قوام‌السلطنه و آیت‌الله بروجردی و غائلهٔ آذربایجان

قوام‌السلطنه و آیت‌الله بروجردی و غائلهٔ آذربایجان

آقای بروجردی پس از پذیرفتن درخواست قوام‌السلطنه برای تحریم انتخابات مجلس پانزه، افراد را فرستاد به تمام شهرستان‌های ایران از علمای آن‌جا خواست که به ایشان تلگراف بکنند که تا آذربایجان آزاد نشده انتخابات را دولت شروع نکند. آیت‌الله بروجردی سعی می‌کرد حداقل نمایندگان، در آن هنگامی که قم بود،…