اهمیت آذربایجان در تاریخ ایران و انقلاب مشروطه

اهمیت آذربایجان در تاریخ ایران و انقلاب مشروطه

گفتاری از مرحوم رحیم نیکبخت: آذربایجان در تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی نقش چندگانه‌ای داشته است. موقعیت استراتژی آذربایجان و همجواری با قدرت‌های دیگر هم در این ویژگی موثر بوده است. آذربایجان به دلیل همجواری با قدرت‌های دیگر، محل تلاقی ایران و کلیت هویت ایرانی با فرهنگ‌ها و هویت‌های…

روایت شاهد و کاتبی ناشناس از وقایع مشروطه در تبریز مشروطه تبریز

روایت شاهد و کاتبی ناشناس از وقایع مشروطه در تبریز مشروطه تبریز

شرق: «مشروطه را تهران پدید آورد‌ ولی پیشرفت آن را تبریز به گردن گرفت». این گفته احمد کسروی در تاریخ مشروطه ایران تنها گوشه‌ای از توصیف تاریخ‌نگاران از اهمیت شورش و بلوای تبریز در اولین انقلاب مدرن قرن بیستم است. درباره مشروطه و وقایع منتهی به نخستین انقلاب مشروطه و…