دو اقلیم کردی تشکیل می‌شود؟ خطای استراتژیک بارزانی

دو اقلیم کردی تشکیل می‌شود؟ خطای استراتژیک بارزانی

فرصت ها و تهدیدات در عرصه سیاست قابلیت جابجایی دارند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق این نکته را درک نکرد. جنگ ها و بحران ها بعضاً هویت سازند. در حالی که مبارزه با داعش بین النهرین را از پوسته مذهبی و قومی دور کرده و در شیبی آرام عراق…