شهرهای شمالغرب کشور در آرامش‌اند/ مردم حساب خود را از هرج‌ومرج طلبان جدا کردند

شهرهای شمالغرب کشور در آرامش‌اند/ مردم حساب خود را از هرج‌ومرج طلبان جدا کردند

و دادخواهی نزد دولت بردند. در «حاشیه» اعتراضات طیفی از عناصر و عوامل خارجی که در سایه مماشات و مدارای «ما» امکان آزادی عمل پیدا کرده‌ و از سعه‌صدر موجود بهره‌برداری می‌کنند همانطور که پیش بینی شده بود اقدام به «نفرت پراکنی بزرگ‌تری» کرده و به اموال عمومی، تجهیزات، مغازه‌ها،…