قیچی کردها بر آرارات کوچک و قطع ارتباط ترکیه با نخجوان

قیچی کردها بر آرارات کوچک و قطع ارتباط ترکیه با نخجوان

 را بر سایر ظرفیت های نیروهای کرد ترکیه از جمله جنگ چریکی افزود.حکومت آک پارتی برای تضعیف احزاب ملی گرا ، از کردها حمایت کرد وخودآگاهی قومی بین کردها را نه تنها مشروعیت داد بلکه چند مرحله به جلو پرتاب کرد.اکنون مرز بین ترک ها و کردهای ترکیه، نه دیاربکر…