تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

ابتدا لازم است به شیوه بحث میری که از رویکرد سخیف سایر پان ترکیست‌ها پیروی می کند انتقاد کرد. او « ادعا» دارد که پژوهشگر و آکادمیسین است اما هر جا که در استدلال باز می ماند به شیوه پان‌ترکها طرف مقابل را به سلطنت طلبی متهم می‌کند! محمود افشار…

افسانه پان‌تورانیسم

افسانه پان‌تورانیسم

يكي از نخستين وجوه بروز تفرقه و تعارض ميان اقوام ايراني در سده هاي باستاني تاريخ اين سرزمين، تشكيل دو واحد سياسي ايران و توران بود. تورانيان كه در شمال شرقي ايران زمين مستقر بودند اگرچه از لحاظ قوم و تبار با ايرانيان يكي بودند ولي بنابر دلايلي چون راه…