وطن، زبان فارسی و تداوم مفهوم تاریخی و سیاسی ایران در دوران اسلامی

وطن، زبان فارسی و تداوم مفهوم تاریخی و سیاسی ایران در دوران اسلامی

در جريان نهضت مشروطه‌خواهی، در نتيجه‌ی آشنايی با مظاهر فرهنگ و مدنيت غرب، مفهوم جديد وطن، به عنوان يک عنصر فرهنگی، به فرهنگ ايران راه يافت.البته تا اين معنی جذب فرهنگ ملت ايران بشود سال‌ها طول کشيد. همين نکته را عارف در يکی از گزارش‌های خود متذکر شده است، می‌گويد:«اگر…