نورزتان پیروز نورزتان پیروز

گرجستان معجزه آزادی

گرجستان معجزه آزادی

بخش مهمی از حوزه تمدنی ایران بزرگ بود که جدایی‌اش از حوزه نفوذ ایران یکی از پیامدهای قراردادهای نگین گلستان و ترکمن چای به شمار می‌رود.پس از کودتای اکتبر و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، گرجستان ضمیمه اردوگاه وحشت شد اما فروپاشی شوروی به آزادی گرجستان منتهی نشد. چرا که ادوارد…