تراکتورسازی و تهدیدات سیاسی -اجتماعی/سیاوش ایمانی

تراکتورسازی و تهدیدات سیاسی -اجتماعی/سیاوش ایمانی

موضوع تراکتورسازی در سال های گذشته به عنوان یکی از داغ ترین مسائل هویت پایه در استان تبدیل شده است و مسائل قومی شکل گرفته حول این تیم به تدریج در حال توسعه و گسترش است. در سال های اخیر، جريان واگرایی قومی و کشورهای معارض جهت تحقق اهداف مورد…

آسیب شناسی تفسیرهای اصل15 قانون اساسی

آسیب شناسی تفسیرهای اصل15 قانون اساسی

 در این میان، اهمیت اصل15 تا اندازه زیادی به دلیل بحث های سیاسی و تبلیغاتی که حول محور آن صورت گرفته است دو چندان بوده و بحث های داغی پیرامون آن به وجود آورده است.آزادی گفتگو و استفاده روزمره از زبان های محلی یکی از حقوق مسلم و پذیرفته شده…