نقدی بر کتاب‌ فرضیه‌ زبان آذری و کسروی

نقدی بر کتاب‌ فرضیه‌ زبان آذری و کسروی

است، و همان تهمت‌ها، افتراها و توهين‌ها به دانشمندان و فرهيختگان ايراني است. شاكله و لب‌المطالب گفته‌ها و نوشته‌هاي آقاي صديق؛ تركي‌ستيزي و تركي‌زدايي ايراني‌ها، از كوروش گرفته تا فارس‌هاي شونيسم فعلي آن هم با كمك‌هاي مادي و معنوي صهيونيست جهاني است.به‌رغم ايشان اكثر دانشمندان ايراني با كمك كسروي و با…