سوءاستفاده از کودکان برای اهداف سیاسی تجزیه طلبانه/ پرونده سازی برای ایران در مجامع حقوق بشری با استفاده از نوزادها

سوءاستفاده از کودکان برای اهداف سیاسی تجزیه طلبانه/ پرونده سازی برای ایران در مجامع حقوق بشری با استفاده از نوزادها

  مدتی است که عناصر تجزیه طلب حربه کثیف دیگری برای فعالیت های منافقانه خودپیدا کرده است. این حربه جدید نیز انتخاب یک نام نامانوس غیر ایرانی یا حتی غیر انسانی برای کودکان است. این نام ها شامل اسامی حیوانات، عناصر طبیعت و یا ترکیبی از چند واژه نامانوس است…