زرتشت علیزاده: ملی‌گرایان جمهوری آذربایجان فاقد عقل و شعور هستند

زرتشت علیزاده: ملی‌گرایان جمهوری آذربایجان فاقد عقل و شعور هستند

زرتشت علیزاده، تحلیلگر برجسته آذربایجانی نوشت : « ملی گرایان جمهوری آذربایجان بطور کل مخلوقاتی محروم از توانایی درک واقعیت و ارزیابی درست جایگاه خود و جمهوری آذربایجان هستند.» زرتشت علیزاده در مقاله ای تحلیلی تحت عنوان « خارج از زمانه» در سایت میدان تی وی  با اشاره به مطالبی…

ملی گرایی و مذهب در ایران

ملی گرایی و مذهب در ایران

و اقتصادى ايجاد كرده،معضلاتى را نيز فراهم آورده است. بخشى از اين معضلات،ناشى از‌ معضلاتى‌ است‌ كه در جـهان تـجدد نيز‌،موجد‌ خرابى‌ها‌ و نابسامانى‌هاى زيادى بوده است.چنين معضلات و نابسامانى‌هايى،گاه در وجوه فنى و تكنيكى رخ مى‌نمايند و گاه متوجه نظام معرفتى،نظم اجتماعى و ناخودآگاه‌ جمعى‌ اين‌ جوامع مى‌گردند.قسم اخير…

دکترین نوین حق تعیین سرنوشت/ محمدرضا خوبروی پاک

دکترین نوین حق تعیین سرنوشت/ محمدرضا خوبروی پاک

آ ـ اتو بوئر، (1882ـ1938) متفکر اتریشی، یکی از بزرگترین پژوهشگران درباره ملت و ملّیت‌ها و همزیستی آنان، در کتاب معروف خود پرسشی را به میان می‌آورد که چرا انسان، می‌پندارد که ‌ایجاد نظام سیاسی برای همه ملت‌ها و برای هر ملتی به تنهائی، امری طبیعی و خرد مندانه ‌است.…