یکسال حبس تعزیزی،مجازات تجزیه طلبی در ایران!

۲۷ فروردین, ۱۳۹۴
یکسال حبس تعزیزی،مجازات تجزیه طلبی در ایران!

پیشینه کیفری مرتبط با همین جرم- را پس از چند سال کش و قوس تنها به یکسال حبس متهم کرده است.
بر اساس دادنامه دادگاه این عامل بیگانه با باندهای تجزیه طلب خارج از کشور ارتباط سازمان یافته داشته و برنامه های خود را با آنها هماهنگ می کرد.
هم چنین بر اساس دادنامه صادره سرویس های امنیتی بیگانه از طریق جزوات و کتابچه ها، شگردهای ضدبازجویی را به عباس لسانی آموزش می دادند.
حال باید پرسید آیا یکسال حبس با محاسبه ایام بازداشتی با جرم صورت گرفته(تجزیه کشور) مطابقت دارد یا خیر؟ آیا احکامی از این دست که عملا به صورت منظم اجرا نشده و بیشتر آن به صورت مرخصی و… طی می شود موجب جری تر شدن سایر قوم گرایان نخواهد شد؟ و متهم پس از آزادی فعالیت های خود را از سر نخواهد گرفت؟
آیا هزینه تلاش برای تجزیه کشور و ارتباط با سرویس های امنیتی بیگانه 12 ماه حبس است که ممکن است در مرحله تجدیدنظر کاهش یابد؟
آیا فعالیت های یک قصاب لمپن و پخش پول در اردبیل بین فعالان قومی به نیابت از سرویس های خارجی هیچ مجازاتی ندارد؟ آیا نفرت پراکنی قومی ، سازمان دهی تجمع تجزیه طلبانه و … مجازاتی در حد یک جرم معمولی دارد؟