افشاگری یک عضو «داک» در مورد منابع مالی این گروه

افشاگری یک عضو «داک» در مورد منابع مالی این گروه

در کنگره ماه گذشته این باند از ریاست داک کنار گذاشته شده و صابر رستمخانلی کنترل تمام این گروه را در اختیار گرفته است.نشست اخیر باند «داک» به دلیل توافق نامه سیاسی- امنیتی که بین تهران و باکو اخیرا امضاء شده است در خاک این کشور برگزار نشد. اژدر تقی زاده…