انجمن مجازات: بنام ایران و در راه تامین سعادت افراد ملت دست به کار شده ایم

انجمن مجازات: بنام ایران و در راه تامین سعادت افراد ملت دست به کار شده ایم

انجمن مجازات مصمم است انتقام خون بیگناهان مملکت را از خائنین و عمال خارجی بازستاند و باید همه مردم اصلاح طلب و علاقه مند به بقای ایران عزیز این انجمن را به مثابه دستی که از آستین منتقیم حقیقی بیرون آمده تا ریشه وطن فروشی را از ایران برکند تلقی…