قانون ممنوعیت به ‌‌‌‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

قانون ممنوعیت به ‌‌‌‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

جایگاه زبان فارسی در هویت ملی ایران چیزی بیش از یک زبان ارتباطی است که صرفاً ادبیات و اسطوره‌های یک ملت به آن نوشته شده باشد. به عبارتی دیگر فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یکی از عناصر بسیار مهم هویت ایرانی است. اجازه دهید اهمیت موضوع را با یک…