دولت ترکیه در تلاش برای نفوذ در اپوزیسیون ایران

دولت ترکیه در تلاش برای نفوذ در اپوزیسیون ایران

گزارش وب سایت خبری -تحلیلی "آذریها"  شرکت کنندگان این نشست که علیرغم صرف هزینه های بسیار هنگفت و حتی وعده پرداخت پول نقد به پناهندگان ایرانی و حتی افغانستانی ؛ از بی رونقی عجیبی رنج میبرد و در تمام طول زمان 6 ساعته آن تعداد حاضران از 12 نفر فراتر…