از جان زبان فارسی چه می‌خواهد؟

از جان زبان فارسی چه می‌خواهد؟

متن و فایل صوتی زیر از سخنان استاد دکتر شفیعی کدکنی صاحب‌نظر و استاد معظم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است. دکتر شفیعی کدکنی در این سخنان نسبت به طرح‌ها و سوابق انگلیس و روس در فارسی‌زدایی و ستیز برنامه‌ریزی شده با هویت و تمدن ایرانی در آسیای میانه…

دریغا زریاب، دریغا فرهنگ ایرانی

دریغا زریاب، دریغا فرهنگ ایرانی

یادداشت محمدرضا شفیعی کدکنی دربارهٔ استاد عباس زریاب خویی (اندیشمند، نویسنده، مترجم، ادیب، نسخه‌شناس و استاد دانشگاه تهران) بخارا، شمارهٔ ۱۰۴، بهمن-اسفند ۱۳۹۳ اَرَایت مَن حملوا علی الاعواد؟ اَرَایت کیف خبا ضیاءُ النادی؟ شریف رضی دریغا زریاب و دریغا فرهنگ ایرانی! جز این چه می‌توانم گفت، در این راسته بازار…

📜جاودانْ‌ خِرَد

📜جاودانْ‌ خِرَد

بزرگا! جاود‌انْ‌مرد‌ا! هُشیواری و د‌انایی نه د‌یروزی که امروزی، نه امروزی که فرد‌ایی همه د‌یروزِ ما از تو،‌ همه امروزِ ما با تو همه فرد‌ایِ ما د‌ر تو، که بالایی و والایی چو زینجا بنگرم، زان‌سوی دَه قرنت همی‌بینم که می‌گویی و می‌رویی و می‌بالی و می‌آیی به گِرد‌ت شاعرانْ…