موسسه تاریخ جمهوری باکو مطالب کتب درسی تاریخ این کشور را تحریف نشده دانست!

موسسه تاریخ جمهوری باکو مطالب کتب درسی تاریخ این کشور را تحریف نشده دانست!

محرمانه برای نهادهای ریاست جمهوری و وزارت خانه های فرهنگی این کشور در خصوص وضعیت و رویکرد جمهوری‌های سابق شوروی نسبت به روسیه تهیه کرد. در این گزارش جامع به صورت مفصل به تحریف تاریخ و نفرت پراکنی دولتی در کتابهای درسی جمهوری باکو پرداخته شده بود.به گزارش آذریها به…