فارسی در دربار امپراتوری عثمانی

فارسی در دربار امپراتوری عثمانی

که مملو از خط و زبان فارسی است، نشان می دهد که این زبان تا چه پایه در این کشور متداول بوده است. این موضوع را با رفعت یالچین بالاطه، فارغ التحصیل ادبیات فارسی و استاد بازنشسته درس های عثمانی در میان گذاشتیم. این گفت و گو یالچین در دانشکده…