نورزتان پیروز نورزتان پیروز

خانه ثقه الاسلام اینجاست/ افشین جعفرزاده

خانه ثقه الاسلام اینجاست/ افشین جعفرزاده

اینجا خانه شادروان ثقه الاسلام تبریزی است.بزرگمرد آذربایجانی که جز عزت ایران و سربلندی اش را آرزو نداشت.از روحانیان مشروطه خواه و نحله شیخی تبریز بود و منشی خشونت گریز و معتدل داشت.از آغاز جنبش ملی مشروطیت ایران بدان دلبسته شد و در انتخابات نخستین مجلس ملی با وجود کسب…