ترویج قوم‌گرایی ریشه در بعضی از کشورهای همسایه دارد/رضا کدخدازاده

ترویج قوم‌گرایی ریشه در بعضی از کشورهای همسایه دارد/رضا کدخدازاده

قانون: کنسرت موسیقی آذربایجانی در تهران، اصفهان، شیراز برگزار می‌شود و با چنان استقبالی مواجه می‌شود که برای هر کسی که ایران را خوب نشناسد، این سوال مطرح می‌شودکه چرا در ایران، مردم از موسیقی شهرهای دیگر حتی بیشتر از موسیقی شهر خودشان استقبال می‌کنند! شهرام و حافظ ناظری کُرد،…