نشانه های ناامیدی باکو از بازگشت قراباغ کوهستانی/برهان حشمتی

نشانه های ناامیدی باکو از بازگشت قراباغ کوهستانی/برهان حشمتی

نشانه هایی  جدی از ناامیدی کامل باکو از  بازگرداندن منطقه "قراباغ کوهستانی" به ترکیب جمهوری آذربایجان آشکار شده است. البته، در ظاهر قضیه  وصرفا برای خوراک داخلی ، رییس جمهوری باز هم در سخنرانی های خود در مجامع بین المللی تاکید می کند "اجازه داده نخواهد شد، در خاک جمهوری…