باکو؛ مسدود شدن رسانه های شیعه و ایرانگرا

رييس کميته دولتي امور ديني اخيرا با انتشار خبر ديدارش با سفير ايران در باکو مدعي حمايت از آزادي هاي ديني در اين جمهوري شد و با استناد به مناسبات اين کميته با  ايران، سياست هاي ضدشيعي آن را توجيه کرد، «جنوب نيوز»، يکي از سايت هاي شيعي فعال در…