کشف یک سلسله حکومتگر جدید در باکو: امپراطوری تورک ساچیان!

کشف یک سلسله حکومتگر جدید در باکو: امپراطوری تورک ساچیان!

شبکه تلويزيوني اينترنتي «آپا تي وي» در برنامه «سسلي تاريخ»، برنامه ويژه بررسي تاريخ باکو با ادعاي وجود «دولت بزرگ آذربايجان» طي سال هاي 879 تا 941 (دوره حاکميت خلفاي عباسي) تحت نام «دولت ساجيان»، اين سوال را مطرح کرد که «چرا تاريخ يکپارچکي آذربايجان تبليغ نمي شود؟» به گزارش…