ایران ستیزیِ خزنده

ایران ستیزیِ خزنده

 تاریخ و فرهنگ این دوره می پردازد. در همین ارتباط، برخی از نویسندگان این نشریه که مدعی برخورداری مدرک باستانشناسی از دانشگاه های غربی می باشند، به جای اینکه با روش های علمی و آکادمیک به برسی تاریخ و فرنگ ایرانیان در دوره ی باستان بپردازند، از ترفندهای برخی از…