آسیب شناسی تفسیرهای اصل15 قانون اساسی

آسیب شناسی تفسیرهای اصل15 قانون اساسی

 در این میان، اهمیت اصل15 تا اندازه زیادی به دلیل بحث های سیاسی و تبلیغاتی که حول محور آن صورت گرفته است دو چندان بوده و بحث های داغی پیرامون آن به وجود آورده است.آزادی گفتگو و استفاده روزمره از زبان های محلی یکی از حقوق مسلم و پذیرفته شده…