نورزتان پیروز نورزتان پیروز

متغییرهای تعلقات هویتی

متغییرهای تعلقات هویتی

 رفتار او كه با توجه به آنها مي‌توان او را متعلق به يك گروه دانست. اما همة اين منش‌ها در يك فرد جمع نيست و نيز هيچ‌گاه در دو شخص نمي‌توان منش‌هاي كاملاً يكساني پيدا كرد. مجموعه هويت افراد، هويت گروهي را تشكيل مي‌دهد كه از آن احساس وابستگي فرد…