شیخ شامل داغستانی

شیرین مرادی شمال قفقاز منطقه ای کوهستانی است که از غرب به دریای سیاه، از شرق به دریای مازندران، از شمال به دشت های روسیه و مناطقی از باکو و شیروان و گنجه و از جنوب به گرجستان محدود می باشد. بیش از بیست