پان‌ترکیسم و ‌پان‌آذریسم/دانلود

پان‌ترکیسم و ‌پان‌آذریسم/دانلود

کتاب سعی کرده است از ابعاد مختلف محلی،ملی، منطقه ای و بین المللی به بررسی موضوع پرداخته و نتایج حاصله از این ایدئولوژی‌ها را بسنجد.وب سایت آذری‌ها ضمن پیشنهاد مطالعه و مرور فایل پی.دی.اف این کتاب به خوانندگان توصیه می‌کند جهت رعایت حقوق معنوی کتاب حاضر را از انتشارات ابرار…