عضو ارشد پارلمان انگلستان، ابزار پروپاگاندای باکو

عضو ارشد پارلمان انگلستان، ابزار پروپاگاندای باکو

بنا به گزارش اوپن دموکراسی، باب بلَکمَن نماینده پرنفوذ پارلمان انگلستان روابط بسیار نزدیکی با سفارت باکو در لندن داشته و به گفته خودش «توسط سفارت جمهوری آذربایجان تغذیه تبلیغاتی می‌شده است». در گفتگویی صوتی که از او منتشر شده، می‌گوید «من معمولا مواضع دوستان خوبمان در جمهوری آذربایجان را…