اراده آذربایجان و رحیم زهتاب‌فرد

اراده آذربایجان و رحیم زهتاب‌فرد

حال يادآور سهم اصلي آذربايجان در برآوردن و شكل دادن به طيف چشمگير و متنوعي از شخصيت‌هاي ايران معاصر است. رحيم زهتاب‌فرد(1305-1391) كه در روزهاي آخر سال گذشته جان به جان‌ آفرين تسليم كرد نيز از آن روزمره است. با آن‌كه در دو دوره، ادوار بيست‌ويكم و بيست و سوم مجلس…