باز شدن پای وهابیت به آذربایجان از طریق ایغورها

باز شدن پای وهابیت به آذربایجان از طریق ایغورها

داعش در جدیدترین شماره ارگان رسانه ای خود به نام دابق، به طور مفصل به مسائل ایران پرداخته است. «رافضی ها: از ابن سبا تا دجال» مقاله اختصاصی درباره ایران، شیعه گرایی» و «فارس گرایی» صفویان را دشمن درجه یک معرفی میکند. مقاله ایرانیان را مرتدانی می داند که هرکجا دیده…

ترکهای اویغور در سوریه چه می کنند!

آموزشی در ترکیه و اردن به نبرد و کشتار شیعیان می پردازند.ترکهای اویغور که اهل تسنن هستند تحت تاثیر مبلغین وهابی ، نفرت عجیبی از شبعیان دارند و کشتار آنها را واجب میدانند.به گزارش رسانه ها اخیرا سه هزار تن از ترکهای اویغور به سوریه اعزام شده اند. در سایت…