فدرالیسم و تهدید امنیت ملی

فدرالیسم و تهدید امنیت ملی

از آسیب شناسی ها و بررسی ها اداری و دیوانی و به ویژه اقتصادی برای نیل به توسعه است راهکارهایی باین منظور در سطح ملی و منطقه ای ارائه شده است. از جمله راهکارهای پیشنهادی این گزارش انتخاب و گزینش نظام اداری فدرال برای ایران از طریق تمرکز زدایی پی…

فدرالیسم در حوزه مفهومی/علی کشگر

فدرالیسم در حوزه مفهومی/علی کشگر

ايران است. بی‌توجهی به بحران فزاينده نارضايتی در ميان اقوام کشورمان می‌تواند پيامدهای ناخوشايند بسياری داشته باشد، از جمله همسوئی اين ناخرسندی‌ها با برخی سياستهای بيرون از مرزهای کشور و تحول آن به تهديدی جدی بر عليه ثبات و امنيت کشور. تهديدی که می تواند حیات و بقای ایران را…