تولیدات اندیشه نو و تکدرخت؛ روایتی دیگر از استراتژی «یهودی ها، ایرانی ها و مگس ها»

تولیدات اندیشه نو و تکدرخت؛ روایتی دیگر از استراتژی «یهودی ها، ایرانی ها و مگس ها»

    سال ها است، در تهران و کرج، که نظارت کمی در آنها نسبت به فعالیت های واگرایانه وجود دارد،کانون هایی شکل گرفته است که مرکز اصلی نفرت پراکنی علیه ایرانیان و گروههای قومی کشور هستند. انتشارات اندیشه نو، یکی از این مراکز بود که دفتر آن بیشتر پاتوق…

دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی، فارس ها و زبان فارسی؛نقدی بر جعلیات حسین صدیق

دشمنی آشکار و بی پرده با ایران و ایرانی، فارس ها و زبان فارسی؛نقدی بر جعلیات حسین صدیق

مسعود مژدهی | فصلنامه مطالعات تاریخ معاصر|شماره 60| زمستان 1390   ايحاد تفرقه و نزاع يكي از شيوه هاي اصلي استعمارگران براي تسلط بر سرزمينهاي ديگر است كه در قالب طرح مسائل مرزي، زباني، قومي و ... صورت گرفته و ظرفيتهاي سرزمينهاي مورد هجوم استعمار را به جاي مقابله با…