آیا دولتی به نام ایران پیش از رضاشاه وجود نداشت؟ ادعای مضحک حرکت قومی

آیا دولتی به نام ایران پیش از رضاشاه وجود نداشت؟ ادعای مضحک حرکت قومی

یک سایت نفرت پراکن قومی در مقام دفاع از کتاب اخیر رامیز مهدی اف در تحریف چهره نادرشاه افشار، مطلبی در خروجی خود قرار داد که نشان گر درک پائین تاریخی و سطح نازل کسانی است که خود را «تشکیلات» می نامند. وب سایت آراز نیوز وابسته به باندی از…