نورزتان پیروز نورزتان پیروز

اگر ایران نبود، کردستان عراق به تصرف داعش درآمده بود

اگر ایران نبود، کردستان عراق به تصرف داعش درآمده بود

اضافه شد. در سال جاری انتخاباتی درعراق برگزار شد و نتایج انتخابات گرچه مشخص و شفاف بود و با موازین و معیارهای بین المللی این انتخابات دموکراتیک و شفاف قلمداد شده بود اما تحولات سیاسی در عراق بعد از 2003 موجب شد در این انتخابات هم مانند انتخابات قبل پیش…