جواد ‌هیات و دکان دو نپش اولین‌ها

جواد ‌هیات و دکان دو نپش اولین‌ها

آذریها این شیوه تحمیق مردم که توام با هیجان زدگی و تیراژ بالا است با دروغ پردازی نشریه امید زنجان در خصوص رده‌بندی زبان ها و تعیین زبان‌ترکی به‌عنوان سومین زبان دنیا آغاز شد. در پی آن، دروغ پردازی های متعددی آغاز گردید که با شیوه نیمی درست و نیمی…