واکنش شتابزده نماینده مجلس و معاون حزب MHP ترکیه به گزارش مندرج در وب سایت آذری ها و طرح نو

واکنش شتابزده نماینده مجلس و معاون حزب MHP ترکیه به گزارش مندرج در وب سایت آذری ها و طرح نو

پان با عوامل قتل عام» شده است.امید اوزداغوی طی بیانیه ای که در وب سایت موسسه راهبردی قرن بیست و یکم و چندین وب سایت دیگر متعلق به حزب حرکت ملی و حزب اتحاد بزرگ منتشر شده است، مطالب غیرواقعی در خصوص روزنامه طرح نو و ارتباط آن با ارگانهای…