آیا آذربایجان به‌تنهایی در برابر روس‌ها ایستاد؟

آیا آذربایجان به‌تنهایی در برابر روس‌ها ایستاد؟

  مدتی است برخی جریانات قوم‌گرا برای محق جلوه دادن خود و باز کردن راه انحصارطلبی و قدرت هرچه بیشتر برای خود، به دنبال مصادره دفاع مقدس افتاده‌اند که نمونه آن در سخنان آقای قاضی پور نماینده ارومیه بازتاب یافت که به خبرنگار کرمانی گفت (ما جنگیدیم و از ناموس…