روایت رسمی در باکو، روز اشغال باکو توسط قشون عثمانی را “روز آزادی” می نامد

روایت رسمی در باکو، روز اشغال باکو توسط قشون عثمانی را “روز آزادی” می نامد

آذر علی اف : به علت وجود بحران هویت سیاسی در جمهوری آذربایجان، بسیاری از مناسبت های تاریخی مثل 27 آوریل یا 28 آوریل 1919 ( روز سقوط جمهوری مساواتی ها با ورود نیروهای اعزامی حکومت بلشویک  مسکو تحت فرماندهی نریمان نریمان اف) و 15 سپتامبر 1918 ( روز اشغال باکو…

به مناسبت اشغال باکو توسط نوری پاشا/ پیشه وری شاهد زنده قتل عام ها

به مناسبت اشغال باکو توسط نوری پاشا/ پیشه وری شاهد زنده قتل عام ها

یکصد سال پیش در چنین روزهایی شهر بادکوبه (باکو) توسط قوای عثمانی اشغال و به خاک و خون کشیده شد. نوری پاشا برادر انورپاشا با دستور دولت عثمانی سپاهی به نام اردوی اسلام قفقاز تشکیل داد و با ورود نیروهای آن به ماوراءقفقاز جمهور فدراتیو قفقاز جنوبی (متشکل از گرجستان،…