نورزتان پیروز نورزتان پیروز

آنچه در مورد قراباغ می دانیم و آنچه که نمی دانیم

آنچه در مورد قراباغ می دانیم و آنچه که نمی دانیم

به تازگی آیت الله شبستری امام جمعه محترم تبریز طی سخنانی اظهار داشته اند که « ارمنستان را همچون اسرائیل را به خاطر مناقشه قراباغ غاصب میدانیم». البته مشخصا ضمیر عبارت «میدانیم» به نظرات شخصی حضرت آیت الله شبستری باز می‌گردد و الزامی برای وزارت خارجه و نهادهای تصمیم گیر…