خورشید ایرانی،هلال عثمانی

خورشید ایرانی،هلال عثمانی

  شكست‌هاي ايران در عصر قاجار از روسيه تزاري و تحميل قراردادهاي گلستان (1813) و تركمانچاي (1828) گرچه نقطه پاياني بر حاكميت سياسي ايران بر قفقاز جنوبي بود، ولي اين به معناي گسسته شدن رشته پيوندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي ايران با سرزمين‌هاي شمال ارس نبود. برخلاف آنچه شايد…