تحلیل روزنامه النهار در خصوص تحولات جدید منطقه و موقعیت ایران: “ظهور امپراتوری جدید از شرق”

تحلیل روزنامه النهار در خصوص تحولات جدید منطقه و موقعیت ایران: “ظهور امپراتوری جدید از شرق”

محکم میکنند.امپراطوری از سمت شرق مرزهای جهان عرب در حال ظهور است.باید به اعراب و ترکیه گفت در پایان این نبرد خونین منطقه ای چه نصیبتان شده؟میخواستید سوریه و لبنان و عراق را از دستان ایران خارج کنید اما ایران یمن را هم از دستانتان خارج کرد!1 - در عراق…