فـارسی‌ و حکومتهای ترک؛ چگونه زبان فارسی بعنوان زبان اقوام ایرانی شناخته شد

فـارسی‌ و حکومتهای ترک؛ چگونه زبان فارسی بعنوان زبان اقوام ایرانی شناخته شد

 کـتاب کـلیله و دمـنه(«دیباچهء مترجم»،ترجمهء نصر الله منشی،در سال 539 هـ.ق.)آمده است که «انوشروان مثال داد‌ تا آن را به حیلتها از دیار هند به مـملکت پارس آوردند و به زبان پهلوی ترجمه‌ کرد...و‌ آن را در خزاین خویش موهبتی عزیز...شمرد...»، «...وچون بلاد عراق و پارس بـر دست لشکرهای اسلامی…