توزیع کتاب الهام سیمای یک رئیس جمهوری توسط وزارت خارجه جمهوری باکو

توزیع کتاب الهام سیمای یک رئیس جمهوری توسط وزارت خارجه جمهوری باکو

نیز ترجمه و توزیع می شود.این کتاب و ترجمه فارسی آن در ایران توسط سفارت باکو به میهمانان سفارتخانه به صورت رایگان هدیه می شود.کتاب در فصل های متعدد به تاریخچه جمهوری آذربایجان(!) پرداخته و در نهایت سعی دارد از خاندان علی اف چهره ای مثبت و موفق در اداره…