نورزتان پیروز نورزتان پیروز

به قلم شادروان استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی
تاریخِ ایران اشخاصِ متخصّص می‌خواهد

تاریخِ ایران اشخاصِ متخصّص می‌خواهد

کار دانشگاهیِ تاریخ منحصر به پنجاه شصت ساعت تدریسِ تاریخ در دانشکدهٔ ادبیات و دانشسرای عالی و دانشکدهٔ الهیات و چند مؤسسهٔ کوچک دیگر نیست. باید ده‌ها کلاسِ اختصاصی در هر گوشهٔ دانشگاه وجود داشته باشد و متخصصانی در رشته‌های مختلف تاریخ به تدریس بپردازند و دانشجویان داخلی و خارجی مجاز باشند که واحدهای درس آنها را اختیار کنند. این ۵ واحد درسِ تاریخ پیش از اسلام و ۵ واحد بعد از اسلام و سه چهار واحد دورهٔ مغول و صفویه و قاجار دردی دوا نمی‌کند.

تاریخ ایران اشخاص متخصّص و وارد می‌خواهد که هر کدام در یک دورهٔ کوتاه از تاریخ، مثلاً دورهٔ ماد، دورهٔ هخامنشی، دورهٔ اشکانی و دورهٔ مغول و امثال آن به سند و به قول فرنگی‌ها «اتوریته» باشند. حتی زمان آل مظفر و سربه‌داران هم متخصّص می‌خواهد.

باید کسانی باشند که در یک زمان با یک موضوع از تاریخ ایران سندیت داشته باشند. عیب است که ما کتیبه‌ای در جایی بینیم و برای خواندن آن ناچار باشیم آن را به خارج از ایران بفرستیم. تاریخ نظامی، تاریخ اقتصادی، خطوط قدیم، خطوط اسلامی، منابع تاریخی و ده‌ها موضوع دیگر، استاد متخصّص می‌خواهد.
چرا ما نباید درسی تحت عنوان تاریخ دولت های همسایه داشته باشیم؟ تواریخ محلی چه می شود؟ اگر کسی تخصص در تاریخ فارس و یا آذربایجان و کرمان و خراسان داشته باشد، تا چه حد در روشن کردن گوشه‌های تاریک تاریخ مملکت توفیق خواهد یافت؟ علم ادیان و شناسائی اصول عقاید اجتماعی و سیاسی در گذشته و حال، احتیاج به متخصصانی دارد که متأسفانه جای آنها در محیط‌های تحقیقی ما امروز خالی است.

جامعهٔ ما نیاز بسیاری به آشنایی با احوال گذشتهٔ خود و رجال و بزرگان فرهنگ ایرانی دارد و تحقیق در این مسائل، برای ملت ایران در حکم تجدید حیات است و لازم است و ضروری، همچنان که مؤلف کشف الظُنون گفته است:

«فرض از تاریخ، اطلاع بر احوال گذشتهٔ است، و فایدهٔ آن عبرت گرفتن و پند یافتن از احوال گذشتگان، و تحققِ ملکهٔ تجربه به وسیله اطلاع بر تغییرات زمان، و در واقعْ عمرِ دوباره است.»

🖇محمدابراهیم باستانی پاریزی، کاسه‌کوزهٔ تمدن، صص ۳۱۰–۳۰۹