آذربایجان از منظر ناسیونالیسم ایران

آذربایجان از منظر ناسیونالیسم ایران

در سال 1946 م./1325 ش.میوه رسیده،چیده شده و آماده خوردن بود.قوای شوروی‌ این‌ منطقه‌ را اشغال کرده بـود و حـکومت دسـت‌نشانده شوروی‌ها بر آذربایجان حکومت می‌راند.آمریکا‌ و انگلستان‌ پیگیرانه قوای خود را از وضـعیت جنگی بیرون می‌آوردند و می- کوشیدند در درگیری‌های‌ جدید‌ شرکت‌ نکنند.ایران و حکومت مرکزی آنقدر ضعیف…