشته باشد، بنابراین نقاط پنهان آن بیشتر از دیدگاه هایی است که هم اکنون وجود دارد. اغلب آن دیدگاه های دریافت شده دیدگاه های ما از گذشته را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین ما آزاد نیستیم که هر آنچه خوشایندمان است را انتخاب کنیم. نخبگان یهودی قرن نوزدهم، که دکتر اوزکریملی به آنها اشاره می کند، آیا در واقع مخزن عظیمی از خاطرات جمعی برای ترسیم گذشته هستند، یا اینکه آنها اگر بخواهند پاسخ جمعی دریافت کنند، مجبورند در آن مخزن بمانند، و به علاوه، آن خاطرات پیش از این توسط یک یا چند چارچوب از گزینش های پیشین سازماندهی شده اند، چارچوب هایی که به نوبه خود کار انتخاب و ساختار خودشان را شکل می دهند. و من تصور می کنم که حتی «مصطفی کمال»[19] دوره سختی را در این زمینه تجربه می کرد، اگر بجای تکیه بر گذشته پرافتخار ترکیه پیش از اسلام، به برخی سنت های امپریالیستی یونان 700 سال پیش- از دوره بیزانس، استناد کرده بود! همانطور که من چهار سال پیش این موضوع را مطرح کردم:

بنابراین همیشه یک فعل و انفعال پیچیده میان نیازها و علائق نسل های مدرن و نخبگان، الگوها و تداوم فرهنگ های قدیمی تر، و تفسیرهای واسطه ای از گذشته های قومی «ما» وجود دارد (اسمیت، 1998: 43).

در اینجا تداوم بیشتری وجود دارد، و نخبگان آزادی کمتری نسبت به آنها دارند، یا از آنچه دکتر اوزکریملی دوست دارد آن را تصور کند. نه، دوباره به سادگی مسئله ای در مورد استفاده ها و سوءاستفاده ها از این خاطرات و سنت ها توسط ناسیونالیست ها (از روی عمد یا صادقانه) وجود دارد. آیا همه چیز به همین سادگی است! از یک طرف، آنها می گویند که مردم یا توده ها منفعل، ساده اندیش و بدون هیچ تصوری هستند. حتی در دوره پیشامدرن، اوضاع اینگونه نبود. این موضوع معمولاً نارضایتی مردمی را برای نخبگان دربرداشت و به آنها این توان را می داد که به بهره کشی از توده ها برای اهداف خیرخواهانه یا نابکارانه سیاسی خود بپردازند. از این گذشته، اگر مواد فرهنگی پیشامدرن واقعاً تا این اندازه بی اهمیت هستند، چرا به خود زحمت ارجاع به آنچه مورد «سوءاستفاده» قرار گرفته را می دهند؟ از سوی دیگر، اگر درجه و نوع سوءاستفاده از این مواد توسط نخبگان مهم است، پس ما باید برای فهم نقش و وزن مستقل این مواد به گذشته بازگردیم، یا حداقل کشف کنیم که چطور گذشته های خاص و نمادهای آنها توسط نسل هایی که نخبگان می خواهند آنها را بسیج کنند، ملاحظه و احساس شده است. رابطه مهمی بین نخبگان و این «مردم» وجود دارد؛ سؤال مهم در اینجا این نیست که کدام اولویت دارد، بلکه مهم ماهیت ارتباطات آنها است و همانطور که «فرانسیس رابینسون»[20] (1979) بیش از بیست سال پیش در مورد شکل گیری پاکستان اظهار داشته است، محدودیت هایی وجود دارند که این ارتباطات بر نخبگان تحمیل می کنند.

(3) این موضوع ما را به نقد سوم دکتر اوزکریملی هدایت می کند: که نمادپردازان قومی که بر لزوم تجزیه و تحلیل افسانه ها، نمادها و خاطرات قومی تأکید می کنند- که دکتر اوزکریملی آن را «سه گانه مقدس نمادپردازان قومی» می خواند- موفق به کشف ماهیت و محدودیت های «خاطرات و احساسات» محبوب یا تجدید نظر در آن، یا اینکه چرا اهمیت دارند، نمی شوند، (به تعبیر بندیکت اندرسون) «برای میلیون ها نفر از مردم، از بین بردن علائق و تصورات محدودشان به معنای کشتن آنها است»، آیا این علائق ملت های آنها است؟ (اندرسون، 1991: 7).

اگر از کنار پرسش «تصورات جمعی» بگذریم، دو موضوع دیگر در اینجا مطرح می شود. دکتر اوزکریملی ادعا می کند که قوم پردازان نمادین «هرگز در مورد «کدام مردم» و «چه خاطراتی» سؤال نمی کنند». موضوع به همین سادگی نیست. حتی یک نگاه گذرا به آثار من حقیقت را مشخص می سازد، تقسیمات طبقاتی در جوامع قومی و تقسیمات سیاسی در کشورها در این آثار به خوبی بیان شده اند. نه تنها من اغلب از شکاف های قومی و منطقه ای، بلکه همچنین از اقشار، طبقات و گروه های شغلی، و همچنین انواع مختلف نخبگان ( اصطلاحی که به وضوح در بررسی های دکتر اوزکریملی نادیده گرفته شده است)، صحبت کرده ام. وجه تسمیه «مردم» به طور منظم در کارهای من در مرکز توجه بوده است، برای رجوع به فهم ناسیونالیستی اکثریت جمعیت مشخصی که می خواهند آنها را برانگیزانند. برای خود من، این اکثریت همیشه در اصطلاحات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تقسیم شده است. من هر هنگام که به خاطرات جمعی و حاملان آنها رجوع کرده ام، در بحث های خود در مورد افسانه هایی از مردمان مشخص و خاطرات عصر طلایی، برای شناسایی اینکه کدام نخبگان و کدام بخش از جمعیت های «آنها» به نسخه های مختلف خود پایبند هستند، در رنج بوده ام، به عنوان مثال، در بحث های من در مورد رقابت خاطرات یونان مدرن از «عصر طلایی» کلاسیک و بیزانس یا از خاطرات مصر مدرن از «عصر طلایی» اسلامی یا فراعنه آنها (اسمیت، 1999: 79-78؛ اسمیت، 1997: 45-44). در اینجا ابهامی در مورد پنداشت های نمادپردازان قومی در مورد آنچه که «مردم» یا «خاطرات جمعی» می نامند، وجود ندارد.

موضوع مباحثه برانگیز دوم در مورد مفهوم «بروز احساسات و خاطرات» مد نظر نمادپردازان قومی است. باز هم باید بگوییم تصورات آنها درست نیست. همه ما می دانیم که بسیاری از مردم- و نه فقط دهقانان- از مبارزه در جنگ های ملی خودداری کرده اند، اگر هم تن به مبارزه داده باشند، به دلیل انگیزه های مختلفی بوده است. با این وجود، واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از مردم توسط ملی گرایان بسیج شده اند و اغلب به درخواست ملی گرایان برای شرکت در جنگ ها، از جنگ والمی[21] تا جنگ بزرگ[22]، پاسخ مثبت داده اند؛ و برخی شواهد وجود دارد که نشان دهنده این است که آنها اغلب ملت خود را با دیگر هویت های جمعی مانند خانواده و محله می شناختند. این یک موضوع طولانی و پیچیده است و نمی توان با یک نقد مختصر و عجولانه از آن عبور کرد (بنگرید به اُبرایان، 1988؛ مارویک، 1974؛ اسمیت، 1981 ب).

دکتر اوزکریملی در این زمینه سؤالی را در مورد رابطه بین ساخت یا تخیل و «واقعیت» مطرح می کند. او تأیید می کند که ملت ها جوامعی حاصل از احساسات و تمایل، و همچنین تخیل و شناخت هستند. سپس، او، بدون هیچ توضیحی، این موضوع را به یک موضوع مرتبط دیگر سوق می دهد و اظهار می دارد که: «بر طبق گفته اسمیت، آثار باستانی نمی توانند تولید احساسات و اشتیاق کنند». البته، آنها می توانند: آثار هنری یا معماری، نمایشنامه یا موسیقی، می توانند احساسات قوی ایی را القاء کنند، و برخی آثار باستانی حضور فیزیکی قدرتمند و ملموسی دارند. اما، آیا مردم برای آنها خود را قربانی خواهند کرد، و یا برای آنها خواهند مرد؟ همچنانکه حاضرند برای «عشق» خود بمیرند. در اینجا دکتر اوزکریملی با شیوه ای جذاب مسائل حاشیه ای را به اسم واقعیت یا ساخته ای از عشق فردی به ما نشان می دهد، حتی اگر ما در پایان با این نتیجه گیری او کاملاً موافق نباشیم که واقعیت این است که «این موضوع که احساسات ما محصول برخی فرآیندهای پیچیده شناختی هستند، آنها را برای ما کمتر واقعی نمی سازد». عشق به عنوان محصول شناخت؟ مطمئناً، این رویای یک فیلسوف جهان وطنی است.

سپس دکتر اوزکریملی توضیح خود در مورد جاذبه «گفتمان ناسیونالیستی» را ارائه می دهد. او فرآیند سه مرحله ای «میراسلاو هروش»[23] از جنبش ناسیونالیستی را ارائه می دهد، خودآگاهی ملی، بازتولید نهادهای ناسیونالیستی، و تجربه های فردی روزانه- در مورد آنچه به ما گفته نشده است.

به طور کلی، دکتر اوزکریملی از کتاب «مدرنیسم و ناسیونالیسم» من نقل قول می کند، اما تنها از این شکایت می کند که نمادپردازان قومی این عوامل را به سادگی برای آگاه کردن مردم در برابر توضیحات مدرنیستی به کار می برند. حقیقت جز این نیست. من مطمئن نیستم که آیا اثر میراسلاو هروش جزء آثار مدرنیست ها حساب می شود یا خیر، اما به طور کلی با نظریه او موافق هستم و بسیار به کار او، همانند «مایکل بیلیگ»[24] مدیون هستم. من همچنین موافقم که ما نیاز داریم که به عوامل مختلفی استناد کنیم تا ناسیونالیسم نخستین متفکران نظریه پرداز و روشنفکران متأخرتر را توضیح دهیم و باید هرچه سریعتر این کار را انجام دهیم (بنگرید به اسمیت، 1981 آ: فصل های چهارم تا ششم). این دیدگاه های من که ممکن است «با رویکرد سازه انگاران ناسازگار» باشد، تنها می تواند به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته شود.

(4) در مورد آخرین نقد دکتر اوزکریملی نیز باید گفت که او معتقد است به این دلیل که آنها تکثر میراث قومی را به رسمیت می شناسند، «تمامی پروژه نمادپردازی قومی» تضعیف می شود. به این دلیل که «محاسبه قوم پردازان نمادین درست است،  آنها در مورد داستانی سخن می گویند که برای ما واضح، منحصر به فرد و واقعی است» (اسمیت، 1998: 43). این نقل قول آخر، بدون شرمندگی، از کتاب «ناسیونالیسم و مدرنیسم»، از یک بحث طولانی در مورد نظریه گلنر، برداشته شده است، به ویژه این اعتقاد او که نیازها و شرایط کنونی، گذشته (ملی) را شکل می دهند. نقد من در اینجا این است که تئوری گلنر را به طور جدی نمی توان برای تمایل مدرن ها به اعتبار دادن به گذشته، انتخاب واضح، منحصر به فرد و واقعی از میان هر آنچه که پیشتر از بین رفته، و در نتیجه مشخص ساختن سرنوشت مشترک خاص، به کار برد (اسمیت، 1998: 43).

از این متن مشخص می شود که میل برای احراز هویت و معتبرسازی، تمایلی مدرن است، و علاوه بر آن متوجه می شویم که این مشخصه ناسیونالیسم است. اما در اینجا ما دکتر اوزکریملی را داریم، که بر اساس این متن، اشتباهاً این تمایل را به قوم پردازان نمادین نسبت داده است. دکتر اوزکریملی جداً در مورد این نکته گیج شده است. برای قوم پردازان نمادین، «اعتبار و سندیت»، یک موضوع تحقیق است، و نه یک شیوه تجزیه و تحلیل، چه رسد که هدف از رویکرد آنها باشد. به طور کلی، قوم پردازان نمادین با تأکید بر تکثر پیشینه های قومی، افسانه ها و فرهنگ های قومی و شیوه ای که این تکثر، فرهنگ ها و اسطوره های ناسیونالیستی رقیب را تشویق می کند، مشکل دارند (به عنوان مثال بنگرید به اسمیت، 1997 و 1999: فصل دوم). کار قوم پردازان نمادین این نیست که به ما بگویند اعتبار و سندیت چیست، یا اینکه «ما کجا هستیم و به کجا می رویم». ما این موضوعات را به ناسیونالیست ها و مخالفان آنها واگذار می کنیم.

ناسیونالیسم یا ضدناسیونالیسم؟

حالا به مسئله اصلی می رسیم که علت همه این مانوارها است: برای تنبیه کردن قوم پردازان نمادین، به عنوان طرفداران یک رویکرد ساده انگارانه، که به لحاظ سیاسی، «ناسیونالیست های محافظه کار» و «رمانتیک های امروزی» هستند- دکتر اوزکریملی دوست دارد، در برابر آنها حامیان خود را قدیس بنامد، «مارتا نوسباوم»[25]، «دیوید هلد»[26] و «فرد هالیدی»[27]، که ضدناسیونالیست های جهانی هستند، و همه «واقعیت» نزد آنهاست.

اجازه بدهید اول به رومانتیسم بپردازیم. باید اعتراف کنم که علاقه خاصی به رومانتیسم داریم. در اینجا ما «وردزورت»[28]، «کیتس»[29] و «شیلر»[30]، «شوبرت»[31] و «شوپن»[32]، «ترنر»[33] و «دلاکرویکس»[34]، «تولستوی»[35] و «داستایوسکی»[36] و بسیاری افراد دیگر را داریم. حتی دکتر اوزکریملی ممکن است بپذیرد که جهان بدون آنها جای فقیرتری است. همچنین، رومانتیسم میراثی از تنوع فرهنگی و تعهد به اراده و انتخاب فردی را برای ما به جای گذاشت (بنگرید به برلین، 1999). اما شاید دکتر اوزکریملی می خواهد همه اینها را نادیده بگیرد، و بیش از حد شجاعت ورود به دنیای جهان وطنی جدید خود را دارد؟

اما، بدون شک، منظور دکتر اوزکریملی از اینکه قوم پردازان نمادین را رومانتیک های امروزه می خواند، این نیست. منظور او این است که آنها «از احساست عمیق نوستالژیک در رنج هستند، همانطور که «استینواند»[37] آن را نوعی احساس غربت، درد یا اشتیاق به بازگشت به وطن و یا گذشته از دست رفته می داند» (اسمیت، 1997: 9). تفسیر این نظرات مشکل است. اگر منظور آنها اشاره به زندگی نامه باشد، شاید دکتر اوزکریملی شرمنده شود اگر بداند که گذشته او دارای چه نشانه هایی بوده است. اگر منظور آنها به طور کلی توصیف برخی ویژگی های خاص باشد، پس یک بار دیگر دکتر اوزکریملی مقوله بندی ها را اشتباه گرفته است، او موضوع تجزیه و تحلیل (به عنوان مثال عصر طلایی) را با نحوه تجزیه و تحلیل (اسطوره های قومی، خاطره ها، ارزش ها، نمادها، سنت ها و آداب و رسوم) با هم ترکیب کرده است.

رومانتیسم، نوستالژی، بازگشت به گذشته: همه این واژه ها موضوعات مهمی برای تحلیل قوم پردازان نمادین هستند، اما در هیچ صورتی قوم پردازان نمادین نمی توانند بگویند که از نوستالژی رومانتیک، و یا، در صورت امکان، توصیه بازگشت به گذشته، رنج می برند. این گفته واقعیت ندارد که ناسیونالیست ها، تاحد زیادی خواهان بازگشت به گذشته هستند. شاید برای برخی از آنها مهم نباشد، ولی برای اکثر آنها تحقیق در مورد گذشته به عنوان یک الگو و الهام مؤثر برای احیای ملیی، که در آن زمان وجود داشتند، است.

حالا به سؤال ساده لوحانه در مورد «محتاط بودن ناسیونالیسم» می رسیم. همانطور که دکتر اوزکریملی به درستی اشاره می کند، من به طور کلی اخلاق ناسیونالیسم را خارج از حوزه تحقیق جامعه شناختی و تاریخی می دانم، و ترجیح می دهم از توصیه وبر برای خارج کردن ترجیحات ارزشی از حوزه تجزیه و تحلیل پیروی کنم. از همه اینها که بگذریم، از نقطه نظر حرفه ای، ترجیحات ارزشی تحلیلگر جایی در بینش و دیدگاه تحلیلی او ندارد. این به معنای مدعای «بی طرفی سیاسی و عینیت علمی» نیست. هیچ قوم پرداز نمادینی- و نه هیچ نظریه پردازی- نمی تواند چنین ادعاهای پوچی داشته باشد.

با این وجود، من فکر می کنم این دکتر اوزکریملی است که از سکوت و منفعل بودن، یا اینکه باید بگویم، از فروتنی بیش از حد، در رنج است. این مشکل من نیست. من از اولین فصل نخستین کتابم، «نظریه های ناسیونالیسم» (1971)، تا آخرین کتابم، «ناسیونالیسم» (2001)، هرگز بدنبال پنهان کردن دیدگاه هایم در مورد ملت ها یا ناسیونالیسم نبوده ام. دکتر اوزکریملی تنها به فصل ششم کتاب من، «ناسیونالیسم و ملت ها در عصر جهانی» (1995)، تحت عنوان «در دفاع از ملت»، به عنوان معیاری برای سنجش تفکرات من اکتفا می کند. البته، همه اینها بستگی به این دارد که منظور افراد از «ناسیونالیسم» چیست. دکتر اوزکریملی، همانطور که قبلاً اشاره کردم، هیچ اطلاعاتی در مورد تعریف خود ارائه نمی دهد، و این شکاف بزرگی ایجاد می کند. اما، اگر بخواهیم از تعریف من از ناسیونالیسم پیروی کنیم، «یک جنبش ایدئولوژیکی برای حصول و حفظ استقلال، وحدت و هویت به نمایندگی از یک جمعیت فرضی، توسط برخی اعضای آن برای تشکیل یک «ملت» واقعی یا بالقوه» (اسمیت، 1991: فصل چهارم)، پس باید نشان دهیم که قوم پردازان نمادین طرفداران این یا آن جنبش ناسیونالیستی بوده اند. و از آنجایی که انواع مختلف ناسیونالیسم وجود دارد، و هر ناسیونالیسم ویژگی های خاص خود را دارد، واقعاً به سختی می توان ادعا کرد که یک نفر به طور کلی، طرفدار یا مخالف واژه انتزاعی ناسیونالیسم است.

اما اعتراض واقعی دکتر اوزکریملی به قوم پردازان نمادین به خاطر مسئله ای است که او آن را بی ریایی و بی مسئولیتی سیاسی می نامد. این موضوع، به ویژه، از زمینه بحث های اخیر من در مورد اختلافات بین «همگنی» و «وحدت» ملی، استخراج می شود.

من در اینجا یک بحث نظری مرتبط و مؤثر با این موضوع مطرح می کنم که به جای اصرار بر همسانی فرهنگی، اکثر ناسیونالیست ها «به دنبال اتحاد خواسته های فردی، از طریق ایجاد احساس عشق و برادری هستند»؛ از نظر ناسیونالیست ها، اعضای ملت باید دارای پیوند همبستگی باشند و در عمل هم صدا و متحد باشند، نه اینکه همانند هم باشند (اسمیت، 2001: 27-26).

در اینجا من منحصراً در مورد تئوری های سیاسی و آرمان ها صحبت می کنم، نه در مورد رویدادها یا عمل های سیاسی. ما نیاز به هیچ دستورالعملی در مورد عواقب اغلب بی رحمانه احساساتی مانند عشق و برادری، و پیامدهای آرمان های ناسیونالیستی و پیگیری مطالبات برای «کسانی که تصور می شود به ملت خاصی تعلق ندارند»، و در مورد تداوم قوی عناصر قومی، حتی میان آن دسته از دولت های ملی (غربی) که به دنبال یک نوع «مدنی» تر از ملت هستند، نداریم.

اما اوج حمله دکتر اوزکریملی، اختصاص پیدا می کند به نقد من در مورد تصویر بیش از حد منفی «الی کدوری»[38] از ناسیونالیسم. به عقیده من کدوری با تمرکز بر ناسیونالیسم های «پرشور»، با استفاده از اصطلاح «مایکل بیلیج»[39] (1995)، تصویری یک طرفه به ما ارائه می دهد. او موفق به درک این مسئله نشده که، خارج از این حوزه ها، ملت و ناسیونالیسم به بخشی از ساختار بسیاری از جوامع مدرن تبدیل شده اند، و این موضوع توسط اکثریت جمعیت جهان پذیرفته شده و تشابهاتی نیز میان آنها وجود دارد، و در لفاظی های رنگارنگ و شعارهای برخی از روشنفکران، با بهترین تزئین ها، «مانند خامه ای که روی کیک قرار می گیرد»، دیده می شود (اسمیت، 1998: 116-115).

این برای دکتر اوزکریملی دیگر «یک توصیف ساده و عاشقانه» نیست، اما یک موضوع کاملاً غیر مسئولانه و خطرناک است. در اینجا تبلیغات ملی گرایانه که باعث غم و اندوه بسیار و رنج در سراسر جهان شده اند، بدیل به «لفاظی های رنگارنگ»، «تزئینات اضافی»، و «خامه روی کیک» می شوند. این طغیان، به دلیل اشتباه بودن آن، نامتناسب است. بار دیگر واضح است مسیری که منجر به رنج کشیدن دکتر اوزکریملی شده، از متن اصلی خود جدا شده است. کاملاً بدیهی است که ناسیونالیسم «پرشور» می تواند موجب درد و رنج افراد بسیار زیادی شود و اثرات بسیار مخربی دربر داشته باشد. اما همانطور که بیلیگ می گوید، برای بسیاری از افراد در خارج از این مناطق (طرف صحبت او عمدتاً غرب است) ملت ها و ناسیونالیسم به موضوعاتی بدیهی و همیشگی تبدیل شده و ریشه دوانده اند، و لفاظی های ناسیونالیستی دیگر خیلی جدی گرفته نمی شود، مگر اینکه نظم اجتماعی را تهدید کند.

در مقابل، مواردی که دکتر اوزکریملی ذکر می کند- کوزوو، بوسنی، کردستان، لهستان تحت اشغال نازی ها- همه مناطق ناسیونالیسم «پرشور» داشته اند یا دارند. بنابراین همه زجری که دکتر اوزکریملی در اینجا متحمل می شود باز هم بخاطر سوء تفاهمات وی در مورد معانی است که من به کار برده ام.

در حال حاضر، هر کدام از ما ترجیحات ارزشی خود را بیان کرده ایم. اگر دکتر اوزکریملی می خواهد با فرشتگان بین المللی در مقابل نیروهای تاریک ملی گرایی مبارزه کنند، چه کسی باید با او مخالفت کند؟ اما، او برای انجام این کار، ممکن است لحظه ای تأمل کند تا علیه ترجیحات ارزشی ای که به طور واضح بیان شده اند، بجنگد- در برخی موارد این ارزش ها شامل، اراده دموکراتیک تعداد زیادی از افراد در سراسر جهان می شود، که برای آنها ملت ها و فرهنگ هایشان باعث از خود گذشتگی و دلبستگی آنها می شود. به نظر می رسد این موضوع یک تکه از «واقعیت» سیاسی محبوبی باشد که برای دکتر اوزکریملی و جهان وطنی ها غیرقابل درک است. آیا آنها واقعاً معتقدند مفهومی که در طی بیش از دو قرن، در  سراسر جهان گسترده شده، ناشی از آگاهی کاذب است؟

در این رابطه، من به یاد آن نخبگان باستانی می افتم، «استویکس ها»[40]، که بسیار عاشق جهانشهر امپراطوری جهانی روم شده بودند و تقریباً خواسته ها و آرمان های مردان و زنان معمولی اطراف خود را فراموش کرده بودند یا- در برابر امپراطوری جهانی بسیار تحقیر شده بودند- تا زمانی که برای فهم آن خیلی دیر شده بود.

نتیجه گیری

دکتر اوزکریملی، در نتیجه گیری خود، به بحث نظریه ای برمی گردد. او به دو نکته اشاره می کند.

در برابر موضع من، او ادعا می کند که وجود یک نظریه عمومی از ملت ها و ناسیونالیسم نه تنها غیر ممکن است، بلکه نامطلوب نیز هست. در عوض، او می گوید: ما نیاز به نظریه محدودتری از شیوه های ناسیونالیستی داریم- اینکه این رویکرد مستلزم چه چیزی است، او چیزی به ما ارائه نمی دهد- و پس از آن اعلام می دارد که چنین تئوری های جزئی ممکن است تنها بخش کوچکی از این قضیه گسترده را روشن کنند- اما این شیوه تا چه زمانی موجب پیشرفت ما می شود؟ و تا به کجا «پیشرفت» ما آشکار نیست. به نظر می رسد که منشأ این ناامیدی طعنه آمیز، نمونه ای از رویکردهای بسیار «پست مدرن» باشد، که دکتر اوزکریملی برای انتقاد از آن چنین استثنایی را پیش می کشد (اسمیت، 1998: فصل نهم). او برای حمایت از ناامیدی نظری خود، نقل قولی از من عنوان می کند و می گوید که طبیعت متنوع ناسیونالیسم جستجو برای اطمینان در این زمینه را غیرمحتمل و غیرقابل دفاع می سازد (اسمیت، 1998: 67). از این گذشته، مشاهدات بعدی ما هیچ مصداقی برای این ناامیدی او نشان نمی دهد. با این وجود، دکتر اوزکریملی از نظریه به یقین می رسد. این واقعیت که ما ممکن است هرگز قادر به رسیدن به یقین نباشیم، به این معنا نیست که ما نمی توانیم، یا اینکه نباید سعی کنیم، پیشرفت کنیم و نظریه های خود را به آزمون بگذاریم.

دوم، دکتر اوزکریملی مدعی است که نمادپردازی قومی با این گزاره ملتهب می شود که «هر مورد باید با توجه به ویژگی های خاص خود مطالعه شود»، و ظاهراً این موضوع با راهبرد تحقیقی «کریگ کالهون»[41] (پست مدرنیست) مطابقت دارد. اگر این گونه باشد که خوب است. اما این گونه نیست. مطمئناً، همانطور که نمادپردازان قومی بحث می کنند ما نیاز داریم که ویژگی های هر مورد و «دنیای درونی» معنای ذهنی آنها را دریابیم. اما، ما نیاز داریم که این کار را به منظور مقایسه کردن بهتر آنها، باتوجه به نظریات کلی خود انجام دهیم. عناصر ذهنی در رویکردهای مدرنیستی و پایدارگرایی و نظریه هایی که هدف نمادپردازی قومی نقد و بازسازی آنها می باشد، نادیده گرفته می شوند، اما این موضوع به تجزیه و تحلیل های علّی- تاریخی و، در نهایت، شکل گیری نظریه های ملت ها و ناسیونالیسم کمکی نمی کند.

اجازه بدهید در آخر این گونه نتیجه گیری کنیم که من به دکتر اوزکریملی به خاطر نقد مفرحش از نمادپردازی قومی مدیونم. این موضوع که آیا شوخ طبعی او همراه با یک تحقیق ناشی از وسواس و دقت زیاد و درک عمیق تری از موضوع خود شده باشد، جای تأمل دارد!

References

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2nd edn. London: Verso.

Berlin, Isaiah. 1999. The Roots of Romanticism. London: Chatto and Windus.

Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. London: Sage.

Brass, Paul. 1979. ‘Elite groups, symbol manipulation and ethnic identity among the Muslims of North India’ in David Taylor and Malcolm Yapp (eds.), Political Identity in South Asia. Dublin: Curzon Press, 35–77.

Breuilly, John. 1996. ‘Approaches to nationalism’ in Gopal Balakrishnan (ed.), Mapping the Nation. London: Verso, 146–74.

Clarke, Desmond and Charles Jones (eds.). 1999. The Rights of Nations. Cork: Cork University Press.

Connor, Walker. 1990. ‘When is a nation?’, Ethnic and Racial Studies 13(1): 92–103.

Hastings, Adrian. 1997. The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hobsbawm, Eric and Terence Ranger (eds.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Marwick, Arthur. 1974. War and Social Change in the Twentieth Century. London: Methuen.

Miller, David. 1995. On Nationality. Oxford: Oxford University Press.

O’Brien, Conor C. 1988. ‘Nationalism and the French Revolution’ in Geoffrey Best (ed.), The Permanent Revolution: The French Revolution and its Legacy 1789–1989. London: Fontana, 17–48.

O¨zkirimli, Umut. 2000. Theories of Nationalism: A Critical Introduction. London: Macmillan.

Peel, John. 1989. ‘The cultural work of Yomba etho-genesis’ in Tonkin, Elisabeth, Maryon

McDonald and Malcom Chapman (eds.), History and Ethnicity. London and New York: Routledge, 198–215.

Robinson, Francis. 1979. ‘Islam and Muslim separatism’ in David Taylor and Malcolm Yapp (eds.), Political Identity in South Asia. Dublin: Curzon Press, 78–112.

Smith, Anthony D. 1971. Theories of Nationalism. London: Duckworth.

Smith, Anthony D. 1981a. The Ethnic Revival in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Anthony D. 1981b. ‘War and ethnicity: the role of warfare in the formation of self-images and cohesion of ethnic communities’, Ethnic and Racial Studies 4(4): 375–97.

Smith, Anthony D. 1986. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.

Smith, Anthony D. 1991. National Identity. Harmondsworth: Penguin.

Smith, Anthony D. 1995. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity.

Smith, Anthony D. 1997. ‘The ‘‘Golden Age’’ and national renewal’ in G. Hosking and

G. Schopflin (eds.), Myths and Nationhood. New York: Routledge, 36–59.

Smith, Anthony D. 1998. Nationalism and Modernism. New York: Routledge.

Smith, Anthony D. 1999. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press.

Smith, Anthony D. 2000. The Nation in History. Hanover, NH: University Press of New England and Cambridge: Polity.

Smith, Anthony D. 2001. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity.

Smith, Anthony D. 2002. ‘When is a nation?’, Geopolitics 7(2): 5–32.[1]Hobsbawm.

[2] Gellner .

[3]Instrumentalism.

[4]Nairn.

[5]Breuilly.

[6]Anderson.

[7]Perennialist.

[8]Rogers Brubaker.

[9]Julia Kristeva.

[10]-John Armstrong.

[11]-Adrian Hastings.

[12]Walker Connor.

[13]John Breuilly.

[14]John Peel.

[15]Terence Ranger.

[16]Invented Traditions.

[17] Raskolnikov.

[18]Joshua Fishman.

[19]Mustafa Kemal.

[20]Francis Robinson.

[21]Valmy.

[22]The Great War.

[23]Hroch.

[24]Michael Billig.

[25]Martha Nussbaum.

[26]David Held.

[27]Fred Halliday.

[28]Wordsworth.

[29]Keats.

[30]Schiller.

[31]Schubert.

[32]Chopin.

[33]Turner.

[34]Delacroix.

[35]Tolstoy.

[36]Dostoevski.

[37]Steinwand.

[38]Elie Kedourie.

[39]Michael Billig.

[40]The Stoics.

[41]Craig Calhoun.

 

 

 

ترجمه: دکتر شقایق حیدری (استاد دانشگاه)

چهارشنبه, 23 دی 1394 ساعت 08:02

گزیده ای درباره ایران/فردریش هگل

نوشته شده توسط

  گزیده ای درباره ایران یکی از پیوست‌های دفتر «عقل در تاریخ» از آثار مهم هگل است که توسط دکتر حمید عنایت به فارسی برگردانیده شده است. این پیوست در رویه‌های 301-317 این دفتر به چاپ رسیده است و بررسی و خوانش درست آن برای فهم تاریخ ایران و مفهوم ملیت ایرانی بسیار مهم است.

 

دوشنبه, 25 آبان 1394 ساعت 09:57

حکومت

نوشته شده توسط

استاد جواد طباطبایی اصطلاحی که در سدۀ 19 م/13 ق در زبان ترکی عثمانی به عنوان معادلی برای gouvernement در زبان فرانسه به کار رفت و به تدریج در زبانهای فارسی و ترکی رواج یافت (EI2, III/552؛ نیز لویس، 36-37). واژۀ

پرسش تحقیق حاضر این است که آیا درکی از مفهوم وطن در دوران پیشامدرن در ایران ممکن است؟ و آیا این تصور به درجه ایجاد یک هویت ملی پیشامدرن نیز رسیده است یا خیر؟ مفهوم ایران در عصر ساسانی و صفوی چه مضامین و مصداق هایی را شامل می شد؟

سند هفته

تحلیل راهبردی

طراحی وب سایت وب و تو

تازه ترین اخبار جمهوری باکو

cache/resized/dc3bf4d4b26a09c3e465eddd4aaf8cf2.jpg
جمهوری باکو متهم شده به یک نهاد قدیمی حقوق بشری در اروپا پیشنهاد رشوه داده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از گاردین، دو تن از اعضای انجمن پارلمانی
cache/resized/01d2e4728acec27cecfa240b338b06fa.jpg
  دبیرکل حزب سوسیال دموکرات و نماینده مجلس جمهوری باکو در پی ادامه اعتراض طیفهای افراطی در فضای مجای به اظهارات ماه پیش خود مبنی بر « ترک نبودن آذری‌ها و نقش
cache/resized/6d2655c4bee5f76b7b3b537c2ad435b5.jpg
خبرگزاری «آپا» گزارش داد، "علی حسن اف" دستیار رییس جمهور باکو در مسایل اجتماعی و سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری «آپا» اعلام نمود: «"الهام علی یف" رییس جمهور
cache/resized/db3f817fed5d602624ce0fea0e9cb79d.jpg
روبرت سکوتا، سفير آمريکا در باکو گفت واشنگتن طي 25 سال گذشته ، يک ميليارد و 300 ميليون دلار به جمهوري باکو کمک کرده است.به گزارش ترند، سفير آمريکا در باکو در
cache/resized/b66246c8dc3a5456b5d17236b78972dc.jpg
دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت جمهوري باکو را بخاطر خودداري از بررسي جدي موضوع قتل المار حسين اف، سردبير نشريه «مونيتور» چاپ باکو به پرداخت جريمه محکوم کرد.به
cache/resized/5a49153304da0c6e739d95c27018ed48.jpg
علي حسن اف، دستيار ارشد رييس جمهوري باکو در سخناني اهانت آميز عليه دينداران معترض به تخريب مسجد حاج جواد در باکو،  بطور غيرمستقيم اين اعتراض را به ايران نسبت
cache/resized/56f3b537a3d7f50e4430fba2d9e34b11.jpg
پايگاه هاي اينترنتي جمهوري باکو از تجمع نمازگزاران مسجد حاج جواد باکو براي جلوگيري از تخريب اين مسجد و اقدام پليس در بازداشت چند تن از  نمازگزاران خبر
cache/resized/69c2d6de026a3196c5afa60b95e33ee1.jpg
(این خبر تکذیب شده، برای مطالعه کلیک کنید) به گزارش پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» جمهوري آذربايجان ، حکمت حاجي اف گفت : « در ارتباط با روندي که تحت پوشش مرمت
cache/resized/a4c0e4c0194dfa44d9f0f1225270acbe.jpg
در چارچوب تحريف و جعل تاريخ و  تلاش هاي کشورهاي منطقه براي تصاحب پيشينه تاريخي ايران، با همکاري موسسه هاي شرق شناسي جمهوري باکو و روسيه، کتاب «از سلجوقيان تا
cache/resized/f696078406238e4bc41325107b7b94f4.jpg
الياخا اروشاليم، سفير جديد  اسرائیل در ارمنستان ، از رايزني هاي خود با مقامات ايروان درباره موضوع فروش تسليحات به جمهوري باکو خبر داد و تاکيد کرد تل آويو نمي
cache/resized/77fef2e0f1d2529d6e52b5054d3e1159.jpg
بنيامين نتانياهو، در پيامي به الهام علي اف، به مناسبت 25 -مين سال برقراري روابط تل آويو- باکو، ضمن قدرداني از استقبال گرم الهام علي اف از وي و همسرش و هيات
cache/resized/36493755108fe6d10e8701091c930bca.jpg
پايگاه اينترنتي «آذ ويزيون» جمهوري باکو، از جلوگيري طرفداران علي کريم لي، رهبر حزب جبهه خلق (بقایای ایلچی بیک) از نمايش پرچم يا حسين (ع) توسط اسلام گرايان در