پس از شکست قومگرایی در تحولات خیابانی
بابک قطبی اقدم یا بابک قاجار، سیرک جدید پان ترکیسم

بابک قطبی اقدم یا بابک قاجار، سیرک جدید پان ترکیسم

پروژه ترکیه و پانترکیسم برای چهره سازی از یک دلقلک تازه چند صباحی است وارد فاز خنده آوری شده باین ترتیب که یک فرد غریب «غیر ایرانی» از طرف اکانت های وابسته به استخبارات ترکیه به عنوان شاهزاده بابک قاجار معرفی و برندسازی میشود. گویا این پروژه مضحک آخرین تیر ترکش جریان پانترکیسم پس از شکست خوردن در کف خیابان است که علیرغم تلاش سه ماهه قادر نشدند فقط ۵٠ نفر را به خیابان بیاورند و در آخرین تلاش خود در ۲۱ آذر تنها ۵ نفر را پس از سه هفته برای یادآوری غائله متجاسرین بسیج کردند.
اکنون همین جریان به دنبال برجسته کردن بابک میرزا قاجار است که اخیر انجمن قاجار هر نوع ارتباط او با این ایل را رد کرده است. از طرف دیگر اخیر اسنادی منتشر شده است که نشان میدهد پدر وی با نام: رمضان قطبی اقدم» در سال ۱۳۵۸ تابعیت ایران ترک کرده و ساکن آلمان شده است. با توجه به اینکه خانواده های مرتبط با ایل قاجار اسامی خانوادگی مشخصی دارند، مشخص است که بابک پتر قاجار ارتباطی به این خاندان ندارد و حتی نام فامیلی اش پسوند قاجار نیز ندارد.


ضمن اینکه تا کنون حتی یک نفر از منسوبین شناخته شده خاندان قاجار هویت این فرد را تایید نکرده یا عکس مشترکی با وی ندارد. با این حساب بابک قاجار، چهره ای بازسازی شده است که قرار است نقش شاهزاده ای قاجاری را بازی کند! اما نام واقعی خود را پنهان میکند.
جالب اینکه «بابک قطبی اقدم»، هفته گذشته وارد استانبول شد و خبرگزاری های مهم ترکیه مانند دوغان در فرودگاه به استقبال نامبرده رفتند تا از ورود «آخرین شاهزاده» به ترکیه گزارشی تهیه کنند. در این گزارش قطبی اقدم ترکی استانبولی را به آسانی حرف میزد در حالیکه قادر به حرف زدن به فارسی استاندارد نیست. از سوی دیگر میدانیم که اعضای خاندان قاجار اصولا فارسی حرف میزنند و ترکی یا آذری نمیدانند.
در این نمایش ساختگی ۴ نفر بادیگارد ترک به این فرد اختصاص داده شد که نشان دهنده رد پای محافل امنیتی ترکیه در برکشیدن این فرد است.
بابک قطبی اقدم اقرار کرده است، انجمن قاجار، درخواست عضویت وی را رد کرده است.